Inloopavond 28 juni

Op dinsdag 28 juni is er in dorpshuis Streona in Strijen een inloopavond over het ontwerp-projectplan waterkering De Keen. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur kunt u binnenlopen om uitleg over het plan te krijgen en vragen te stellen. U vindt het ontwerp-projectplan op Waterschapsblad 2022, 6428 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

De Keen bij Strijen

Wat houdt het project in?

In Strijen gaan we de boezemkade De Keen tussen de Waleweg en de Binnensingel versterken. De kade langs de Keen moet voorkomen dat water uit de boezem de bebouwde kom van Strijen instroomt.

Waarom gaan we de kade aanpakken?

Waterschap Hollandse Delta zorgt ervoor dat bewoners van de Zuid-Hollandse Eilanden veilig achter de dijken kunnen wonen, werken en recreëren. Dit doen we allereerst door onze dijken, duinen en kades goed te onderhouden. Daarnaast voeren we allerlei onderzoeken uit om te kijken of de waterkeringen hoog en sterk genoeg zijn. Bij de laatste toetsing voldeed de boezemkade langs De Keen in Strijen niet aan de norm. Daarom komt het waterschap in actie.

Rode lijn geeft gebied aan wat aangepakt gaat worden

Wat gaat er gebeuren?

Waar dat mogelijk is, hogen we de boezemkade op met grond. Zo vullen we de hoogte, die door het inklinken van de veenlagen verminderd is, weer aan. Op de plekken waar er niet genoeg ruimte is om de kade met grond op te vullen, kiezen we voor een constructieve oplossing zoals een damwand.

Het smalle deel van De Keen, vanaf het gemaal tot aan de Nieuwstraat, wordt versterkt met grond. Ook vernieuwen we hier de beschoeiing. De damwand die langs de Nieuwstraat staat, wordt vervangen.

Op sommige plekken hoeven er geen ingrijpende werkzaamheden plaats te vinden. Daar is bijvoorbeeld het vervangen van een beschoeiing die in slechte staat is, voldoende.

Planning

 1. Afgerond: Begin 2022

  We zijn met de direct omwonenden in gesprek over de komende werkzaamheden. Daarna werken we het ontwerp verder uit.

 2. Afgerond: Voorjaar 2022

  Voor de benodigde vergunningen stellen we een projectplan op in het kader van de Waterwet. We maken afspraken met de direct omwonenden en leggen die vast. Vervolgens worden deze afspraken opgenomen in de opdracht voor de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Vóór de zomer beginnen we de procedure om een aannemer te selecteren.

 3. Afgerond: 3 juni 2022

  Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 17 mei 2022 besloten om het ontwerp projectplan versterking waterkering De Keen voor inspraak ter inzage te leggen. Van vrijdag 3 juni 2022 tot en met donderdag 14 juli 2022 kunt u het plan op mijnoverheid.nl inzien. In het ontwerp-projectplan De Keen staat wat er moet gebeuren om de waterkering sterker te maken zodat de waterkering weer aan de veiligheidsnormen voldoet.
   

 4. Nog te doen: Zomer 2022

  Na de periode van inspraak gaan wij verder met het definitieve projectplan voor de dijkverbetering. Als er zienswijzen zijn binnengekomen, dan verwerken wij deze waar nodig in het definitieve projectplan. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-projectplan worden bijgehouden in een Nota van Wijzigingen en Inspraak. Het plan en de nota gaan hierna naar het College van Dijkgraaf en Heemraden. Zij beoordelen het plan en de eventuele wijzigingen en stellen het vast. Het definitieve plan is ook zes weken lang in te zien. Hier informeren wij u te zijner tijd over. 
   

 5. Nog te doen: Najaar 2022

  Start uitvoering werkzaamheden.

 6. Nog te doen: Voorjaar 2023

  In het voorjaar van 2023 moeten werkzaamheden klaar zijn en is de kade weer veilig voor de komende 30 jaar.  

Meer informatie

Als u een vraag, idee of opmerking heeft over dit project kunt u per mail (3regionalekeringen@wshd.nl) of telefoon (0900 - 2005 005) contact opnemen met het waterschap. Vermeld of noem het project Versterken boezemkade langs de Keen.
 

Links naar andere verwante websiteonderdelen, nieuwsberichten en krantenartikelen over dit project:  


Project in cijfers: 

Aantal meter te versterken kade: 730 m