Crisisbeheersing

Waterschap Hollandse Delta staat altijd klaar om mensen, bedrijven en natuur tegen watercrises te beschermen. Wateroverlast voorkomen we door de watersystemen in ons gebied in samenwerking met de gemeenten zó in te richten dat deze het water zoveel mogelijk geleidelijk en waar nodig snel kunnen afvoeren. Ook zorgen we voor stevige dijken. Een watercrisis is een dreigende of plotselinge gebeurtenis met zodanige gevolgen voor het waterbeheer en de omgeving die hiervan impact ondervindt, dat we moeten afwijken van onze ‘normale' dagelijkse werkzaamheden. Bijvoorbeeld een overstroming, wateroverlast door extreme regenval, zoetwatertekort door extreme droogte of een incident op één van onze zuiveringsinstallaties.

Crisisorganisatie

Waterschap Hollandse Delta heeft een crisisorganisatie die in actie komt bij een watercrisis. Om voorbereid te zijn ontwikkelen we crisisbestrijdingsplannen en organiseren we opleidingen, trainingen en oefeningen. Dit doen we samen met onze crisispartners zoals collega-waterschappen, de Unie van Waterschappen, Rijkwaterstaat, veiligheidsregio's en gemeenten. 

Copi bak

Soorten crises

We onderscheiden verschillende soorten watercrises:

 • Overstromingsdreiging in het Benedenrivierengebied
  Wanneer de rivierwaterpeilen in het Benedenrivierengebied door een stormvloed vanuit de Noordzee in combinatie met de rivierafvoer van Rijn en Maas flink stijgen kan dit in het meest extreme geval overstromingen of het bezwijken van primaire waterkeringen (duinen, dijken en dammen) tot gevolg hebben. Het waterschap neemt maatregelen om overstroming van deze waterkeringen te voorkomen.
 • Overstroming of bezwijken van regionale waterkeringen
  Een breuk of overstroming van een regionale waterkering, zoals één van de kanaaldijken langs het Kanaal door Voorne, de boezemkade langs de Boezemvliet in Puttershoek en Maasdam en de boezemkade langs de Strijense Haven. 
 • Wateroverlast
  Hevige regenval kan tot gevolg hebben dat sloten en watergangen het water niet meer kunnen verwerken en er wateroverlast ontstaat.
Hevige regenval op straatstenen
Droge akker
 • Watertekort
  Afnemende rivierafvoeren en toenemende verzilting vanuit de Noordzee in het Benedenrivierengebied bij langdurige droogte heeft gevolgen voor de zoetwaterbeschikbaarheid in regionale watersystemen, de veiligheid van dijken en de natuur.
 • Verstoring of uitval van zuiveringstechnische werken
  Hierbij kan het gaan om een breuk in een rioolpersleiding naar een rioolwaterzuivering, een uitgevallen rioolgemaal of een brand of andere verstoring op een rioolwaterzuivering.
 • Waterverontreiniging
  De kwaliteit van oppervlaktewater kan achteruit gaan door onder meer vervuild bluswater, blauwalgen en lozingen van chemische stoffen in het water. Sterfte van vissen en andere waterdieren en -planten kan het gevolg zijn.
 • Blokkade of stremming van vaarwegen
  Een ongeval op een vaarweg, in beheer bij het waterschap. Bijvoorbeeld het Voedingskanaal en het Brielse Meer in Voorne en de Strijense Haven in Strijen.

De dijkbewakingsorganisatie 

Bij een stormvloed met hoogwater, soms gepaard met hevige regenval, zijn we als waterschap extra waakzaam. Als de waterstanden te hoog dreigen te worden, komen we in actie. Medewerkers van en vrijwilligers bij Hollandse Delta inspecteren dan de primaire waterkeringen op locaties en op tijdstippen waarop dat nodig is om mogelijke schadebeelden of faalmechanismen op en aan dijken tijdig te kunnen signaleren en aan te pakken. 

Zie ook: Over de dijkbewaking

Wat kun jij doen?

In de waterrijke regio van waterschap Hollandse Delta is water soms een risico. Iedereen kan helpen risico’s te verminderen. Wat kun jij doen? Je leest het op Bewust omgaan met water.

Nuttige links

Kijk ook eens op de volgende websites:

Noodpomp