Sluizen, stuwen en gemalen regelen de ‘waterhuishouding’. Met deze kunstwerken houden we het water in de sloten en singels in de Hollandse Delta op peil. Hierbij houden we rekening met de natuur, landbouw, recreatie, bedrijfsleven en de inwoners in het gebied. De waterpeilen leggen we vast in peilbesluiten.
 

Wat is een peilbesluit?

Peilschaal
Peilschaal | © waterschap Hollandse Delta

Een peilbesluit is een juridisch document. Het bestaat uit een overzicht met de in te stellen waterpeilen, een toelichting en kaarten. Het waterschap is wettelijk verplicht peilbesluiten op te stellen. Het peilbesluit geeft rechtszekerheid en duidelijkheid aan alle belanghebbenden in het desbetreffende gebied. Het waterschap heet een inspanningsverplichting om het peilbeheer volgens het peilbesluit uit te voeren.

Peilgebieden

Hollandse Delta is opgedeeld in meerdere bemalingsgebieden. Deze bemalingsgebieden kunnen weer uit meerdere peilgebieden bestaan. Per peilgebied bekijken we wat het beste waterpeil is. Dit is afhankelijk van de gebruiksfunctie (landbouw, natuur, recreatie, stedelijk gebied) en de eisen die het waterschap stelt aan een goed watersysteem. Het bestuur van Hollandse Delta bepaalt welk waterpeil wordt ingesteld.

Wilt u een peilbesluit inzien of downloaden? Kies dan eerst een regio:  

 

Hoe komt een peilbesluit tot stand?

Informatieavond

Bij het opstellen van een peilbesluit organiseren we eerst een informatieavond voor belanghebbenden en inwoners. Met de wensen en meningen die we daar horen, houden we zoveel mogelijk rekening bij het opstellen van een ontwerp-peilbesluit.

Ontwerp-peilbesluit

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt het ontwerp-peilbesluit vast. Dit ligt vervolgens 6 weken ter inzage via www.overheid.nl. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Het waterschap is verplicht hierop te reageren.

Peilbesluit

Het ontwerp-peilbesluit met bijbehorende beantwoording van de zienswijzen wordt vastgesteld. Dit is rechtsgeldig na vaststelling door de Verenigde Vergadering van het waterschap. Ook dit besluit ligt 6 weken ter inzage. Alleen personen en organisaties die al een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-peilbesluit kunnen hiertegen in beroep gaan. Zij moeten dit indienen bij de Rechtbank.

Actualiteit peilbesluiten

Periodiek toetst het waterschap of de peilbesluiten nog actueel zijn. Het peilbesluit moet nog kloppen met de omstandigheden en de aanwezige functies en belangen. Hierbij letten we onder andere op (ruimtelijke) ontwikkelingen, de grenzen van de peilgebieden en of de waterpeilen volgens het peilbesluit kunnen worden beheerd. Als blijkt dat het peilbesluit niet meer actueel is, wordt het peilbesluit herzien.

Bekijk hier het overzicht van de peilbesluiten die worden herzien.

Meer informatie