De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat over waterkwaliteit: schoon en gezond water in rivieren, meren, kanalen, sloten en singels. Schoon water om in te zwemmen, te vissen en te varen. Gezond water waarin planten en dieren leven. Kortom, water waarvan toekomstige generaties nog lang kunnen genieten.

Europese richtlijn, lokale afspraken

De Kaderrichtlijn Water is een wettelijke Europese richtlijn. Deze richtlijn heeft voor iedereen consequenties: voor het Rijk, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten en uiteindelijk ook voor burgers en bedrijven.

Bepaalde maatregelen vinden plaats op Rijksniveau.  Daarnaast bepalen gemeenten, het waterschap en belanghebbenden aan de hand van de Europese spelregels wat er in het gebied van de Zuid-Hollandse Eilanden kan worden gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de maatregelen technisch mogelijk zijn, maar ook of ze betaalbaar en dus werkelijk uitvoerbaar zijn.

De doelen die Hollandse Delta heeft voor de Kaderrichtlijn Water staan beschreven in het Waterbeheerprogramma . Hierin staat hoe we dit doen. De resultaten die tot nu toe zijn bereikt, staan in de jaarlijkse rapportage.