Bijna dagelijks krijgen we verzoeken van inwoners of ze een stukje grond van ons mogen kopen. Soms is dat mogelijk, omdat we het niet meer nodig hebben om ons werk goed uit te voeren. Als verkoop niet aan de orde is, kunnen we de grond verhuren of verpachten. Het (her)vestigen van een zakelijk recht is ook een mogelijkheid. Je kunt een aanvraag indienen bij waterschap Hollandse Delta met onderstaand formulier.  
 

Openbare inschrijving kavel “Buitendijk en Steigerdijk te Ooltgensplaat’’

Waterschap Hollandse Delta zal een openbare inschrijving houden voor de pacht van vijf in de primaire waterkering gelegen dijkpercelen. Het betreft de kavel “Buitendijk en Steigerdijk te Ooltgensplaat’’, groot circa 69.635 m².

Het waterschap heeft er voor gekozen om een openbare inschrijving te houden zodat alle agrariërs binnen het werkgebied van het waterschap gelijke kansen hebben om in aanmerking te komen als pachter van het waterschap. Verpachting vindt plaats aan de inschrijver met de hoogste inschrijvingsprijs.

Verpachting vindt plaats voor de duur van maximaal 6 jaar op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst.

Meer informatie

Meer informatie omtrent de te verpachten kavel en de inschrijving kun je verkrijgen bij de heer Niek Roeling van de afdeling Grondzaken, bereikbaar onder nummer 06 4121 4519 of per e-mail n.roeling@wshd.nl
De brochure met de daarbij horende bijlagen kun je hier downloaden:

Brochure 2024 Buitendijk en Steigerdijk

inschrijfvoorwaarden

concept pachtovereenkomst 2024

inschrijfformulier is op 24 mei beschikbaar

De inschrijftermijn voor deze kavel loopt van 24 mei 2024 tot en met 21 juni 2024 uiterlijk 09.00 uur.
 

Aan de behandeling van een aanvraag zijn kosten verbonden. Hieronder vind je de tarieven. Je ontvangt de rekening na afloop van je aanvraag.
 

Soort aanvraagBehandelkosten
(excl. BTW)
Toelichting
Verkoop € 595,-De koopsom van de grond wordt vastgesteld door een taxatie. De grondprijs wordt meestal vastgesteld per m². De taxatie komt voor rekening van Hollandse Delta.
Huur of pacht € 260,-De huur- of pachtsom wordt vooraf door Hollandse Delta vastgesteld. De tarieven zijn afhankelijk van het gebruik en de courantheid van het perceel.
Vestiging zakelijk recht € 260,-De vergoeding wordt vastgesteld door een taxatie of op basis van de LTO-Gasunie normen. De keuze heeft te maken met de aard en omvang van de opstal (gebouw) en de courantheid van het perceel.  
(Her)vestiging recht van erfpacht € 595,-Recht van erfpacht kan worden gevestigd of hervestigd. Bij (her)vestiging wordt de (onder)grond getaxeerd. De nieuwe canon wordt berekend op basis van de getaxeerde waarde.

Aanvraagformulier grond kopen, huren of pachten

Als wij je aanvraag hebben ontvangen, kijken wij of deze aan de voorwaarden voldoet en stellen wij de prijs voor de grond vast. Daarna krijg je van ons bericht over het verslag.

Vastgoedbeleid

Waterschap Hollandse Delta handelt conform het vastgoedbeleid 2019. Daarin lees je meer over hoe wij omgaan met onze eigendommen, zakelijke en persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende zaken en (projectmatige) grondverwerving.

Project Grond- en watergebruik

We hebben als waterschap veel grond in eigendom. Soms wordt grond gebruikt door anderen. Het gaat onder andere om stukjes tuin, steigers of stroken grond langs een weiland of akker. Vaak zijn de gebruikers zich van geen kwaad bewust. Met het project Grond- en watergebruik willen we duidelijkheid krijgen over de gegevens die in het Kadaster staan en het feitelijke gebruik. Je leest er meer over op deze pagina.

Overzicht beschikbare grond

Waterschap Hollandse Delta krijgt regelmatig verzoeken binnen voor koop, huur, pacht of het vestigen van een zakelijk recht. In het overzicht onroerend goed zie je voor welke gronden we inmiddels overeenstemming hebben bereikt over bijvoorbeeld de verkoop van grond. Op deze lijst(en) kun je zien binnen welke termijn geïnteresseerden kunnen reageren.

Voor meer informatie, zoals de locatie van een stuk grond, verwijzen we je naar Kadaster Online.  

Wij verkopen, verhuren, verpachten of vestigen zakelijke rechten op percelen grond op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. We volgen daarin een uitspraak van de Hoge Raad (het Didam-arrest). Toch mogen wij als waterschap besluiten om een perceel niet openbaar aan te bieden. Dat kan als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er maar één serieuze gegadigde in aanmerking komt. De gegadigde moet in dat geval voldoen aan objectieve, toetsbare en redelijke criteria. 

Als we van plan zijn grond aan een specifieke partij bijvoorbeeld te verkopen, dan vind je dat voornemen in het overzicht onroerend goed. We geven hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt. Heb jij interesse in het kopen, huren, pachten van een stuk grond of het vestigen van een zakelijk recht? En vind je dat je ook in aanmerking moet komen? Check dan of je voldoet aan de criteria. Is dat het geval, stuur dan binnen 4 weken na publicatiedatum een mail naar servicedeskbj@wshd.nl. Motiveer daarin je verzoek en vermeld het nummer, adres en de kadastrale gegevens. Wij onderzoeken dan of er toch een openbare verkoop moet komen. Je ontvangt binnen 4 weken na sluiting van de reactietermijn schriftelijk bericht van het waterschap over de beslissing en het vervolgtraject.

Criteria bij het kopen, huren of pachten van grond

Wij verkopen, verhuren, verpachten of vestigen zakelijke rechten op percelen grond op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Toch mogen wij als waterschap besluiten om een perceel niet openbaar aan te bieden. Dat kan als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er maar één serieuze gegadigde in aanmerking komt. De gegadigde moet in dat geval voldoen aan objectieve, toetsbare en redelijke criteria.