Het college van dijkgraaf en heemraden is het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De heemraden zijn vergelijkbaar met wethouders.

De collegeleden zijn (van links naar rechts op de foto) dijkgraaf Jan Bonjer, heemraad Harry Wagemakers, heemraad Henk van der Drift, heemraad Dorenda Gerts en heemraad Joke Geldhof.

Collage van portretfoto's collegeleden

 

Hun onderlinge portefeuilleverdeling is als volgt:

Dijkgraaf Jan Bonjer

Portefeuille Bestuurlijke Zaken:

Bestuurlijke Zaken
Juridische Zaken
Calamiteitenzorg
Vergunningverlening, Toezicht,
Handhaving (VTH)
Personeel & Organisatie
Communicatie

en

Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie ontwikkeling, inclusief digitale transformatie en dienstverlening
Buitenlandbeleid

 

Heemraad Harry Wagemakers, 1e loco

Portefeuille Financiën

Financiën, inclusief
- P&C cyclus
- bestuurlijke rapportage
- aanpassing belastingstelsel
- alternatieven wegenheffing

Bedrijfsvoering, inclusief
-huisvesting
-eigendommenbeheer,
-inkoopbeleid
-digitalisering

Asset Management inclusief sturingsfilosofie en bedrijfswaarden.

Omgeving, inclusief
invoering Omgevingswet, Waterschapsverordening, Omgevingsvisie

Cultureel Erfgoed

 

Heemraad Henk van der Drift, 2e loco

Portefeuille Waterveiligheid en Wegen

Waterkeringen, inclusief 
- HWBP
- Dijkbewaking
- Deltaprogramma
- Muskus- en beverratbestrijding

Wegen, inclusief
-Wegenbeheerprogramma
-Duurzaam Veilig
-Onderhoudsniveau’s
-Wegcategorisering

Transitie Wegen

en

Groen, inclusief groenbeleid en groenbeheerplannen
Domein Veiligheid, inclusief fysieke toegangsbeveiliging, cybersecurity en veiligheidscultuur

Educatie

 

Heemraad Dorenda Gerts

Portefeuille Watersysteem

Watersystemen, inclusief
-WBP
-KRW
-peilbesluiten
-maaien
-baggeren
-beschoeiing

en

Klimaat, inclusief klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, stresstesten, etc.

 

Heemraad Joke Geldhof

Portefeuille Waterketen

Waterketen, inclusief
-Zuiveren
-Slibstrategie
-ALM’s
-onderhoud rwzi’s
-Samenwerking afvalwaterketen

en

Circulariteit, Duurzaamheid, Energietransitie (CDE)

Innovatie

 

Secretaris-directeur Simone Steendijk

Simone Steendijk is de secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Ze vervult de rol van secretaris bij het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) en bij het college van dijkgraaf en heemraden. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Ze is erg enthousiast over het werken bij waterschap Hollandse Delta: “We beschermen de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, zorgen voor schoon en voldoende water, we zuiveren het afvalwater en zorgen voor veilige wegen. Dat doen we in een zeer gevarieerde omgeving: van dichtbevolkte en agrarische gebieden tot industrie en natuurgebieden. Dat zorgt voor veel afwisseling. We staan de komende tijd voor grote maatschappelijke opgaven, waarin het waterschap een belangrijke rol speelt.” 

Portret van Simone Steendijk, secretaris-directeur bij waterschap Hollandse Delta

Besluiten College van Dijkgraaf en Heemraden

Vanaf 23 maart 2021 zijn de officiële besluiten van het College van Dijkgraaf en Heemraden te vinden op de bestuurswebsite.

Ga naar besluitenlijsten college

De besluiten die het college heeft genomen tot en met 9 maart 2021 zijn terug te lezen in het archief van de D&H-berichten.