• Dijkbewaking oefent 24 november op het Eiland van Dordrecht

  De oefening vindt plaats op de dijken langs de Dordtsche Kil, Nieuwe Merwede en het Wantij. De dijkwachten zijn herkenbaar aan de gele jassen met het opschrift 'Dijkwacht - waterschap Hollandse Delta'.  

 • Kinderkrant november 2022 - Nederland beschermen tegen muskusratten en bevers

  Waterschappers Jan en Martin hebben de leerlingen van groep 6 van basisschool De Tuimelaar verteld over hoe het waterschap omgaat met muskusratten en bevers.

 • 23 november 2022 Besluitvormende vergadering algemeen bestuur

  Op woensdag 23 november 2022 komt het algemeen bestuur van het waterschap bijeen voor een besluitvormende vergadering. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2027; Vaststellen Peilbesluit Zoetwaterkanaal Noordrand Goeree-Overflakkee. 

 • Werkzaamheden rotonde Munnikensteeg/Lindeweg in Zwijndrecht

  Op maandag 28 november starten we met het vervangen van Duiker Munnikensteeg in Zwijndrecht. Om het werk uit te voeren is het nodig om één weghelft af te sluiten waardoor een omleiding nodig is. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden zijn we tot medio december bezig.

 • Waterschap en gemeente Barendrecht maken afspraken over rioolwater

  De gemeente Barendrecht en het waterschap ondertekenden een afvalwaterakkoord. Er staan afspraken in over het aanleveren van rioolwater en de kostenverdeling.

 • Waterschap start 1 december met maaischouw

  Ieder jaar controleert waterschap Hollandse Delta of de sloten goed zijn onderhouden. De maaischouw start 1 december en de baggerschouw 2 januari.

 • Succesvolle 3e Ketendag Regio Rijnmond

  Op donderdag 10 november 2022 was ons waterschap (met name de afdeling VTH) gastheer voor de ‘3e Ketendag Regio Rijnmond’. Doel van deze dag was om praktisch aan de slag te gaan met het vergunningenproces en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

 • Aanpak bereikbaarheid Hoeksche Waard zuidwest

  Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard en het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta willen het zuidwesten van de Hoeksche Waard beter bereikbaar maken. Dit willen we doen door een aantal wegen te verbreden.

 • Woensdag 16 november 2022 oordeelsvormende vergadering algemeen bestuur

  Op woensdag 16 november komt het algemeen bestuur van het waterschap bijeen voor een oordeelsvormende vergadering. Op de agenda staan onder meer de Programmabegroting 2023 en het Vaststellen Peilbesluit Zoetwaterkanaal Noordrand Goeree-Overflakkee.

 • 1 december: start maaischouw

  Ieder jaar onderhouden boeren, burgers, buitenlui en andere grondeigenaren de sloten langs hun akker, weiland of perceel. Het waterschap moet controleren of dit onderhoud goed is uitgevoerd. Deze controle heet de schouw. Op 1 december start de maaischouw.

 • Waterschap vervangt beeldbepalende bomenrij

  Waterschap Hollandse Delta gaat in dertig jaar tijd de beeldbepalende bomenrij langs het Volkerak tussen Ooltgensplaat en Oude-Tonge vervangen.

 • Werkzaamheden Nieuwe Veerdam in Zuidland uitgesteld

  Eerder hebben wij aangekondigd om werkzaamheden te doen aan de weg en de brug bij de Nieuwe Veerdam in Zuidland. Vanwege werkzaamheden in de nabije omgeving is bij nader inzien besloten om de werkzaamheden uit te stellen tot 2023.

 • In gesprek over de toekomst

  We kijken terug op een zeer geslaagd event: De Hollandse Delta Spreekt! Het vond plaats op de zolder van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Wij gingen onder andere met provincie Zuid-Holland, gemeenten in onze regio, land- en tuinbouworganisaties, vertegenwoordigers van milieudiensten, veiligheidsregio’s en omringende waterschappen in gesprek.  

 • Buiten gewoon groen: wilgen knotten

  In onze polders staan veel knotwilgen. Over het knotten daarvan krijgen we regelmatig vragen. Het is niet moeilijk en met onze tips lukt het zeker.

 • Rondleiding rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven

  Op zaterdag 12 november opent rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven haar deuren voor geïnteresseerde Rotterdammers en geven onze waterschappers diverse rondleidingen.