Soms neemt waterschap Hollandse Delta pas een besluit als er een goed inzicht is in alle betrokken belangen. U kunt dan een zienswijze indienen.

Het ontwerpbesluit en de stukken die nodig zijn voor de beoordeling van het ontwerp liggen 6 weken ter inzage bij Hollandse Delta. Binnen die zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen.

Hollandse Delta weegt alle ingebrachte zienswijzen mee in het te nemen besluit. In sommige gevallen stopt hiermee de inspraakprocedure en is het niet mogelijk om in beroep te gaan. In andere gevallen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Dan moet er wel eerst een zienswijze zijn ingediend.

Een zienswijze indienen, kan alleen als dat bij een bekendmaking is vermeld en altijd onder vermelding van het vergunningnummer. U kunt uw zienswijze indienen via onderstaand formulier of via de post.

DigiD linkFormulier zienswijze indienen

Adres:

Waterschap Hollandse Delta
afdeling Juridische Zaken
Postbus 4103
2980 GC RIDDERKERK