Waterschap Hollandse Delta gaat de Polderweg, Ringdijk, Biertsedijk en de Dorpsweg in Geervliet en Simonshaven aanpakken. De weg krijgt deels een nieuwe asfaltlaag en wordt duurzaam veilig ingericht. 

De weg kent diverse schades en kapot gereden bermen waardoor groot onderhoud nodig is. Tegelijkertijd richten we de weg ook Duurzaam Veilig in. 

Duurzaam Veilig Verkeer is een initiatief van de verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. Er wordt dan gekeken naar de functie, inrichting en gebruik van de weg. Denk aan snelheid, belijning, breedte van de weg, verkeersintensiteit etc. 

De rode lijn op de tekening geeft aan om welk traject het gaat. 

Terugblik inloopavond 12 oktober 

Wij kijken terug op een goede avond waar we met elkaar volop in gesprek gingen over het voorlopige ontwerp. Bewoners en belanghebbenden hebben toen de gelegenheid gehad om daarop te reageren. Afgelopen periode zijn we aan de slag gegaan met uw reactie(s). We zijn nog een keer op locatie gaan kijken om een goede afweging te maken.

Terugkoppeling participatie

Er zijn 26 vragen gesteld, deze vindt u hieronder op deze pagina met onze reactie. Op deze pagina vindt u ook het definitieve ontwerp en de planning voor de komende maanden.  

1. Kan er een bord komen met 'verboden voor vrachtauto's, uitgezonderd bestemmingsverkeer?

Uit onderzoek blijkt dat vrachtwagens niet structureel van deze route gebruik maken. Daarom zien wij geen noodzaak om hier borden voor te plaatsen.

2. Wat is het maaibeleid? Waarom wordt niet meer alles gemaaid?

Het waterschap houdt bij het maaien rekening met de biodiversiteit. Dat doen we door het maaisel op te ruimen en bermen gefaseerd te maaien. Gefaseerd maaien betekent dat er per maaibeurt een deel van de berm niet gemaaid wordt. Per weg wordt bekeken hoe breed de strook gemaaid moet worden.

3. Waarom wil het waterschap de reeds bestaande drempel verplaatsen?

De bestaande drempel ligt op een stuk van de weg wat scheef loopt en dat is niet goed voor de verkeersveiligheid. Daarnaast ligt de huidige drempel bij een bocht. En een bocht zorgt ervoor dat automatisch de snelheid mindert. Waardoor een drempel hier geen effect heeft. 

4. Vlakbij Dorpsweg 20 komt een nieuwe drempel vlak voor de bocht. Is het mogelijk om deze drempel te verplaatsen?

Ja, we hebben dit aangepast in het definitieve ontwerp. De drempel wordt weergegeven middels belijning (geen verhoogde drempel). Zie de aanpassing van het ontwerp op pagina 6. 

5. Waarom is er bij de weginrichting geen rekening gehouden met fietsers?

Deze route is geen onderdeel van de regionale fietsnetwerkroute en dat is volgens ons beleid geen reden om hier in de weginrichting rekening mee te houden. 

6. Is er nagedacht over het toepassen van grasbeton in buurtschap Biert vanwege trillingen?

We gebruiken grasbeton en passen dit toe met de vlakke kant van het beton. Hierdoor verwachten wij geen trillingen. 

7. Fietsers steken in de bocht over naar het fietspad (Trambaanpad). Kunnen jullie dit veiliger maken? Suggestie is om het bord buurtschap Biert te verplaatsen zodat het verkeer 50km in plaats van 60km rijdt.

Wij verwachten van alle weggebruikers, ook fietsers, dat zij zich aan de verkeersregels houden. Als fietsers zich niet houden aan de verkeersregels en niet oversteken op de fietsoversteekplaats, dan zal de drempel in het definitieve ontwerp vlak voor de oversteekplaats de snelheid van het verkeer verminderen. Het verplaatsen van het bord buurtschap Biert heeft hier dan geen toegevoegde waarde meer. 

8. Is het mogelijk om van die smiley snelheidsschermen te plaatsen waarop het verkeer kan zien hoe hard zij rijden?

Dit vinden wij een goede suggestie en nemen wij mee in de planning van het plaatsen van deze borden. 

9. Waarom zijn de agrariërs niet via de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) op de hoogte gebracht van de eerder gehouden inloopavond?

Bij deze wegaanpak is LTO voor ons geen partij geweest, daarom hebbn wij ze niet benadert. 

10. Is het mogelijk om met inhammen/versmallingen bij de weginrichting te werken in plaats van drempels?

Uit onderzoek blijkt dat het werken met inhammen/versmallingen de agressie in het verkeer sitmuleert. Ook is het minder veilig voor fietsers.

11. In hoeverre houdt het waterschap rekening met wijken die in de omgeving worden gebouwd? Het verkeer van en naar deze nieuwe wijken moeten ook ergens langs.

