Leggers van waterschap Hollandse Delta

Er zijn regels om bijvoorbeeld dijken te beschermen en om rivieren goed te houden. Deze staan in de Waterschapsverordening. De legger is een document dat beschrijft waaraan waterstaatswerken in beheer bij het waterschap moeten voldoen. Het gaat daarbij om de ligging, vorm, afmeting en constructie.

Wettelijke grondslag voor de leggerplicht

Het waterschap stelt als de beheerder van waterstaatswerken de legger vast. Dit staat in artikel 2.39, eerste lid van de Omgevingswet.

Naast deze legger (uit de Omgevingswet) hebben waterschappen ook een onderhoudslegger (uit de Waterschapswet). Op deze legger staat geregistreerd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van welke locatie. Ook kun je zien welke onderdelen van jouw grond je, ten behoeve van veilig, voldoende en schoon water, moet onderhouden. Woon je binnen de zonering van een dijk, dan ben je bijvoorbeeld verplicht het gewone onderhoud aan de dijk uit te voeren, zoals maaien, repareren van afrasteringen en verwijderen van distels.

Belang van de legger

Waterbeheerders kunnen de legger nodig hebben om hun taak uit te oefenen. Denk hierbij aan:

  • Het bepalen of sprake is van onderhoud of wijziging van waterstaatswerken. De waterbeheerder kan bepalen of er sprake is van een wijziging. Dit doet hij door de gewijzigde situatie te vergelijken met die in de legger. Bij wijziging van een waterstaatswerk ten opzichte van de situatie in de legger is vaak een projectbesluit (en wijziging van de legger) nodig. 
  • Het opnemen van bergingsgebieden. Uit de begripsomschrijving van ‘bergingsgebied’ in de Omgevingswet volgt dat waterbeheerders bergingsgebieden in de legger moeten opnemen. Anders is het gebied geen bergingsgebied als bedoeld in de Omgevingswet. 
  • Werkingsgebieden in de Waterschapsverordening. De werkingsgebieden in de Waterschapsverordening Waterschap Hollandse Delta bevatten de zoneringen waarin regels van het waterschap gelden.

Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

In de legger oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken staan de sloten en singels (watergangen) waarvoor de Waterschapsverordening geldt. Ook vind je er de onderhoudsverplichtingen en de onderhoudsplicht. De legger bestaat uit een algemene toelichting, tekeningen en een administratief register van de wateren en kunstwerken. 

Leggers waterkeringen

In de leggers waterkeringen vind je de waterkeringen en de zoneringen van de dijken waarvoor de keur geldt. Om de waterkering te beschermen zijn er beperkingen. Zo mag er alleen gewerkt worden met een vergunning. De legger waterkeringen bestaat uit een algemene toelichting, situatietekeningen en profielen. Er is een legger primaire waterkeringen en een legger van regionale waterkeringen

Actuele gegevens nodig? Gebruik dan het beheerregister via het Open Data Portaal.