Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie

Het klimaat verandert

De aarde warmt op en het klimaat verandert. De grootste oorzaak daarvan is de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 en methaan. Sinds de 19e eeuw stoten mensen steeds meer broeikasgassen uit. Klimaatverandering heeft veel verschillende gevolgen, ook (en vooral) op het watersysteem. Doordat de aarde opwarmt, stijgt de temperatuur overal ter wereld. Wereldwijd is de gemiddelde temperatuur sinds 1880 gestegen met 1,1 °C. Door de opwarming wordt ook het weer extremer: het wordt niet alleen warmer, maar ook natter en droger. En de zeespiegel stijgt. In de toekomst nemen deze veranderingen nog verder toe.

Hoe verandert het klimaat in Nederland?

In ons land is de temperatuur sinds 1901 zelfs gestegen met ongeveer 2 °C. Hierdoor wordt het steeds natter, steeds warmer, meer droge periodes en de zeespiegel stijgt. 

Om dit te voorkomen stoten we steeds minder CO2 uit (klimaatmitigatie) maar passen we ons daarnaast ook aan, aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).

Overheden gaan ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Dat doen we samen en raakt direct al onze kerntaken.

Met het programma ruimtelijke adaptatie waterschap Hollandse Delta maken we ons waterbeheer toekomstbestendig. Dit doen we aan de hand van drie doelen:

  1. Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uitvoeren
  2. Samenwerken met overheidspartners en belanghebbenden
  3. Bewegen naar de voorkant van ruimtelijke planprocessen

Vanuit het waterschap werken we samen met andere overheidspartners en belanghebbenden om de doelen van het DPRA te realiseren. 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft als doel dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water robuust is ingericht.

In 2018 werd samen met gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie opgesteld. Doel van dit gezamenlijke plan is om Nederland klimaat- en waterbestendig in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

Logo DRPA

Stimuleringsregeling

Je kunt ook iets doen aan klimaatadaptatie met hulp van onze subsidieregeling. Hiermee kunnen bewoners, scholen en stichtingen ook hun eigen maatregelen treffen om klimaatbestendiger te zijn en een bijdrage te leveren aan een klimaat robuust watersysteem. Houd de pagina Subsidie voor waterinitiatieven | Waterschap Hollandse Delta (wshd.nl) goed in de gaten om op de hoogte te zijn van de laatste mogelijkheden voor subsidie van waterinitiatieven. Ook kun je gezamenlijke initiatieven indienen met je buurtgenoten of vrienden. Mocht je zelf nog een slim idee hebben of heb je nog suggesties, mail deze dan naar: info@wshd.nl

Waterschap Hollandse Delta wil een toonaangevende en belangrijke partner zijn als het gaat om watergerelateerde opgaven, nu en in de toekomst. In Aan de slag met klimaatadaptatie staan voorbeelden van hoe we samen de effecten van klimaatverandering kunnen terugdringen. 

Vier onderwerpen ruimtelijke adaptatie

Wateroverlast

Het waterschap zorgt voor water in de sloten, niet te veel en niet te weinig. Door steeds vaker  periodes van droogte krijgen we in ons gebied te maken met lage waterstanden en verzilting waardoor het water zouter wordt. Ook krijgen we meer te maken met intensieve regenbuien waardoor hemelwater goed opgevangen moet worden. Hiervoor kijken we opnieuw naar ons hemelwaterbeleid en werken we samen met onder andere gemeenten om klimaatbestendiger te bouwen. In het gebied van WSHD worden de komende jaren ongeveer 100.000 woningen gebouwd, het is belangrijk dat hierbij rekening wordt gehouden met water en de bodem, daarom betrekt het waterschap overheidspartijen, aannemers en adviesbureaus om nieuwe woningbouwontwikkelingen klimaatbestendig in te richten.

Hittestress

Als gevolg van klimaatverandering stijgt de temperatuur en worden onze zomers warmer. Een bekend gevolg van hitte is hittestress. Dit is slecht voor de gezondheid en kan de infrastructuur, beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater schaden.

In samenwerking met gemeenten richten we de omgeving slimmer en hittebestendig in. Bijvoorbeeld door meer ruimte voor oppervlaktewater aan te leggen in een wijk kan hittestress worden voorkomen.

Gevolgen van een overstroming

Een groot deel van de Hollandse Delta ligt onder de zeespiegel. Dijken beschermen het gebied. Onder andere doordat  het klimaat verandert, passen we onze dijken aan. Ook bereiden we ons beter voor op een toekomst waarin we vaker met hoge waterstanden te maken krijgen. Dit doen we door ons nóg beter voor te bereiden in het geval van een overstroming en onze kwetsbare functies in het beheergebied extra te beschermen. Maar ook door in gesprek te gaan met onze (overheids-) partners om afspraken te maken over verantwoordelijkheden en rollen in het geval van overstroming.

Droogte

Een van de kerntaken van waterschap Hollandse Delta is goed waterbeheer. In droge tijden betekent dit dat Hollandse Delta ervoor zorgt dat voldoende water beschikbaar is. Dit wordt steeds uitdagender omdat er door klimaatverandering steeds langere periodes van droogte ontstaan. Het waterschap zuivert al het afvalwater van inwoners en bedrijven in Zuid-Holland zuid. De waterketen is erg vatbaar voor verandering. Hier zullen we op moeten anticiperen bij een veranderend klimaat door bijvoorbeeld steeds zuiniger om  gaan met water. Vanuit ruimtelijke adaptatie zetten we ook in op herstel van het natuurlijk watersysteem en vergroting van de sponswerking van de bodem in zowel stedelijk als landelijk gebied. We koppelen klimaatopgaven aan andere opgaven, zoals de bijvoorbeeld een herinrichting van een wijk ter verbetering van de kwaliteit van stad, dorp en buitengebied.