Het waterbeheerprogramma (WBP) bevat het meerjarige beleid en de doelen van waterschap Hollandse Delta. Het huidige plan loopt eind dit jaar af. Op woensdag 10 november is het nieuwe Waterbeheerprogramma unaniem door het algemeen bestuur vastgesteld. Dat geldt voor de periode 2022-2027. 

Toekomstbestendig waterbeheer

Het waterbeheerprogramma heeft betrekking op 3 kerntaken

  • veilige dijken en duinen
  • voldoende en schoon water
  • het schoonmaken van afvalwater.

Om deze taken ook in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, houden we rekening met klimaatverandering, duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit.

Lees de samenvatting

Het complete Waterbeheerprogramma

Veel participatie voor een sterker plan

Kunnen we onze dijken ook gebruiken voor recreatie? Hoe passen we ons watersysteem aan aan het veranderende klimaat? Welke stoffen uit afvalwater kunnen we hergebruiken en hoe doen we dat? Allemaal vragen waar het Waterbeheerprogramma een antwoord op geeft.

Om te horen hoe onze partners en inwoners over dit soort onderwerpen denken, hebben we hen op verschillende momenten betrokken. In de zomer van 2021 heeft het concept ter inzage gelegen en hebben mensen een zienswijze kunnen indienen. In april hebben we de concept-teksten al eens voorgelegd aan partners en in februari hebben we een grote online participatiebijeenkomst georganiseerd. Benieuwd hoe de bijeenkomst is verlopen?

Bekijk de terugblik 

Waterbeheerprogramma 2016-2021

Op 26 november 2015 heeft het algemeen bestuur het Waterbeheerprogramma 2016 - 2021 vastgesteld. Ook rapporteren we jaarlijks de voortgang op onze doelen. Dit doen we door middel van de rapportage Waterwerken. 

Bekijk het WBP 2016-2021

Bekijk de rapportage Waterwerken

Contact

Heb je nog vragen? Of wil je samenwerken met het waterschap?