Grond kopen, huren of pachten

Bijna dagelijks krijgen we verzoeken van inwoners of ze een stukje grond van ons mogen kopen. Soms is dat mogelijk, omdat we het niet meer nodig hebben om ons werk goed uit te voeren. Als verkoop niet aan de orde is, kunnen we de grond verhuren of verpachten. Het (her)vestigen van een zakelijk recht is ook een mogelijkheid. Je kunt een aanvraag indienen bij waterschap Hollandse Delta met onderstaand formulier.  
 

Openbare inschrijving kavel “Buitendijk en Steigerdijk te Ooltgensplaat’’

Aan de behandeling van een aanvraag zijn kosten verbonden. Hieronder vind je de tarieven. Je ontvangt de rekening na afloop van je aanvraag.
 

Soort aanvraagBehandelkosten
(excl. BTW)
Toelichting
Verkoop € 595,-De koopsom van de grond wordt vastgesteld door een taxatie. De grondprijs wordt meestal vastgesteld per m². De taxatie komt voor rekening van Hollandse Delta.
Huur of pacht € 260,-De huur- of pachtsom wordt vooraf door Hollandse Delta vastgesteld. De tarieven zijn afhankelijk van het gebruik en de courantheid van het perceel.
Vestiging zakelijk recht € 260,-De vergoeding wordt vastgesteld door een taxatie of op basis van de LTO-Gasunie normen. De keuze heeft te maken met de aard en omvang van de opstal (gebouw) en de courantheid van het perceel.  
(Her)vestiging recht van erfpacht € 595,-Recht van erfpacht kan worden gevestigd of hervestigd. Bij (her)vestiging wordt de (onder)grond getaxeerd. De nieuwe canon wordt berekend op basis van de getaxeerde waarde.

Aanvraagformulier grond kopen, huren of pachten

Als wij je aanvraag hebben ontvangen, kijken wij of deze aan de voorwaarden voldoet en stellen wij de prijs voor de grond vast. Daarna krijg je van ons bericht over het verslag.

Overzicht beschikbare grond

Waterschap Hollandse Delta krijgt regelmatig verzoeken binnen voor koop, huur, pacht of het vestigen van een zakelijk recht. In het overzicht onroerend goed zie je voor welke gronden we inmiddels overeenstemming hebben bereikt over bijvoorbeeld de verkoop van grond. Op deze lijst(en) kun je zien binnen welke termijn geïnteresseerden kunnen reageren.

Vastgoedbeleid

Waterschap Hollandse Delta handelt conform het vastgoedbeleid 2019. Daarin lees je meer over hoe wij omgaan met onze eigendommen, zakelijke en persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende zaken en (projectmatige) grondverwerving.

Project Grond- en watergebruik

We hebben als waterschap veel grond in eigendom. Soms wordt grond gebruikt door anderen. Het gaat onder andere om stukjes tuin, steigers of stroken grond langs een weiland of akker. Vaak zijn de gebruikers zich van geen kwaad bewust. Met het project Grond- en watergebruik willen we duidelijkheid krijgen over de gegevens die in het Kadaster staan en het feitelijke gebruik. Je leest er meer over op deze pagina.

Criteria bij het kopen, huren of pachten van grond

Wij verkopen, verhuren, verpachten of vestigen zakelijke rechten op percelen grond op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Toch mogen wij als waterschap besluiten om een perceel niet openbaar aan te bieden. Dat kan als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er maar één serieuze gegadigde in aanmerking komt. De gegadigde moet in dat geval voldoen aan objectieve, toetsbare en redelijke criteria.

Voor meer informatie, zoals de locatie van een stuk grond, verwijzen we je naar Kadaster Online.  

Wij verkopen, verhuren, verpachten of vestigen zakelijke rechten op percelen grond op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. We volgen daarin een uitspraak van de Hoge Raad (het Didam-arrest). Toch mogen wij als waterschap besluiten om een perceel niet openbaar aan te bieden. Dat kan als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er maar één serieuze gegadigde in aanmerking komt. De gegadigde moet in dat geval voldoen aan objectieve, toetsbare en redelijke criteria. 

Als we van plan zijn grond aan een specifieke partij bijvoorbeeld te verkopen, dan vind je dat voornemen in het overzicht onroerend goed. We geven hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt. Heb jij interesse in het kopen, huren, pachten van een stuk grond of het vestigen van een zakelijk recht? En vind je dat je ook in aanmerking moet komen? Check dan of je voldoet aan de criteria. Is dat het geval, stuur dan binnen 4 weken na publicatiedatum een mail naar servicedeskbj@wshd.nl. Motiveer daarin je verzoek en vermeld het nummer, adres en de kadastrale gegevens. Wij onderzoeken dan of er toch een openbare verkoop moet komen. Je ontvangt binnen 4 weken na sluiting van de reactietermijn schriftelijk bericht van het waterschap over de beslissing en het vervolgtraject.