Als je het niet eens bent met een beslissing van waterschap Hollandse Delta, kun je schriftelijk bezwaar maken.

Er zijn twee soorten bezwaar:

Hieronder lees je meer over het bezwaar aantekenen tegen beslissingen van het waterschap. Wil je bezwaar maken tegen een belastingaanslag? Ga dan naar de pagina: bezwaar tegen een belastingaanslag.

Belanghebbenden met bezwaar

Bezwaar maken kan alleen als een bestuursorgaan een beslissing heeft genomen en als dat besluit jou direct aangaat. Je bent dan belanghebbende. Meestal vraagt Hollandse Delta om het schriftelijke bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna reageert Hollandse Delta op het bezwaar.

Soms kan de bezwaarschriftprocedure worden overgeslagen. In het bezwaarschrift vraagt het bestuursorgaan om in te stemmen met het beroep bij de rechtbank.

Voorwaarden voor het aantekenen van bezwaar:

 • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen, of het bestuursorgaan stuurt een schriftelijke weigering om een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit.
 • Jij bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Inhoud bezwaar

Het bezwaarschrift bevat in ieder geval:

 • naam en adres van de indiener
 • datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • de gronden van het bezwaar
 • handtekening van de indiener

Procedure 

Eerst behandelt een onafhankelijke, externe bezwarencommissie het bezwaar. Deze commissie brengt advies uit aan het bestuursorgaan. Daarna neemt het bestuursorgaan een beslissing over het bezwaar. Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je in beroep gaan en daarna eventueel in hoger beroep.

Gebruik het formulier Bezwaar maken om je bezwaarschrift in te dienen. Je kunt jouw bezwaarschrift ook per post naar ons sturen met onderstaande contactgegevens.

DigiD linkFormulier bezwaar maken

Adres:

 • Waterschap Hollandse Delta
 • afdeling Juridische en Facilitaire Zaken 
 • Postbus 4103 
 • 2980 GC RIDDERKERK