• Baggeren

  Bagger is een laag modder of slib op de bodem van sloten, singels en meren. Alle sloten en singels worden een keer in de acht jaar gebaggerd. De bagger wordt dan weggehaald.

  Baggeren van een singel
 • Dijkbewaking

  Bij storm, hoogwater en hevige regenval zijn we als waterschap extra waakzaam. Als de waterstand te hoog dreigt te worden, komen we in actie.

  Dijkwachten op de dijk in Hellevoetsluis
 • Educatie

  Overal om ons heen is water. Water is belangrijk voor nu en later!

  Een groepje kinderen van ca 6 jaar staan op een dijk en krijgen door een meneer in een gele veiligheidsjas uitleg over dijkversterkingen
 • Klimaatadaptatief waterschap

  Door klimaatveranderingen neemt de kans op wateroverlast, watertekort en overstromingen toe. Daarom moet Nederland zich voorbereiden en aanpassen aan deze veranderingen.

  Foto van meisje met rode laarzen in de plassen.
 • Maaien

  Waterschap Hollandse Delta maait wegbermen, slootkanten en dijken. 

  Op de foto is van achteren een tractor te zien die bezig is om de wegberm te maaien
 • Rioolwater schoonmaken

  Weet jij wat er gebeurt nadat je de wc hebt doorgetrokken? Of hebt gedoucht? Waar het water uit jouw huis naartoe gaat?

  Nabezinktank
 • Schoon en voldoende water

  Deskundige medewerkers van waterschap Hollandse Delta zorgen ervoor dat er schoon en voldoende water is op de Zuid-Hollandse Eilanden.

  Afbeelding van een apparaat om de waterkwaliteit te meten
 • Veilige dijken, duinen en kades

  U staat er vast niet dagelijks bij stil, maar u leeft waarschijnlijk enkele meters onder de zeespiegel. Zonder dijken staat een groot deel van Nederland onder water. Dijken zijn dus heel belangrijk voor Nederland.

  Een dijk wordt aangelegd met behulp van een mobiele kraan
 • Veilige wegen en vaarwegen

  Hollandse Delta onderhoudt wegen en vaarwegen (1.233 kilometer) en vrijliggende fietspaden (352 kilometer). Deze lopen meestal door polders en over dijken buiten de bebouwde kom. 

  Weg over een dijk wordt omzoomd door bomen
 • Zwemwater

  Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot en met 30 september. Waterschap Hollandse Delta controleert in die periode elke 2 weken de waterkwaliteit.

  Mensen staan op een steiger bij Goeree Overflakkee