Wat houdt het project in?

In Strijen gaan we de boezemkade De Keen tussen de Waterweg en de Binnensingel versterken. De kade langs de Keen moet voorkomen dat water uit de boezem de bebouwde kom van Strijen instroomt. 

Waarom gaan we de kade aanpakken?

Waterschap Hollandse Delta zorgt ervoor dat bewoners van de Zuid-Hollandse Eilanden veilig achter de dijken kunnen wonen, werken en recreëren. Dit doen we allereerst door onze dijken, duinen en kades goed te onderhouden. Daarnaast voeren we allerlei onderzoeken uit om te kijken of de waterkeringen hoog en sterk genoeg zijn. Bij de laatste toetsing voldeed de boezemkade langs De Keen in Strijen niet aan de norm. Daarom komt het waterschap in actie.

Rode lijn geeft gebied aan wat aangepakt gaat worden

Wat gaat er gebeuren?

We weten nog niet helemaal precies hoe we de boezemkade hier gaan versterken. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Als dat onderzoek klaar is, weten we welke maatregelen nodig zijn om de kade hoog en sterk genoeg te maken om het achterliggende gebied tegen water te beschermen. De kade langs De Keen in Strijen lijkt niet hoog genoeg. Ook kijken we of de beschoeiing nog in goede staat is. 

Samen met de omgeving

Het waterschap wil graag alle belanghebbenden goed informeren over dijkversterkingen. Met gemeenten en direct belanghebbenden zitten we daarom al regelmatig om tafel. Ook met bewoners en ondernemers in de omgeving gaan we in gesprek en vragen we hun inbreng. We vinden het belangrijk de mening van belanghebbenden te horen over de manier van uitvoering, geluid- en verkeershinder en andere zaken die voor de mensen in de omgeving van belang zijn. 

Planning

 1. Momenteel bezig: Voorjaar 2021

  In dit voorjaar maken we het ontwerp van het project. Aanvullende onderzoeken moeten informatie opleveren om zeker te weten of en hoe de kade moet worden versterkt. 

 2. Nog te doen: Zomer 2021

  Daarna stellen we een projectplan op. In dat plan staat wat er gaat gebeuren en hoe het werk moet worden uitgevoerd. Daarop kan iedereen reageren. 

 3. Nog te doen: Najaar 2021

  Na de zomer neemt het waterschap een definitief besluit over het projectplan en start de uitvoering.

 4. Nog te doen: Medio 2022

  Halverwege 2022 moeten werkzaamheden klaar zijn en is de kade weer veilig voor de komende 30 jaar.  

Meer informatie

Als u een vraag, idee of opmerking heeft over dit project kunt u per mail (3regionalekeringen@wshd.nl) of telefoon (0900 - 2005 005) contact opnemen met het waterschap. Vermeld of noem het project Versterken boezemkade langs de Keen.
 

Links naar andere verwante websiteonderdelen, nieuwsberichten en krantenartikelen over dit project:  


Project in cijfers: 

Aantal meter te versterken kade: 730 m