Peilbesluiten

In een peilbesluit staat hoe hoog het water op een bepaalde plaats mag staan. Hierbij houden we rekening met de natuur, landbouw, recreatie, bedrijfsleven en inwoners in het gebied. Waterschappen zijn verplicht om peilbesluiten op te stellen. Een peilbesluit bestaat uit een overzicht met waterpeilen, een toelichting en kaarten. 

Peilschaal
Peilschaal | © waterschap Hollandse Delta

Kies van welke regio je de peilbesluiten wilt bekijken:  

Zo werkt het maken van een peilbesluit

Bij het opstellen van een peilbesluit, organiseren we een informatieavond voor belanghebbenden en inwoners. Bij het maken van een peilbesluit houden we zoveel mogelijk rekening met hun wensen en meningen. Dit leidt tot een ontwerp-peilbesluit.

Peilbesluiten die worden herzien

Wij toetsen regelmatig of peilbesluiten nog actueel zijn. Zijn er ter plaatse zaken veranderd? Zijn de grenzen van de peilgebieden nog goed? En kunnen we het waterpeil nog steeds beheren zoals dat moet volgens het peilbesluit? Als blijkt dat een peilbesluit niet meer actueel is, wordt het herzien.

Op dit moment zijn onderstaande peilbesluiten in herziening:

  • Breeman
  • Oude Korendijk en Groot Zuid-Beijerland

Ontwerp-peilbesluit

Het ontwerp-peilbesluit ligt 6 weken ter inzage via overheid.nl. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Het waterschap is verplicht hierop te reageren. Het ontwerp-peilbesluit met bijbehorende beantwoording van de zienswijzen wordt vastgesteld. Het peilbesluit is pas geldig als het bestuur het heeft vastgesteld. Ook dit besluit ligt 6 weken ter inzage. Alleen personen en organisaties die al een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-peilbesluit kunnen hiertegen in beroep gaan. Dat moet bij de rechtbank.