Een waterschap heeft, net als een gemeente, een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen en belangenverenigingen. Het algemeen bestuur wordt Verenigde Vergadering genoemd. Het dagelijks bestuur heet bij het waterschap: het college van dijkgraaf en heemraden. 

Verenigde Vergadering

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta bestaat uit 30 bestuursleden. Hiervan zijn 26 leden op 15 maart 2023 direct gekozen door inwoners van het gebied (waterschapsverkiezingen). De andere 4 zetels zijn verdeeld onder agrariërs en natuurorganisaties. De Verenigde Vergadering heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. In mei 2023 is het Bestuursakkoord 2023-2027 Waterambities verenigd vastgesteld. 

Wie zitten er in het bestuur?
Informatie over openbare vergaderingen

Adviescommissies

De Verenigde Vergadering kent de volgende vaste adviescommissies:
Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (Water);
Commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV);
Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH).
 

College van dijkgraaf en heemraden

Uit de leden van de Verenigde Vergadering wordt een dagelijks bestuur gevormd. Dit noemen we het college van dijkgraaf en heemraden. Het is vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente. Het dagelijks bestuur van Hollandse Delta bestaat uit de dijkgraaf en vijf heemraden.

Bekijk de samenstelling en lees de besluiten

Bestuurlijk informatiesysteem

In het bestuurlijk informatiesysteem van waterschap Hollandse Delta staan de vergaderdata van de openbare bestuursvergaderingen met agenda en bijbehorende stukken. Je vindt hier ook de besluitenlijsten van Verenigde Vergadering, college van dijkgraaf en heemraden, overzichten schriftelijk gestelde vragen/ antwoorden, Bestuurlijke informatiebrieven etc. 

  Naar Bestuurlijk informatiesysteem