Hoeveel belasting u moet betalen, verschilt per huishouden. Uw tarief hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u huurder bent, huiseigenaar of een bedrijf heeft. 

De nieuwe Dordtse Biesbosch in het ochtendlicht

Soorten waterschapsbelasting

Zuiveringsheffing

Als uw huis is aangesloten op de riolering, dan betaalt u zuiveringsheffing.

  • Woont u alleen, dan betaalt u 1 vervuilingseenheid (1 ve).
  • Meerpersoonshuishoudens betalen 3 keer het tarief (3 ve).

Meerpersoonshuishoudens betalen 3 keer het tarief, omdat een gemiddeld gezin uit 3 personen bestaat. Bij bedrijven speelt ook de mate van vervuiling een rol bij het van bepalen de hoogte van de aanslag.

Verontreinigingsheffing

Bent u niet aangesloten op de riolering, maar loost u wel op het oppervlaktewater, dan betaalt u verontreinigingsheffing. Hoeveel dat is, hangt af van het tarief en de mate van vervuiling.

Watersysteemheffing

Iedereen betaalt mee aan de watersysteemheffing. Met het geld zorgt Hollandse Delta onder andere voor: 

  • Het op peil houden van het water in sloten en singels. 
  • Het voorkomen van wateroverlast of verdroging. 
  • Een goede waterkwaliteit. 
  • Het beheer en onderhoud van de 776 km dijken, duinen en kades in onze regio. 

De watersysteemheffing bestaat uit 4 onderdelen:

  • Watersysteemheffing gebruikers: een vast tarief per huishouden voor huur- en koopwoningen.
  • Watersysteemheffing gebouwd: een vast tarief dat is gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning of het bedrijfspand.
  • Watersysteemheffing ongebouwd: een vast tarief per hectare.
  • Watersysteemheffing natuur: een vast bedrag per hectare. 

Wegenheffing

Het waterschap onderhoudt de wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen. Daar is de wegenheffing voor bestemd. Waterschap Hollandse Delta is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen op het Eiland van Dordrecht en de buitendijkse gebieden op de Maasvlakte, in de Europoort en Botlek. Daarom betalen de inwoners in deze gebieden deze heffing niet.

Uitleg waterschapsbelastingen

Wat doen wij met uw belastinggeld

Op dit plaatje ziet u welke soorten waterschapsbelastingen er zijn, wat het waterschap met het belastinggeld doet en wie waarvoor betaalt. Klik op het plaatje voor een vergroting of download het bestand onderaan de pagina.

Lees meer over de taken van het waterschap