Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met deze wet wil de overheid de regels voor het inrichten van de leefruimte vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet bundelt onder andere 26 bestaande wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. 

Van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’.

Naast minder en overzichtelijke regels biedt de Omgevingswet meer ruimte voor initiatief, lokaal maatwerk en vertrouwen. Bij één loket krijgen inwoners en bedrijven straks duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een initiatief. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan.

Onze leefomgeving vraagt om een verruimende blik

Voor wonen en werken. Voor mens en dier. Voor een leefomgeving van topkwaliteit met ruimte voor vernieuwing. Voor nu en in de toekomst. Want Nederland wordt niet groter, dit is het stuk land waarmee we het samen moeten doen. De Omgevingswet helpt hierbij door overheden samen te laten werken met wie dat wil. Door te kijken naar wat een gebied nodig heeft. Via één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen.

Wat dit voor inwoners en ondernemers betekent

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als je buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan je omgeving, mag je daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om je op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als je zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doe je eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat je op één plek alle informatie vindt die je nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Waar het waterschap aan werkt

Waterschappen hebben verschillende activiteiten uitgevoerd om de Omgevingswet goed te kunnen implementeren. Zo ontwikkelden we de Watervisie en werken we aan  participatiebeleid. De Keur maakt met de komst van de Omgevingswet plaats voor de Waterschapsverordening. In de Waterschapsverordening staan regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap in het beheergebied stelt, zoals over lozingen, grondwater en waterstaatwerken. Met de komst van de Omgevingswet kunnen deze beter worden afgestemd op het beheergebied, van ‘nee tenzij, naar ja mits’. We werken aan het kunnen vaststellen van projectbesluiten en het – samen met partners – binnen 8 weken verlenen van een Omgevingsvergunning.