Deskundige medewerkers van waterschap Hollandse Delta zorgen ervoor dat er voldoende zoet water is op de Zuid-Hollandse Eilanden.

Juiste hoeveelheid

Voldoende water betekent: niet te veel, maar ook niet te weinig. Te veel kan leiden tot overstromingen en overlast bijvoorbeeld door ondergelopen kelders. Maar te weinig is ook niet goed, want dan kunnen boeren in de zomer hun gewassen niet beregenen, kan er verzilting optreden of kan de waterkwaliteit snel achteruit gaan.  

De juiste waterhoogte is vastgelegd in een peilbesluit. Zo'n peilbesluit bevat een overzicht met waterpeilen, een toelichting en kaarten. Het algemeen bestuur van een waterschap stelt peilbesluiten vast. Daarbij wordt rekening gehouden met de natuur, landbouw, recreatie, bedrijfsleven en inwoners in het gebied. Een sloot die aan akkerland grenst, heeft bijvoorbeeld een andere waterhoogte nodig dan een sloot in een recreatie- of natuurgebied.  

Water opvangen 

In samenwerking met gemeenten en natuurbeheerorganisaties zorgen we ervoor dat er voldoende ruimte is om regenwater op te vangen. Bijvoorbeeld door de aanleg van waterbergingen voor overtollig regenwater. Landelijk is afgesproken hoe vaak er wateroverlast mag ontstaan door het overstromen van de sloten en wat eraan gedaan moet worden om dit te voorkomen. Alle regels staan in de Waterverordening Zuid-Holland. In het stedelijk gebied moeten de maatregelen voor 2027 zijn getroffen. 

De doelen van het waterschap op het gebied van het opvangen van water staan in het Waterbeheerprogramma.

Bekijk kaart Watersystemen WSHD

Het laatste nieuws over voldoende water

 • Hoe houden we in de winter droge voeten? Door te zorgen voor voldoende ruimte voor het water in alle watergangen. 
 • In augustus beginnen we met baggeren in Zwijndrecht. Het gaat om de sloten en singels aan de Devel, Lindenweg, Develsluis, Molenvliet en Nederhoven. In maart 2022 zijn de werkzaamheden klaar.
 • De bodem en het watersysteem, ze lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken te hebben. Maar niets is minder waar.
 • Om het gebaggerde zand en slib zo lang mogelijk in het natuurlijke systeem van de Rijn-Maasmonding vast te houden, heeft Hollandse Delta en een aantal organisaties de krachten gebundeld in de ‘Proeftuin Sediment Rijnmond’.
 • Met de steeds drogere zomers wordt zoet water schaarser. Om te zorgen dat de agrariërs op Voorne-Putten, de industrie in de Botlek en de tuinders in het Westland ook in de toekomst over voldoende zoet water uit het Brielse Meer beschikken, nemen we maatregelen. We ontvangen hiervoor subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  Steiger in het Brielse Meer
 • Het is al weer langere tijd droog. We zien veel beregeningsinstallaties in het gebied. Steeds vaker worden beregeningen gemeld. Daar zijn wij blij mee, omdat we daarmee de wateraanvoer beter kunnen regelen. Helaas doet nog niet iedere eigenaar van zo’n installatie dat. Dit is wel verplicht. Bij zeer grote installaties is zelfs een vergunning nodig. Melden kan via 2005005@wshd.nl of 0900-2005005.
   
 • Het weer blijft onveranderd zonnig en droog. De waterstanden in de rivier dalen langzaam. De kans op verzilting neemt toe. We zien ook de watervraag toenemen. De waterstanden kunnen we nog op peil houden. Wel hebben we een aantal kleine mobiele pompen geplaatst om het water ook achter in de polders op peil te houden of om te zorgen voor extra aanvoer van schoon water.
  Bloembollenveld op Goeree-Overflakkee
 • De weersverwachting voor de komende week is onveranderd. Wel wordt het een aantal dagen bewolkt, zodat de verdamping iets minder zal zijn. De waterstanden op de rivier zijn verder gezakt. Dat betekent dat het moeilijker wordt om zoet water in te laten. Daarvoor zijn we steeds meer afhankelijk van de vloedstanden van de rivier. We kunnen daardoor vrijwel overal nog voldoende water inlaten.
  Bloembollenveld op Goeree-Overflakkee