Deskundige medewerkers van waterschap Hollandse Delta zorgen ervoor dat er schoon en voldoende water is op de Zuid-Hollandse Eilanden.

Schoon water

We willen graag dat het water in alle sloten en singels schoon is. In een sloot met goede waterkwaliteit leven waterplanten en waterdieren. Voor een aantal specifieke grotere wateren gelden de richtlijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hollandse Delta heeft 41 van deze wateren in het gebied. Deze moeten in 2027 allemaal een goede waterkwaliteit hebben.

Voldoende water 

Het waterschap zorgt ervoor dat er voldoende water in de sloten en singels zit, dus niet te veel en niet te weinig. Hierbij houden we rekening met de functie van de sloten en singels. Een sloot die aan akkerland grenst, heeft bijvoorbeeld een andere waterhoogte nodig dan een sloot in een recreatie- of natuurgebied.  

Water opvangen 

In samenwerking met gemeenten en natuurbeheerorganisaties zorgen we ervoor dat er voldoende ruimte is om regenwater op te vangen. Bijvoorbeeld door de aanleg van waterbergingen voor overtollig regenwater. Landelijk is afgesproken hoe vaak er wateroverlast mag ontstaan door het overstromen van de sloten en wat eraan gedaan moet worden om dit te voorkomen. Alle regels staan in de Waterverordening Zuid-Holland. In het stedelijk gebied moeten de maatregelen voor 2027 zijn getroffen. 

De doelen van het waterschap op het gebied van het opvangen van water staan in het Waterbeheerprogramma.