Waterschap Hollandse Delta heeft veel gronden in eigendom. Dat is nodig om onze taken goed uit te kunnen voeren. In sommige gevallen is de grond niet meer nodig en bestaat de mogelijkheid de grond te kopen, pachten of huren. Het project Grond- en Watergebruik geeft duidelijkheid over kadastrale gegevens en het feitelijke gebruik.

Koop, huur of vestigen zakelijk recht

Waterschap Hollandse Delta verkoopt onder bepaalde voorwaarden grond. Als verkoop niet aan de orde is, kunnen we de grond verhuren of verpachten. Het vestigen van een zakelijk recht is ook een mogelijkheid. 

Procedure

U dient een aanvraag in als u wilt kopen, huren, pachten, een zakelijk recht wilt vestigen of (her)vesting recht van erfpacht wilt regelen. 
Hollandse Delta:

  • controleert de volledigheid van de aanvraag
  • toetst de aanvraag
  • stelt de kosten vast
  • stuurt u bericht over het vervolg.

Klik op onderstaande link om het aanvraagformulier in te vullen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in, dan verloopt de afhandeling sneller.

Behandelingskosten

Aan de behandeling van deze aanvraag zijn kosten verbonden. De hoogte is afhankelijk van het soort aanvraag en de hoeveel tijd het kost.
Voor alle aanvragen gelden de onderstaande tarieven, de kosten worden achteraf in rekening gebracht bij de aanvrager. 
 

Soort aanvraag

Behandelkosten
(excl. BTW)

Toelichting

Verkoop

 € 595,-

De koopsom van de grond wordt vastgesteld door een taxatie. De grondprijs wordt meestal vastgesteld per m². De taxatie komt voor rekening van Hollandse Delta.

Huur of pacht

 € 260,-

De huur- of pachtsom wordt vooraf door Hollandse Delta vastgesteld. De tarieven zijn afhankelijk van het gebruik en de courantheid van het perceel.

Vestiging zakelijk recht

 € 260,-

De vergoeding wordt vastgesteld door een taxatie of op basis van de LTO-Gasunie normen. De keuze heeft te maken met de aard en omvang van de opstal (gebouw) en de courantheid van het perceel.  

(Her)vestiging recht van erfpacht

 € 595,-

Recht van erfpacht kan worden gevestigd of hervestigd. Bij (her)vestiging wordt de (onder)grond getaxeerd. De nieuwe canon wordt berekend op basis van de getaxeerde waarde.

Vastgoedbeleid

Waterschap Hollandse Delta handelt conform het vastgoedbeleid 2019. Daarin staat meer informatie over bovengenoemde mogelijkheden. 

Aanvraagformulier grond kopen, huren of pachten

Project ‘Grond- en watergebruik’ 

Waterschap Hollandse Delta heeft in 2019 onderzoek gedaan naar het gebruik van grond binnen het gehele wetenschapsgebied. Uit dit onderzoek blijkt dat op 3400 plekken anderen gebruik maken van grond van het waterschap. Het gaat om onder andere stukjes (sier)tuin, steigers of stroken grond langs een weiland. De komende vier jaar gaan we alle gebruikers van waterschapsgrond, waarvoor geen overeenkomst bestaat, benaderen om tot de voor de betreffende situatie de beste oplossing te komen. Met dit project wil waterschap Hollandse Delta een eind maken aan onduidelijkheden tussen de kadastrale gegevens en het feitelijk gebruik.

Wat gaan wij doen?

Als uit het vorig jaar uitgevoerde onderzoek blijkt dat het eigendom niet overeenkomt met het gebruik, krijgt de gebruiker een brief met een reactieformulier van het waterschap. 
Dat formulier staat ook hier op onze website. Nadat we van de gebruiker het reactieformulier hebben terugontvangen, gaan we met de gebruiker in gesprek om tot de beste oplossing te komen.

Vragen?

Voor meer informatie over het project of met vragen kan men op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bellen met telefoonnummer 06 48 74 32 34. U kunt ook een e-mail sturen naar projectgrondgebruik@wshd.nl.

Formulier grond- en watergebruik