Baggeren

Bagger is een laag modder of slib op de bodem van sloten, singels en meren. Deze laag ontstaat door afspoeling van bodemdeeltjes, afgestorven waterplanten en bladeren. De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat. De baggerlaag groeit gemiddeld een centimeter per jaar.
Baggeren van een singel. | © waterschap Hollandse Delta

Door het verwijderen van de bagger krijgt water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water) dieren. Daarnaast moeten sloten en singels breed en diep genoeg zijn voor een goede aan- en afvoer van water. In de legger staan de juiste maten (diepte en breedte van de sloot) beschreven. Alle sloten en singels worden een keer in de acht jaar gebaggerd.

Baggeren in uitvoering

Meer weten over het baggeren in 2019? Kijk op: Baggeren in uitvoering 

Wilt u weten in welk jaar wij bij u in het gebied baggeren? Kijk op de interactieve kaart: legger wateren en kunstwerken

Hoe baggert het waterschap?

Dat is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Hollandse Delta wil zoveel mogelijk gebruikmaken van een kleine kraan vanaf de straat, een openbaar of particulier terrein. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een boot. Bij baggerwerkzaamheden vanaf een klein, particulier terrein (bijv. een tuin) gebruiken we aangepast materieel. Als het perceel geheel niet bereikbaar is, baggeren we zelfs handmatig: met een schep. Schade aan het perceel of tuin proberen wij te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Voorbereidingen

  • Voordat er gebaggerd kan worden treft het waterschap een aantal voorbereidingen:
  • Een landmeter van het waterschap meet de hoeveelheid bagger in de sloot of singel.
  • Het waterschapslaboratorium Aquon voert metingen uit voor de bepaling van de baggerkwaliteit.
  • Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van struiken en bomen die over de sloten en singels hangen. Dit ‘overhangend hout' moet voor 1 september van het jaar van de uitvoering van het baggerwerk te gebeuren.
  • De uitvoering van het baggerwerk start in januari.

Aannemers baggeren landelijk gebied

De aannemers voor baggeren landelijk gebied 2018 en 2019 staan op de pagina: baggeren in uitvoering

5-dagenregeling

Deze regeling geldt voor maaien en baggeren. De regeling is bedoeld voor agrariërs die oogsten en daarna het land willen bewerken om te zaaien/ poten. De regeling houdt in dat het maaien of baggeren dan binnen vijf werkdagen na de melding wordt uitgevoerd.

Werkwijze

Eerst de aannemer contacten over welke percelen of baggercodes het gaat, wanneer de percelen vrij zijn en wanneer en wat u wilt zaaien/ poten). Vervolgens neemt u direct daarna contact op met het waterschap en geeft dezelfde gegevens door, zodat wij de regeling kunnen controleren.

Let op!

De 5-dagenregeling geldt alleen, als u na de aannemer direct ook het waterschap op de hoogte stelt van het feit dat de sloot gemaaid en/of gebaggerd kan worden. Melden kan telefonisch (0900 - 2005005) of via het:  'Aanvraagformulier 5-dagenregeling baggeren'

Service

De 5-dagenregeling is een service ten behoeve van de agrariërs die op korte termijn de percelen weer moeten bewerken en inzaaien of poten. Let op:

  • Het is niet bedoeld voor het winterklaar maken van de percelen. Het betreft een inspanningsverplichting van het waterschap om het onderhoud in een kort tijdsbestek uit te  kunnen voeren.
  • Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen uit het bestek voldoet, kan het waterschap deze sanctioneren.
  • Het is niet mogelijk dat een eigenaar/ gebruiker het waterschap aansprakelijk kan stellen vanwege het feit dat een aannemer ‘te laat’ komt na een melding.
  • Als een vijfdagenregeling in de praktijk door de controle wordt misbruikt is de aannemer niet verplicht eraan te voldoen.

Afhandeling van klachten en meldingen

Klachten en meldingen die een direct gevolg zijn van het handelen van de aannemer kunt u rechtstreeks bij de aannemer melden. Dat geldt bijvoorbeeld voor schades als gevolg van de werkzaamheden, de werkplanning van de aannemer en andere inhoudelijke vragen over de uitvoering. De aannemer handelt deze meldingen/klachten zelf af en het waterschap ontvangt een overzicht van deze klachten en meldingen en de status daarvan. U kunt de aannemers telefonisch of via de e-mail benaderen. Wanneer u geen overeenstemming kunt bereiken met de aannemer, kunt u contact opnemen met het waterschapsloket.