Waterschap Hollandse Delta rapporteert periodiek over het behalen van de doelstellingen van de taken van het waterschap.

Jaarlijks presenteren we de stand van zaken in het rapport Waterwerken. De rapportage geeft inzicht in de toestand en ontwikkelingen van waterkeringen, het watersysteem, de waterketen en de wegen. 

Daarmee geeft het feitelijke informatie over het behalen van doelstellingen, maar ook als doelstellingen nog niet zijn behaald hoe ver het waterschap af staat van het behalen van het doel. Dit inzicht is belangrijk om tijdig de doelen en/of de te uit te voeren maatregelen bij te kunnen sturen.

De rapportage beschrijft alleen de stand van zaken, een eventuele bijstelling van doelen of maatregelen vindt plaats via de Kadernota, de Programmabegroting of beleidsplannen.