Bagger is een laag modder of slib op de bodem van sloten, singels en meren. Deze laag ontstaat door afspoeling van bodemdeeltjes, afgestorven waterplanten en bladeren. De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat. De baggerlaag groeit gemiddeld een centimeter per jaar. Alle sloten en singels worden een keer in de acht jaar gebaggerd. De bagger wordt dan weggehaald.

Baggeren van een singel
Baggeren van een singel. | © waterschap Hollandse Delta

Baggeren zorgt ervoor dat het water meer zuurstof, ruimte en licht krijgt. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water)dieren. Daarnaast moeten sloten en singels breed en diep genoeg zijn voor een goede aan- en afvoer van water. In de legger staan de juiste maten (diepte en breedte van de sloot) beschreven. 

Baggeren in uitvoering

Meer weten over het baggeren? Kijk op: Baggeren in uitvoering 

Wilt u weten in welk jaar wij bij u in het gebied baggeren? Kijk op de de kaart met planning en schouwvoering

Hoe baggert het waterschap?

De manier van baggeren hangt af van de situatie. Als het kan, gebruiken we een kleine kraan die vanaf de straat het perceel oprijdt. Soms gebruiken we een boot. Bij een klein, particulier terrein - zoals een tuin - gebruiken we aangepast materieel. Is het terrein onbereikbaar, dan baggeren we met een schep. We doen er alles aan om schade aan het perceel of tuin proberen wij te voorkomen.

Voorbereidingen

Voordat we kunnen baggeren:

  • Meet de landmeter de hoeveelheid bagger in de sloot of singel.
  • Bepalen we de kwaliteit van de bagger door metingen van het laboratorium Aquon.

Ook belangrijk om te weten:

  • Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van struiken en bomen die over de sloten en singels hangen. Dit ‘overhangend hout' moet vóór 1 september van het jaar van de uitvoering van het baggerwerk gebeuren.

5-dagenregeling

Deze regeling geldt voor maaien en baggeren. De regeling is bedoeld voor agrariërs die oogsten en daarna het land willen bewerken om te zaaien/ poten. De regeling houdt in dat het maaien of baggeren dan binnen vijf werkdagen na de melding wordt uitgevoerd.

Werkwijze

Met de vijfdagenregeling kunnen boeren een verzoek doen om hun sloot te maaien of baggeren. Na melding moet het onderhoud binnen vijf werkdagen worden uitgevoerd. In het geval van baggeren is de regeling bedoeld voor boeren die hun percelen oogsten en direct weer bewerken om te zaaien/poten.

Let op!

De 5-dagenregeling geldt alleen, als u na de aannemer direct ook het waterschap op de hoogte stelt van het feit dat de sloot gemaaid en/of gebaggerd kan worden en is goedgekeurd door het waterschap. Melden kan telefonisch (0900 - 2005005) of via het:  'Aanvraagformulier 5-dagenregeling baggeren'

Service

De 5-dagenregeling is een service ten behoeve van de agrariërs die op korte termijn de percelen weer moeten bewerken en inzaaien of poten. Let op:

  • Het is niet bedoeld voor het winterklaar maken van de percelen. Het betreft een inspanningsverplichting van het waterschap om het onderhoud in een kort tijdsbestek uit te  kunnen voeren.
  • Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen uit het bestek voldoet, kan het waterschap deze sanctioneren.
  • Het is niet mogelijk dat een eigenaar/ gebruiker het waterschap aansprakelijk kan stellen vanwege het feit dat een aannemer ‘te laat’ komt na een melding.
  • Als een vijfdagenregeling in de praktijk door de controle wordt misbruikt is de aannemer niet verplicht eraan te voldoen.

Afhandeling van klachten en meldingen

Klachten en meldingen die een direct gevolg zijn van het handelen van de aannemer kunt u rechtstreeks bij de aannemer melden. Dat geldt bijvoorbeeld voor schades als gevolg van de werkzaamheden, de werkplanning van de aannemer en andere inhoudelijke vragen over de uitvoering. De aannemer handelt deze meldingen/klachten zelf af en het waterschap ontvangt een overzicht van deze klachten en meldingen en de status daarvan. U kunt de aannemers telefonisch of via de e-mail benaderen. Wanneer u geen overeenstemming kunt bereiken met de aannemer, kunt u contact opnemen met het waterschapsloket.

Lees meer over baggeren