Voor directe lozingen in oppervlaktewater moet u verontreinigingsheffing betalen. Voor indirecte lozingen betaalt u zuiveringsheffing.

Met de verontreinigingsheffing financieren we het beheer van de waterkwaliteit in het watersysteem dat niet is ondergebracht bij het zuiveringsbeheer. Bijvoorbeeld maatregelen om de nadelige effecten op het watersysteem te voorkomen of te compenseren.

Voorwaarden

U moet verontreinigingsheffing betalen als aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • U loost direct afvalwater in oppervlaktewater.

Meer informatie en regelgeving