Waterschap Hollandse Delta vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving worden behandeld. Als het nodig om uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie of overheid, bijvoorbeeld een gemeente, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Persoonsgegevens die het waterschap verwerkt

Het waterschap verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van waterschapstaken en diensten die het aan u levert. 
Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam (contact)persoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Het waterschap verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan het waterschap verstrekt per brief, e-mail, of via de website aan het waterschap, of die via andere overheden of organisaties. 
Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt het waterschap zich onder meer aan de volgende uitgangspunten:

 • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze verwerkt. Persoonsgegevens zijn steeds voldoende actueel en van goede kwaliteit.
 • Minimale gegevensverwerking. Het waterschap verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover die noodzakelijk zijn voor vooraf bepaalde doelen. 
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de waterschapstaken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Het waterschap verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze wettelijke taak en daaruit voortvloeiende dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van onze facturering in geval sprake is van belastingheffing.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Contact met het waterschap

Wanneer u via het waterschapsloket contact met het waterschap legt gebruiken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren en voor de inhoudelijke behandeling. De volgende persoonsgegevens worden van u gevraagd: Naam, geslacht, adres en contactgegevens (telefoonnummer/e-mailadres). Met behulp van de gegevens kan het waterschap contact met u opnemen als het nog nadere vragen heeft over een melding of over een vraag die u hebt gesteld. Een voorbeeld: het waterschap heeft van u een melding ontvangen, maar wanneer de medewerkers van de buitendienst willen gaan kijken, blijkt dat niet helemaal duidelijk is wat er aan de hand is en waar.

Het waterschap vraagt uw adres zodat het weet wanneer het met u contact heeft en niet met iemand anders met dezelfde naam. Ook weet het waterschap zo dat het met u te maken heeft, en niet met twee verschillende personen, wanneer u de ene keer uw e mailadres en de andere keer uw telefoonnummer als contactgegeven doorgeeft. Verder verzamelt het waterschap uw gegevens om u desgewenst te informeren over wat er met uw melding is gedaan of om uw vraag te beantwoorden.

Heeft u iets te melden of wilt u een suggestie doen zonder uw gegevens te delen, dan kan dat door een anonieme melding of suggestie doen. Als u voor deze optie kiest, kunnen wij geen terugkoppeling geven, noch hierover informatie verstrekten mocht u er later naar refereren.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Het waterschap neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag voor een watervergunning ingediend, dan zijn uw gegevens alleen in te zien door medewerkers van het waterschap die uw aanvraag behandelen. 
Het waterschap bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk is toegestaan.

Uw rechten

U heeft het recht om informatie te krijgen van het waterschap over uw persoonsgegevens. Als u hierom vraagt zal het waterschap u inzicht geven in welke persoonsgegevens het waterschap van u heeft en waarvoor ze gebruikt worden. U kunt dan ook controleren of de persoonsgegevens die het waterschap van u heeft wel juist zijn. De rechten die u heeft worden hieronder omschreven.

A. Inzage 
U heeft het recht inzage te krijgen in de persoonsgegevens die het waterschap van u verwerkt.

B. Verbetering en verwijdering 
 U heeft recht op verbetering van u persoonsgegevens als deze niet juist of volledig (meer) zijn. Tevens heeft u mogelijk ook recht op verwijdering indien u persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het waterschap om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van vitale belangen van uzelf of anderen.

C. Bezwaar 
U kunt bezwaar maken tegen het feit dat het waterschap persoonsgegevens van u heeft verzameld. Dit is echter niet mogelijk als het waterschap uw persoonsgegevens heeft verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van vitale belangen van uzelf of anderen.

D. Recht op beperking 
U heeft het recht op het tijdelijk niet gebruiken van uw gegevens door het waterschap. Dit recht heeft u in de volgende situaties:

 • in afwachting van de beoordeling van uw verzoek om verbetering of van een bezwaar;
 • indien uw gegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden maar u dit niet wenst;
 • indien het waterschap de gegevens niet langer nodig heeft maar u nog wel, bijvoorbeeld voor een rechtszaak.

E. Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
U heeft het recht om de door u aan het waterschap verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U mag de door u terug ontvangen persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de gegevens die het waterschap verwerkt op grond van uw toestemming.

F. Recht om gegeven toestemming voor verwerking in te trekken 
U heeft het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. U hoeft hier geen reden voor op te geven. Het waterschap zal de verwerking van die gegevens dan direct staken. Het intrekken van toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven rechtmatig.

G. Klachtrecht 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op het voldoen aan de privacyregelgeving door organisaties en overheden. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link) (AP) over hoe het waterschap omgaat met uw persoonsgegevens.

Indienen van een verzoek

U kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens. Ook een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens is mogelijk.

Dien een verzoek in

Functionaris voor Gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) is de interne onafhankelijke toezichthouder. De FG adviseert het waterschap over de omgang met persoonsgegevens en het beschermen van persoonsgegevens. Ook controleert de FG of het waterschap zich houdt aan alle privacy wet- en regelgeving.

Bij de FG kunt u een klacht indienen als u denkt dat het waterschap niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens.

Dien een klacht in

Privacybeleid

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft privacybeleid voor het waterschap vastgesteld. In dit beleid staat hoe het waterschap omgaat met privacy en de bescherming van persoonsgegevens en hoe het ervoor zorgt dat het daarbij aan de privacywetgeving voldoet.

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of heeft u vragen over (het gebruik van) de persoonsgegevens bij het waterschap, neem dan contact met ons op.

Stel uw vraag per e-mail