In Strijen gaan we de boezemkade De Keen tussen de Waleweg en de Binnensingel versterken. De kade langs de Keen moet voorkomen dat water uit de boezem de bebouwde kom van Strijen instroomt.

Waarom gaan we de kade aanpakken?

Waterschap Hollandse Delta zorgt ervoor dat bewoners van de Zuid-Hollandse Eilanden veilig achter de dijken kunnen wonen, werken en recreëren. Dit doen we allereerst door onze dijken, duinen en kades goed te onderhouden. Daarnaast voeren we allerlei onderzoeken uit om te kijken of de waterkeringen hoog en sterk genoeg zijn. Bij de laatste toetsing voldeed de boezemkade langs De Keen in Strijen niet aan de norm. Daarom komt het waterschap in actie.

Rode lijn geeft gebied aan wat aangepakt gaat worden

Wat gaat er gebeuren?

Waar dat mogelijk is, hogen we de boezemkade op met grond. Zo vullen we de hoogte, die door het inklinken van de veenlagen verminderd is, weer aan. Op de plekken waar er niet genoeg ruimte is om de kade met grond op te vullen, kiezen we voor een constructieve oplossing zoals een damwand.

Het smalle deel van De Keen, vanaf het gemaal tot aan de Nieuwstraat, wordt versterkt met grond. Ook vernieuwen we hier de beschoeiing. De damwand die langs de Nieuwstraat staat, wordt vervangen.

Op sommige plekken hoeven er geen ingrijpende werkzaamheden plaats te vinden. Daar is bijvoorbeeld het vervangen van een beschoeiing die in slechte staat is, voldoende.

Planning

 1. Afgerond: Begin 2022

  Het waterschap werkt aan het Voorlopig Ontwerp en het ontwerp-projectplan. Hierin staat wat er moet gebeuren om de waterkering te verbeteren. Voor het Voorlopig Ontwerp (VO) en het ontwerp-projectplan worden verschillende onderzoeken uitgevoerd (zoals bodem, flora & fauna, en archeologie). Daarnaast zijn we met direct omwonenden in gesprek over de komende werkzaamheden.

 2. Afgerond: 3 juni 2022

  Ontwerp-projectplan ter inzage:

  Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 17 mei 2022 besloten om het ontwerp projectplan versterking waterkering De Keen voor inspraak ter inzage te leggen. Van vrijdag 3 juni 2022 tot en met donderdag 14 juli 2022 kunt u het plan op mijnoverheid.nl(externe link) inzien. In het ontwerp-projectplan De Keen staat wat er moet gebeuren om de waterkering sterker te maken zodat de waterkering weer aan de veiligheidsnormen voldoet.

 3. Afgerond: Zomer 2022

  Definitief projectplan:

  Tot 14 juli 2022 heeft het ontwerp-projectplan ter inzage gelegen. Hier zijn zienswijzen op ingediend. Met de zienswijze verbeteren wij het ontwerp-projectplan. In de ‘Nota van Wijziging en Inspraak’ schrijven we wat er is veranderd is in het plan naar aanleiding van de zienwijze, en op welke manier. Het dagelijks bestuur van het waterschap beoordeelt de beantwoording van de zienswijzen en verbeteringen van het projectplan. Als het projectplan bestuurlijk is vastgesteld, wordt dit gepubliceerd en ligt het opnieuw zes weken ter inzage. Naar verwachting gebeurt dit na de zomerperiode.

 4. Afgerond: 19 september 2022

  Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 13 september 2022 het projectplan versterking waterkering De Keen en de Nota van Wijzigingen & Inspraak vastgesteld. T(externe link)ot en met zondag 30 oktober 2022 waren de stukken in te zien(externe link). In het projectplan De Keen staat wat er moet gebeuren om de waterkering sterker te maken zodat de waterkering weer aan de veiligheidsnormen voldoet. In de Nota van Wijzigingen en Inspraak staat beschreven wat er na de inzagetermijn van juni/juli veranderd is in het plan en op welke manier. 

 5. Afgerond: Damwand - vertraagd

  Bij de plaatsing van de damwand t.h.v. de Nieuwestraat is een onvoorziene situatie ontstaan waardoor de damwand niet drukkend aangebracht kan worden. De oorzaak hiervan is de slappe bovenlaag van de grond waarin de damwand wordt aangebracht waardoor de uitvoeringsmethode ‘drukken’ niet passend is gebleken. Het waterschap vindt het belangrijk om het vervolg van de werkzaamheden op een veilige en zorgvuldige manier aan te pakken. Vanwege procedures die doorlopen moeten worden is de verwachting dat de werkzaamheden niet eerder dan eind 2023 weer gestart worden.

 6. Momenteel bezig: Uitvoering Buiteneinde - heden

  Dit voorjaar zijn de monitoringsmaatregelen geplaatst, is de eerste ophoogslag in grond uitgevoerd, en is de beschoeiing vervangen. Tussen 14 en 25 augustus start de aannemer met het aanbrengen van de tweede ophoogslag. Hierna volgt een rustperiode van circa een maand waarna de toplaag en afwerking wordt gerealiseerd.

 7. Momenteel bezig: Ontwerp-wijzigingsbesluit Nieuwestraat – 18 juli 2023

  De werkzaamheden aan de Nieuwestraat liggen al enige tijd stil. Om weer verder te kunnen gaan met de uitvoering van de werkzaamheden wordt er een andere uitvoeringsmethode toegepast en is er een wijziging in het projectplan gedaan. Wat de wijzigingen zijn staat beschreven in het ontwerp-wijzigingsbesluit De Keen. Van 18 juli 2023 tot en met 28 augustus ligt deze ter inzage(externe link).

 8. Nog te doen: Uitvoering Nieuwestraat – vertraagd

  Na de periode van inspraak wordt het wijzigingsbesluit definitief gemaakt. Als er zienswijzen worden ingediend moeten deze eerst worden behandeld. Hierna wordt het besluit vastgesteld en ligt het opnieuw ter inzage. Het streven is om in het najaar van 2023 de werkzaamheden te hervatten, tenzij er zienswijzen, beroep en/of een voorlopige voorziening wordt ingediend.

 9. Nog te doen: Oplevering Buiteneind – najaar 2023

  De werkzaamheden langs het Buiteneinde zijn naar verwachting in het najaar van 2023 afgerond. De boezemkade is versterkt en de weer veilig voor de komende jaren.

Meer informatie

Als u een vraag, idee of opmerking heeft over dit project kunt u per mail (3regionalekeringen@wshd.nl) of telefoon (0900 - 2005 005) contact opnemen met het waterschap. Vermeld of noem het project Versterken boezemkade langs de Keen.