Het collega van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden is het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De heemraden zijn vergelijkbaar met wethouders.

De collegeleden zijn (van links naar rechts op de foto) heemraad Harry Wagemakers, heemraad Joke Geldhof, dijkgraaf Jan Bonjer, secretaris-directeur Simone Steendijk, heemraad Henk van der Drift en heemraad Dorenda Gerts.

Hun onderlinge portefeuilleverdeling is als volgt:

Dijkgraaf Jan Bonjer

Portefeuille Bestuurlijke Zaken

Bestuurlijke Zaken
Juridische Zaken
Calamiteitenzorg
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving (VTH)
Personeel & Organisatie
Communicatie
Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie ontwikkeling, inclusief

 • digitale transformatie
 • dienstverlening

Buitenlandbeleid

Dijkgraaf Jan Bonjer

Heemraad Harry Wagemakers, 1e loco

Portefeuille Financiën

Financiën, inclusief

 • P&C cyclus
 • bestuurlijke rapportage
 • aanpassing belastingstelsel
 • alternatieven wegenheffing

Bedrijfsvoering, inclusief

 • huisvesting
 • eigendommenbeheer
 • inkoopbeleid
 • digitalisering

Asset Management, inclusief

 • sturingsfilosofie en bedrijfswaarden

Omgeving, inclusief 

 • invoering Omgevingswet
 • Waterschapsverordening
 • Omgevingsvisie

Cultureel Erfgoed

Heemraad Harry Wagemakers

Heemraad Henk van der Drift, 2e loco

Portefeuille Waterveiligheid en Wegen

Waterkeringen, inclusief

 • HWBP
 • Dijkbewaking
 • Deltaprogramma
 • Muskus- en beverratbestrijding

Wegen, inclusief

 • Wegenbeheerprogramma
 • Duurzaam Veilig
 • Onderhoudsniveau’s
 • Wegcategorisering

Transitie Wegen

Groen, inclusief 

 • groenbeleid
 • groenbeheerplannen

Domein Veiligheid, inclusief 

 • fysieke toegangsbeveiliging
 • cybersecurity
 • veiligheidscultuur

Educatie

Heemraad Henk van der Drift

Heemraad Dorenda Gerts

Portefeuille Watersysteem

Watersystemen, inclusief

 • WBP
 • KRW
 • peilbesluiten
 • maaien
 • baggeren
 • beschoeiing

Klimaatadaptatie, inclusief

 • klimaatmitigatie
 • stresstesten
 • etc.
Heemraad Dorenda Gerts

Heemraad Joke Geldhof

Portefeuille Waterketen

Waterketen, inclusief

 • Zuiveren
 • Slibstrategie
 • ALM’s
 • onderhoud rwzi’s
 • Samenwerking afvalwaterketen

Circulariteit, Duurzaamheid, Energietransitie (CDE)

Innovatie

Heemraad Joke Geldhof

Secretaris-directeur Simone Steendijk

Simone Steendijk is de secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Ze vervult de rol van secretaris bij het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) en bij het college van dijkgraaf en heemraden. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Ze is erg enthousiast over het werken bij waterschap Hollandse Delta: “We beschermen de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, zorgen voor schoon en voldoende water, we zuiveren het afvalwater en zorgen voor veilige wegen. Dat doen we in een zeer gevarieerde omgeving: van dichtbevolkte en agrarische gebieden tot industrie en natuurgebieden. Dat zorgt voor veel afwisseling. We staan de komende tijd voor grote maatschappelijke opgaven, waarin het waterschap een belangrijke rol speelt.” 

Portretfoto van Simone Steendijk, secretaris-directeur van WSHD

Besluiten College van Dijkgraaf en Heemraden

Vanaf 23 maart 2021 zijn de officiële besluiten van het College van Dijkgraaf en Heemraden te vinden op de bestuurswebsite.

Ga naar besluitenlijsten college

De besluiten die het college heeft genomen tot en met 9 maart 2021 zijn terug te lezen in het archief van de D&H-berichten.