Als u het niet eens bent met een beslissing van waterschap Hollandse Delta, kunt u schriftelijk bezwaar maken. Er zijn twee soorten bezwaar:

Hieronder leest u meer over het bezwaar aantekenen tegen beslissingen van het waterschap. Wilt u bezwaar maken tegen een belastingaanslag? Ga dan naar de pagina: bezwaar tegen een belastingaanslag.

Belanghebbenden met bezwaar

Bezwaar maken kan alleen als een bestuursorgaan een beslissing heeft genomen en als dat besluit u direct aangaat. U bent dan belanghebbende. Meestal vraagt Hollandse Delta om het schriftelijke bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna reageert Hollandse Delta op het bezwaar.

Soms kan de bezwaarschriftprocedure worden overgeslagen. In het bezwaarschrift vraagt het bestuursorgaan om in te stemmen met het beroep bij de rechtbank.

Voorwaarden voor het aantekenen van bezwaar:

 • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen, of het bestuursorgaan stuurt een schriftelijke weigering om een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit.
 • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Inhoud bezwaar

Het bezwaarschrift bevat in ieder geval:

 • naam en adres van de indiener
 • datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • de gronden van het bezwaar
 • handtekening van de indiener

Procedure 

Het bezwaar wordt eerst behandeld door een onafhankelijke, externe bezwarencommissie. Deze commissie brengt advies uit aan het bestuursorgaan. Daarna neemt het bestuursorgaan een beslissing over het bezwaar. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u meestal in beroep gaan en daarna eventueel in hoger beroep.

Gebruik het formulier Bezwaar maken om uw bezwaarschrift in te dienen. U kunt uw bezwaarschrift ook per post naar ons sturen op onderstaande contactgegevens.

DigiD linkFormulier bezwaar maken

Adres:

 • Waterschap Hollandse Delta
 • afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken 
 • Postbus 4103 
 • 2980 GC RIDDERKERK