Als u een aanvraag doet, moet het waterschap daarover binnen de wettelijke of een redelijke termijn beslissen. Dit heet de beslistermijn. Heeft het waterschap binnen die termijn geen beslissing genomen over uw aanvraag? Dan kunt u het waterschap ‘in gebreke’ stellen en om een dwangsom vragen. De Wet dwangsom versterkt uw positie als de overheid niet op tijd over uw aanvraag beslist.

Beslistermijn 

Voor sommige aanvragen is de beslistermijn wettelijke vastgesteld. Als er geen wettelijke termijn is vastgesteld, dan geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Een redelijke termijn varieert van enkele weken of maanden en is soms maar een paar dagen.

In de ontvangstbevestiging die u krijgt, staat de beslistermijn aangegeven. Soms kan de beslistermijn worden verlengd. Als het waterschap hiervan gebruik wil maken, ontvangt u hierover bericht. Hierin staat ook wanneer de nieuwe termijn afloopt.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een dwangsom als u bij het waterschap een aanvraag heeft gedaan en het waterschap daarover geen beslissing heeft genomen binnen de beslistermijn.

Aanpak

U stuurt het waterschap een brief. Hierin staat dat u het waterschap in gebreke stelt en u vraagt om een dwangsom. In uw brief moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • uw handtekening;
  • het kenmerk en onderwerp van de aanvraag waarvan u vindt dat het waterschap er te laat op heeft beslist;
  • dat u het waterschap in gebreke stelt;
  • uw bank-/gironummer.

Let op 

U kunt het waterschap in gebreke stellen vanaf de eerste dag nadat het waterschap de beslissing had moeten nemen. Na ontvangst van uw brief, heeft het waterschap 2 weken de tijd om alsnog te beslissen. Na deze 2 weken begint de dwangsom automatisch te lopen: u krijgt per dag dat het waterschap niet beslist een bepaald bedrag. De hoogte van de dwangsom stelt het waterschap vast. Deze wordt binnen 6 weken betaald. Bent u het niet eens met de vaststelling? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

De termijn waarbinnen het waterschap een beslissing moet nemen op uw aanvraag is wettelijk vastgelegd. In de ontvangstbevestiging die u krijgt, staat deze aangegeven. In een aantal gevallen kan de beslistermijn worden verlengd. Mocht het waterschap hiervan gebruik willen maken, dan ontvangt u hierover bericht en wordt daarin aangegeven  wanneer de nieuwe termijn afloopt.

Lees ook