Wij zijn op de hoogte van de nieuwbouw ontwikkelingen in de omgeving. We volgen door de jaren heen de verkeershoeveelheid en mochten er bepaalde opvallendheden zijn, dan bekijken we de situatie opnieuw. 

12. Is het mogelijk om grasbeton af te wisselen met lage haaitanden (ronbanden) om zo het passerende grote verkeer te remmen? Bijvoorbeeld 6 tegels grasbeton en 1 haaitandsteen.

We hebben deze suggestie waar mogelijk meegenomen en verwerkt in het definitieve ontwerp. 
Er komt een rij extra grasbetontegels naast de al ingetekende tegels bij de kruising Kerkweg/Dorpsweg.  
En in de binnenbocht van de Polderweg komen basaltonblokken ipv de grasbetontegels die er nu liggen. 

13. Is het mogelijk om de borden 'Geef het door, rechts gaat voor, groter te maken?

Ja, dat is mogelijk en gaan we bij de uitvoering regelen.

14. In hoeverre wordt er rekening gehouden met landbouwverkeer?

In het ontwerp is er rekening gehouden met landbouwverkeer. Er is rekening gehouden met de hoogte van plateaus en drempels (8 cm). En met de breedte van het asfalt. 

15. Waarom plaatsen jullie drempels?

Vanuit verkeersveiligheid en om de snelheid te verlagen is het nodig om met drempels te werken. We houden altijd bij het plaatsen van drempels rekening met leefbaarheid en omliggende woningen. 

16. Is het mogelijk om tussen 6:00 en 9:00 uur alleen bestemmingsverkeer toe te laten?

Dit is een ingrijpende maatregel die niet zomaar wordt genomen. Uit metingen moet dan echt blijken dat tijdens de spits hier aanleiding voor is. Op dit moment blijkt uit onderzoek dat hier geen aanleiding voor is om deze maatregel te treffen. 

17. Kan er een verbod komen voor vrachtwagens zonder bestemming in Biert?

Nee, uit verkeerstellingen krijgen wij niet de indruk dat er niet veel meer vrachtwagens op de route komen tenopzichte van de aanwezige bedrijven.

18. Is het mogelijk om een 30km zone in te stellen?

Het instellen van 30km zone is alleen mogelijk voor wegen binnen de bebouwde kom. Route Biert valt buiten de bebouwde kom waar een maximale snelheid van 60km per uur geldt. Wij hebben voor buurtschap Biert een uitzondering gemaakt om het veiliger en leefbaarder te maken door een 50km bord te plaatsen.   

19. Waarom komt er geen rode fietsstrook in het ontwerp?

Deze route is geen onderdeel van de regionale fietsnetwerkroute en dat is volgens ons beleid geen reden om hier in de weginrichting rekening mee te houden. 

20. Kan er meer verlichting komen?

We hebben hier opnieuw naar gekeken. Bij de nieuwe drempels komt verlichting.  

21. Kan de politie meer controleren?

Als alle fysieke en gedragsmaatregelen niet voldoende effect hebben en de verkeersveiligheid in het geding komt, dan kan er bij de politie een oproep worden gedaan.  

22. Wij vermoeden dat er sluipverkeer is, hebben jullie daar naar gekeken en rekening mee gehouden in het ontwerp?

Sluipverkeer heeft geen invloed op het ontwerp omdat het los staat van ontwerpeisen voor dit wegtype. 

23. Is het mogelijk om de route Biert uit navigatiesysteem en google maps halen?

We hebben in het verleden contact opgenomen met deze partijen. Het is aan deze partijen om hier verder gehoor aan te geven.  

24. Is het mogelijk om langs de gehele route reflectie paaltjes te plaatsen?

De witte belijning op de weg geeft voldoende geleiding waardoor paaltjes langs de weg niet nodig zijn. 

25. Blijft het huidige motorverbod bestaan?

Ja.

26. Hoe kondigen jullie aan dat de werkzaamheden starten?

Zodra de werkzaamheden starten plaatsen wij een bord.

Planning

 1. Afgerond: Inloopavond participatie -

  Op 12 oktober gingen we met bewoners in gesprek over het voorlopige ontwerp. Bewoners konden hun reactie geven die wij verder in behandeling nemen. 

 2. Afgerond: Terugkoppeling participatie -

  Op 12 oktober organiseerden wij een inloopavond. Eind november koppelen we via deze website de gestelde vragen terug. 

 3. Afgerond: Start verkeersbesluit -

  De voorrangsregels komen te vervallen. Hiervoor is een verkeersbesluit nodig. Bewoners ontvangen hierover een brief en kunnen binnen 6 weken bezwaar maken. De procedure is hiervoor gestart en het verkeersbesluit staat hier(externe link). Tot 15 februari is het mogelijk om bezwaar te maken. 

 4. Momenteel bezig: Start uitvoering

  De werkzaamheden zijn gestart en duren tot 17 mei. 

  Bewoners zijn hierover geïnformeerd door de aannemer.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het waterschapsloket via 0900 - 2005 005 of info@wshd.nl