Bodem als basis

Een gezonde bodem draagt bij aan een goed watersysteem. Daarom voeren we samen met LTO Noord het project ‘Bodem als basis’ uit. Hierin leren agrariërs hoe ze hun bodem duurzamer kunnen gebruiken.

Boeren op het land aan het werk met trekkers
Boeren op het Eiland van Dordt op het land aan het werk met hun trekkers

Waarom doen we het?

Een ecologisch gezonde bodem heeft veel voordelen. Er zijn bijvoorbeeld minder gewasbeschermingsmiddelen en minder mest nodig. Daardoor spoelen dat soort stoffen ook minder de sloot in. Ook werkt een goede bodem als een spons: na een regenbui houdt de grond het water vast en geeft het vervolgens geleidelijk weer af aan de omgeving. Door de klimaatverandering is het nodig de grond te benutten als een soort waterbuffer. Tot slot biedt een goede bodem leven aan veel verschillende insecten. Dat draagt bij aan meer biodiversiteit.

Wat houdt het project in?

Een groep van 55 boeren en tuinders gaat een jaar lang actief aan de slag met hun bodembeheer. Ze volgen cursussen, nemen bodemmonsters, bedenken praktische oplossingen en stellen bodembehandelplannen op.

Naast het algemene gedeelte zijn er 5 verdiepingstrajecten:

  1. Niet-kerende grondbewerking en groenbemesters (voor akkerbouwers
  2. Afbouw kunstmest en toch hoogproductief blijven (voor melkveehouders)
  3. Gezonde bodem en gezonde fruitboom (voor fruittelers)
  4. Kringlooplandbouw in de regio (voor alle sectoren)
  5. Machinedruk en bandenspanning (voor alle sectoren)

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen LTO noord en het waterschap. Het maakt onderdeel uit van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.