Privacyverklaring waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zorgen ervoor dat jouw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving worden behandeld. Als het nodig om jouw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie of overheid, bijvoorbeeld een gemeente, dan word je hierover geïnformeerd.

Persoonsgegevens die het waterschap verwerkt

Het waterschap verwerkt jouw gegevens voor de uitvoering van waterschapstaken en diensten die het aan jou levert. 
Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam (contact)persoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Het waterschap verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan het waterschap verstrekt per brief, e-mail, of via de website aan het waterschap, of die via andere overheden of organisaties. 
Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt het waterschap zich onder meer aan de volgende uitgangspunten:

 • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze verwerkt. Persoonsgegevens zijn steeds voldoende actueel en van goede kwaliteit.
 • Minimale gegevensverwerking. Het waterschap verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover die noodzakelijk zijn voor vooraf bepaalde doelen. 
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de waterschapstaken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Het waterschap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze wettelijke taak en daaruit voortvloeiende dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van onze facturering in geval sprake is van belastingheffing.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Contact met het waterschap

Wanneer je via het waterschapsloket contact met het waterschap legt gebruiken wij jouw persoonsgegevens om met je te kunnen communiceren en voor de inhoudelijke behandeling. De volgende persoonsgegevens worden van jou gevraagd: Naam, geslacht, adres en contactgegevens (telefoonnummer/e-mailadres). Met behulp van de gegevens kan het waterschap contact met jou opnemen als het nog nadere vragen heeft over een melding of over een vraag die je hebt gesteld. Een voorbeeld: het waterschap heeft van jou een melding ontvangen, maar wanneer de medewerkers van de buitendienst willen gaan kijken, blijkt dat niet helemaal duidelijk is wat er aan de hand is en waar.

Het waterschap vraagt je adres zodat het weet wanneer het met jou contact heeft en niet met iemand anders met dezelfde naam. Ook weet het waterschap zo dat het met jou te maken heeft, en niet met twee verschillende personen, wanneer je de ene keer jouw E-mailadres en de andere keer jouw telefoonnummer als contactgegeven doorgeeft. Verder verzamelt het waterschap jouw gegevens om jou desgewenst te informeren over wat er met jouw melding is gedaan of om jouw vraag te beantwoorden.

Heb je iets te melden of wil je een suggestie doen zonder jouw gegevens te delen, dan kan dat door een anonieme melding of suggestie doen. Als je voor deze optie kiest, kunnen wij geen terugkoppeling geven, noch hierover informatie verstrekken mocht je er later aan refereren.

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

Het waterschap neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Heb je bijvoorbeeld een aanvraag voor een watervergunning ingediend, dan zijn jouw gegevens alleen in te zien door medewerkers van het waterschap die jouw aanvraag behandelen. 
Het waterschap bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk is toegestaan.

Jouw rechten

Je hebt het recht om informatie te krijgen van het waterschap over jouw persoonsgegevens. Als je hierom vraagt zal het waterschap jou inzicht geven in welke persoonsgegevens het waterschap van jou heeft en waarvoor ze gebruikt worden. Je kunt dan ook controleren of de persoonsgegevens die het waterschap van je heeft wel juist zijn. De rechten die je hebt worden hieronder omschreven.

A. Inzage 
Je hebt het recht inzage te krijgen in de persoonsgegevens die het waterschap van jou verwerkt.

B. Verbetering en verwijdering 
Je hebt recht op verbetering van jouw persoonsgegevens als deze niet juist of volledig (meer) zijn. Tevens heb je mogelijk ook recht op verwijdering indien jouw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het waterschap om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van vitale belangen van jouzelf of anderen.

C. Bezwaar 
Je kunt bezwaar maken tegen het feit dat het waterschap persoonsgegevens van jou heeft verzameld. Dit is echter niet mogelijk als het waterschap jouw persoonsgegevens heeft verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van vitale belangen van jouzelf of anderen.

D. Recht op beperking 
Je hebt het recht op het tijdelijk niet gebruiken van jouw gegevens door het waterschap. Dit recht heb je in de volgende situaties:

 • in afwachting van de beoordeling van jouw verzoek om verbetering of van een bezwaar;
 • indien jouw gegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden maar je dit niet wenst;
 • indien het waterschap de gegevens niet langer nodig heeft maar jij nog wel, bijvoorbeeld voor een rechtszaak.

E. Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
Je hebt het recht om de door jou aan het waterschap verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Je mag de door jou terug ontvangen persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de gegevens die het waterschap verwerkt op grond van jouw toestemming.

F. Recht om gegeven toestemming voor verwerking in te trekken 
Je hebt het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken. Je hoeft hier geen reden voor op te geven. Het waterschap zal de verwerking van die gegevens dan direct staken. Het intrekken van toestemming werkt echter niet met terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven rechtmatig.

G. Klachtrecht 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op het voldoen aan de privacyregelgeving door organisaties en overheden. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over hoe het waterschap omgaat met jouw persoonsgegevens.

Indienen van een verzoek

Je kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens. Ook een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens is mogelijk.

Dien een verzoek in

Functionaris voor Gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) is de interne onafhankelijke toezichthouder. De FG adviseert het waterschap over de omgang met persoonsgegevens en het beschermen van persoonsgegevens. Ook controleert de FG of het waterschap zich houdt aan alle privacy wet- en regelgeving.

Bij de FG kun je een klacht indienen als je denkt dat het waterschap niet op de juiste manier omgaat met jouw persoonsgegevens.

Dien een klacht in

Privacybeleid

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft privacybeleid voor het waterschap vastgesteld. In dit beleid staat hoe het waterschap omgaat met privacy en de bescherming van persoonsgegevens en hoe het ervoor zorgt dat het daarbij aan de privacywetgeving voldoet.

Contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring of heb je vragen over (het gebruik van) de persoonsgegevens bij het waterschap, neem dan contact met ons op.

Stel je vraag per e-mail