Veilige wegen en vaarwegen

Hollandse Delta onderhoudt wegen en vaarwegen (1.233 kilometer) en vrijliggende fietspaden (352 kilometer). Deze lopen meestal door polders en over dijken buiten de bebouwde kom. Hollandse Delta heeft geen wegentaak op het Eiland van Dordrecht.

Wegbermen

Hollandse Delta houdt planten, struiken en bomen in de wegbermen bij. Op smalle wegen is een berm belangrijk om veilig te kunnen passeren. De bermen moeten daarom van tijd tot tijd worden opgevuld.

Gladheidbestrijding

Zodra het glad wordt, strooit het waterschap de wegen en fietspaden om deze berijdbaar te houden. Doorgaande wegen, openbaar vervoer routes en fietsschoolroutes komen het eerst aan de beurt. Wegen die nauwelijks worden gebruikt zijn niet in het strooischema opgenomen.

2019-10-29 Kruispunt met verkeerslichten in Heinenoord

Verkeersveiligheid

Hollandse Delta wil het aantal verkeersslachtoffers op de plattelandswegen terugdringen. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanbrengen van rode fietsstroken of fietsmarkeringen aan de zijkanten van de rijbaan. Ook werken we samen met de politie en LTO om het verkeersgedrag te beïnvloeden. 

Meer informatie over wegbeheer

Overdracht wegen

De Verenigde Vergadering heeft op 29 maart 2018 het principebesluit genomen om de wegentaak te gaan overdragen aan de gemeenten. Hollandse Delta gaat nu samen met de gemeenten een plan van aanpak maken om de overdracht van de wegentaak verder vorm en inhoud te geven.

Vaarwegen

De Keen, Het Brielse Meer en het Voedingskanaal zijn vaarwegen die in beheer zijn bij Hollands Delta. De Strijense Haven in Strijen is een recreatieve vaarweg die ook in beheer is bij Hollandse Delta. Het waterschap verzorgt onder andere de bediening van de sluizen. Kijk hier voor de tijden: