Baggeren

Bagger is een laag modder of slib op de bodem van sloten, singels en meren. Deze laag ontstaat door afspoeling van bodemdeeltjes, afgestorven waterplanten en bladeren. De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat. De baggerlaag groeit gemiddeld een centimeter per jaar.
Baggeren van watergang

Door het verwijderen van de bagger krijgt water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water) dieren. Daarnaast moeten sloten en singels breed en diep genoeg zijn voor een goede aan- en afvoer van water. In de legger staan de juiste maten (diepte en breedte van de sloot) beschreven. Alle sloten en singels worden een keer in de zes of zeven jaar gebaggerd.

Baggeren in uitvoering

Meer weten over de actuele baggerwerkzaamheden in ons gebied. Ga naar de pagina 'Baggeren in uitvoering'.

Temperatuur

Bij het baggeren houden we rekening met de temperatuur van het water. Baggeren bij een te hoge watertemperatuur kan leiden tot zuurstofloosheid van het water. Over het algemeen wordt een watertemperatuur tot 25 graden Celsius als acceptabel gezien. Mocht de watertemperatuur hoger zijn, dan wordt het baggeren uitgesteld totdat de watertemperatuur geen risico meer vormt.

Hoe baggert het waterschap?

Dat is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Hollandse Delta wil zoveel mogelijk gebruikmaken van een kleine kraan vanaf de straat, een openbaar of particulier terrein. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een boot. Bij baggerwerkzaamheden vanaf een klein, particulier terrein (bijv. een tuin) gebruiken we aangepast materieel. Als het perceel geheel niet bereikbaar is, baggeren we zelfs handmatig: met een schep. Schade aan het perceel of tuin proberen wij te voorkomen of tot een minimum te beperken. Het maaiwerk van de taluds (slootkanten) gebeurt alleen als dit voor de uitvoering van het baggerwerk noodzakelijk is.

Voorbereidingen

Voordat er gebaggerd kan worden treft het waterschap een aantal voorbereidingen:

  • Een landmeter van het waterschap meet de hoeveelheid bagger in de sloot of singel.
  • Het waterschapslaboratorium Aquon voert metingen uit voor de bepaling van de baggerkwaliteit.
  • Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van struiken en bomen die over de sloten en singels hangen. Dit ‘overhangend hout' moet voor 1 september van het jaar van de uitvoering van het baggerwerk te gebeuren.
  • De uitvoering van het baggerwerk start in juli/augustus.

Aannemers baggeren landelijk gebied 2018

De aannemers voor baggeren landelijk gebied 2018 vindt u binnenkort via ‘baggeren in uitvoering’

Vijfdagenregeling

Deze regeling geldt voor maaien en baggeren. De regeling is bedoeld voor agrariërs die willen zaaien/poten (maaien) of hun percelen voor de winter nog opnieuw hebben ingezaaid met gewassen (baggeren). De regeling houdt in dat het maaien of baggeren dan binnen vijf werkdagen na de melding wordt uitgevoerd. De vijfdagenregeling geldt alleen, als u naast de aannemer ook het waterschapsloket op de hoogte stelt van het feit dat de sloot gemaaid en/of gebaggerd kan worden. De vijfdagenregeling is een service voor alle agrariërs in het werkgebied van Hollandse Delta. 

Afhandeling van klachten en meldingen

Klachten en meldingen die een direct gevolg zijn van het handelen van de aannemer kunt u rechtstreeks bij de aannemer melden. Dat geldt bijvoorbeeld voor schades als gevolg van de werkzaamheden, de werkplanning van de aannemer en andere inhoudelijke vragen over de uitvoering. De aannemer handelt deze meldingen/klachten zelf af en het waterschap ontvangt een overzicht van deze klachten en meldingen en de status daarvan. U kunt de aannemers telefonisch of via de e-mail benaderen. Wanneer u geen overeenstemming kunt bereiken met de aannemer, kunt u contact opnemen met het waterschapsloket.

In welk jaar gaan wij bij u baggeren?