In het Waterbeheerprogramma (WBP) staan de doelen van het waterschap voor de taken waterveiligheid (dijken en duinen), voldoende water, schoon water (inclusief de Europese Kaderrichtlijn Water) en de waterketen (transport en zuivering van afvalwater). Ook wordt aangegeven welk beleid gevoerd wordt en wat het waterschap in de planperiode wil doen om de doelen te bereiken.

Op 26 november 2015 heeft de Verenigde Vergadering het Waterbeheerprogramma 2016 - 2021 vastgesteld. U kunt het Waterbeheerprogramma digitaal raadplegen.

Het ontwerp van het Waterbeheerprogramma lag van van 9 februari t/m 23 maart 2015 ter inzage. In de Nota van Beantwoording en wijzigingen kunt u lezen hoe de uitkomsten van de inspraakprocedure zijn verwerkt in het uiteindelijke Waterbeheerprogramma.

Behalen van doelen

Waterschap Hollandse Delta rapporteert periodiek over het behalen van de doelstellingen van de taken van het waterschap.
Meer informatie vind u in de rapportage taken en doelen Hollandse Delta.

Downloads