Waterschapsbelasting

Waterschap Hollandse Delta zorgt voor veilige dijken en wegen, schoon water en voldoende water. Samen betalen we hiervoor waterschapsbelasting.

SVHW verstuurt en int namens het waterschap de aanslagen. De verschillende heffingen worden gecombineerd op één aanslagbiljet. Hierop staat ook uitleg over betaalmogelijkheden, bezwaar maken en aanvragen van kwijtschelding. 

Er zijn 4 verschillende soorten waterschapsbelasting:

  1. Zuiveringsheffing - deze heffing betaal je als je afvalwater afvoert via de riolering. Dit geldt zowel voor woonruimten als voor bedrijfsruimten.
  2. Verontreinigingsheffing - deze heffing betaal je als je niet bent aangesloten op de riolering, maar direct op het oppervlaktewater loost. 
  3. Watersysteemheffing - deze heffing betaal je voor het onderhoud van sloten en singels, voor het voorkomen van wateroverlast en droogte en voor het beheer van dijken en duinen in de regio.
  4. Wegenheffing - deze heffing betaal je voor het onderhoud van wegen buiten de bebouwde kom (met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen). Hollandse Delta is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen op het Eiland van Dordrecht en de buitendijkse gebieden op de Maasvlakte, in de Europoort en Botlek. Daarom betalen de inwoners in deze gebieden geen wegenheffing.
Tekening over waterschapsbelasting Hollandse Delta

Bekijk de video

Tarieven 2024

Wat je betaalt hangt af van jouw situatie. Je krijgt de rekening via de SVHW. Dat is het belastingkantoor waar wij mee samenwerken voor de uitvoering van de waterschapsbelasting.

Gebruikers (inwoners)

Zuiveringsheffing€   78,59 voor eenpersoonshuishouden; € 235,77 meerpersoonshuishouden
Verontreinigingsheffing€   78,59 voor eenpersoonshuishouden; € 235,77 meerpersoonshuishouden
Watersysteemheffing€ 123,31 per huishouden
Wegenheffing€   19,04 per huishouden

Gebouwd/eigenaren gebouwde objecten

 WatersysteemheffingWegenheffing
Binnendijks0,0324% van de WOZ-waarde0,0069% van de WOZ-waarde
Buitendijks0,0081% van de WOZ-waarde0,0069% van de WOZ-waarde

Overig ongebouwd/eigenaren (landbouw)grond

 WatersysteemheffingWegenheffing
Binnendijks€ 99,00 per hectare€ 0,00 per hectare
Buitendijks€  24,75 per hectare€ 0,00 per hectare

Natuur ongebouwd/eigenaren

WatersysteemheffingWegenheffing
€ 6,68 per hectare€ 0,00 per hectare

Eigenaren van verharde openbare weg

 WatersysteemheffingWegenheffing
Binnendijks€ 495,00 per hectare€ 0,00 per hectare
Buitendijks€ 420,75 per hectare€ 0,00 per hectare

Toelichting begrippen

Een zelfstandige woonruimte is een woonruimte met eigen sanitaire voorzieningen zoals een keuken, douche en toilet.

Een bedrijfsruimte is een afzonderlijk terrein of ruimte of een zuiveringtechnisch werk. Een bedrijfsruimte is geen woonruimte. Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij afvoeren. De hoogte van de heffing wordt berekend per vervuilingseenheid. Bij kleinere bedrijfsmatige lozingen, kunnen we de regeling voor tabelbedrijven toepassen. Bij grote bedrijfsmatige lozingen bepaalt het waterschap het aantal vervuilingseenheden. Dit gebeurt via metingen en de analyse van monsters.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de belastingaanslag, dan kun je bezwaar maken

Kwijtschelding aanvragen

Als je waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan kun je kwijtschelding aanvragen

Meer informatie of vragen

SVHW verstuurt en int namens het waterschap de aanslagen. Op www.svhw.nl vind je meer informatie over bijvoorbeeld betaalmogelijkheden, bezwaar maken en kwijtschelding aanvragen.

Direct contact met SVHW 

Waar betaal je waterschapsbelasting voor?

Hier is de tekening van de waterschapsbelasting in pdf zichtbaar.

Heb je gevonden wat je zocht?