• Baggeren

  Bagger is een laag modder of slib op de bodem van sloten, singels en meren. Deze laag ontstaat door afspoeling van bodemdeeltjes, afgestorven waterplanten en bladeren. De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat. De baggerlaag groeit gemiddeld een centimeter per jaar. Alle sloten en singels worden een keer in de acht jaar gebaggerd. De bagger wordt dan weggehaald.

  Baggeren van een singel
 • Dijkbewaking

  Waterschap Hollandse Delta heeft dijken en duinen, onderverdeeld in zeven dijkringen, die het land beschermen tegen het water. Een dijkring is een gebied wat omsloten is door een ring van dijken of duinen die voorkomen dat het buitenwater het gebied kan instromen. Deze dijken en duinen zijn zodanig aangelegd dat deze een zeer hoge waterstand kunnen keren.

  Dijkwachten op de dijk in Hellevoetsluis
 • Educatie

  Overal om ons heen is water. Water is belangrijk voor nu en later!

  Een groepje kinderen van ca 6 jaar staan op een dijk en krijgen door een meneer in een gele veiligheidsjas uitleg over dijkversterkingen
 • Klimaatadaptatief waterschap

  De zomers worden droger en de rest van het jaar regent het vaker, langer en harder. Door deze klimaatveranderingen neemt de kans op wateroverlast, watertekort en overstromingen toe. Dat is niet alleen lastig, maar kan ook risico’s opleveren voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Daarom moet Nederland zich voorbereiden en aanpassen aan deze veranderingen. In september 2017 werd daarvoor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie bekendgemaakt. Het doel van dit gezamenlijke plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk is om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. En ook jij kan een steentje bijdragen.

  Foto van meisje met rode laarzen in de plassen.
 • Maaien

  Waterschap Hollandse Delta maait wegbermen, slootkanten en dijken. 

  Op de foto is van achteren een tractor te zien die bezig is om de wegberm te maaien
 • Rioolwater schoonmaken

  Weet jij wat er gebeurt nadat je de wc hebt doorgetrokken? Of hebt gedoucht? Waar het water uit jouw huis naartoe gaat?

  Nabezinktank
 • Schoon en voldoende water

  Deskundige medewerkers van waterschap Hollandse Delta zorgen ervoor dat er schoon en voldoende water is op de Zuid-Hollandse Eilanden.

  Afbeelding van een apparaat om de waterkwaliteit te meten
 • Veilige dijken, duinen en kades

  U staat er vast niet dagelijks bij stil, maar u leeft waarschijnlijk enkele meters onder de zeespiegel. Zonder dijken staat een groot deel van Nederland onder water. Dijken zijn dus heel belangrijk voor Nederland.

  Een dijk wordt aangelegd met behulp van een mobiele kraan
 • Veilige wegen en vaarwegen

  Hollandse Delta onderhoudt wegen en vaarwegen (1.233 kilometer) en vrijliggende fietspaden (352 kilometer). Deze lopen meestal door polders en over dijken buiten de bebouwde kom. Hollandse Delta heeft geen wegentaak op het Eiland van Dordrecht.

  Weg over een dijk wordt omzoomd door bomen
 • Zwemwater

  Zwemmen? Controleer eerst het zwemwateradvies! 

  Mensen staan op een steiger bij Goeree Overflakkee