Het waterschap Hollandse Delta neemt pas een besluit als er een goed inzicht is in alle betrokken belangen. Vaak neemt het waterschap dan eerst een ontwerpbesluit waartegen je een zienswijze kunt indienen.

Het ontwerpbesluit en de stukken die nodig zijn voor de beoordeling van het ontwerpbesluit liggen 6 weken ter inzage bij het waterschap. Binnen die 6 weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Het waterschap weegt alle ingebrachte zienswijzen mee in het te nemen besluit. In sommige gevallen stopt hiermee de inspraakprocedure en is het niet mogelijk om in beroep te gaan. In andere gevallen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Dan moet er wel eerst een zienswijze zijn ingediend.

Een zienswijze indienen, kan alleen als dat bij een bekendmaking is vermeld. Je kunt je zienswijze indienen via onderstaand formulier of via de post.

DigiD linkFormulier zienswijze indienen

Adres:

Waterschap Hollandse Delta
afdeling Juridische en Facilitaire Zaken
Postbus 4103
2980 GC RIDDERKERK