Sloten en singels zijn belangrijk in het aan- en afvoeren van water. Dit moet ongehinderd kunnen. Daarom is vastgelegd hoe breed en diep de sloten moeten zijn. Een goede breedte en diepte is ook belangrijk voor de waterkwaliteit in sloten en singels. Voor actuele berichten over baggeren, maaien en schouw volg Twitter.

Onderhoud aan de sloten en singels zorgt ervoor dat deze op breedte en diepte blijven. Het gaat hierbij om het maaien en baggeren van de bodem en het talud onder water. Maaien moet jaarlijks, baggeren 1 keer in de 8 jaar. 

Schouw

Onderhoud is belangrijk voor de hoeveelheid water en de kwaliteit ervan. Het onderhoud moet altijd voor 1 december zijn uitgevoerd. Het waterschap controleert dit aan het eind van het jaar. Dit heet de schouw

Keur

Waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, organisaties (zoals natuurorganisaties) en boeren moeten hun eigen sloten onderhouden. Dit is vastgelegd in de keur. Hierin staan regels die dijken, wegen en wateren beschermen. Wie aan een dijk woont hoeft deze niet zelf te onderhouden, maar moet het de onderhoudsplichtige (meestal het waterschap) wel mogelijk maken het onderhoud uit te voeren. De keur geeft aan wat wel en niet mag.

Overzicht wie waar verantwoordelijk voor is

Soort sloot/singel Stedelijk gebied Landelijk gebied
Hoofdwatergang waterschap  waterschap 
Overige watergangen in particulier eigendom waterschap  eigenaar/agrariër 
Overige watergangen in eigendom van andere overheid of organisatie  andere overheid/organisatie andere overheid/organisatie 

Voorzorgsmaatregelen

Als eigenaar of gebruiker doet u het volgende om het onderhoud vlot te laten verlopen:

  • Verwijder overhangende takken (zie het schema met de specifieke eisen voor overhangend hout)
  • Verwijder of verplaats afrasteringen die voor belemmeringen zorgen
  • Werk uitmondingen van drainages of hemelwaterafvoer weg in het talud of maak deze zichtbaar voor de aannemer