Waterschap Hollandse Delta stelt ieder jaar de belastingtarieven vast. Aan elke taak van het waterschap is een aparte belasting verbonden. Welke belastingen u betaalt, is afhankelijk van uw situatie.  

De belastingaanslag van een huurder of een huiseigenaar is anders dan van iemand die landbouwgrond bezit. De hoogte van de aanslag heeft onder andere te maken met de samenstelling van het huishouden, de waarde van het onroerend goed en de hoeveelheid grond.
Hollandse Delta berekent het belastingtarief volgens de Waterschapswet. Eerst wordt per taak berekend hoeveel geld er jaarlijks nodig is om het werk goed te kunnen uitvoeren. Dan worden de kosten verdeeld over de verschillende categorieën belastingbetalers. Bij het berekenen van de tarieven wordt met verschillende eenheden rekening gehouden. Grondeigenaren betalen bijvoorbeeld watersysteemheffing per hectare en huiseigenaren betalen een percentage van de WOZ-waarde.
Precies weten hoe het zit? In de begroting staat de berekening uitgeschreven.

Binnen-of buitendijks? 

Er zijn ook verschillende tarieven voor buitendijks en binnendijks wonen. Woont u binnen-of buitendijks? Of wilt u weten hoe hoog het water bij u in de buurt komt bij een overstroming? Check uw postcode op

www.overstroomik.nl

Wat doen wij met uw belastinggeld

Uitleg waterschapsbelastingen

Deze infografic geeft uitleg over de soorten waterschapsbelastingen, wat Hollandse Delta met het belastinggeld doet en wie waarvoor betaalt.
Klik op het plaatje voor een vergroting of download het bestand onderaan de pagina.

Belastingtarieven 2020

Soorten waterschapsbelastingen

Zuiveringsheffing

Iedereen die is aangesloten op de riolering betaalt zuiveringsheffing. Alleenstaanden betalen 1 vervuilingseenheid (1 ve). Meerpersoonshuishoudens betalen 3 keer het tarief (3 ve). Dit is gebaseerd op de gemiddelde gezinsgrootte van 3 personen. Bij bedrijven speelt ook de mate van vervuiling een rol bij het van bepalen de hoogte van de aanslag.

Verontreinigingsheffing

Gebruikers die niet zijn aangesloten op de riolering en wel op het oppervlaktewater lozen, betalen verontreinigingsheffing. Het tarief en de mate van vervuiling bepalen de hoogte van de aanslag.

Watersysteemheffing

Iedereen betaalt mee aan de watersysteemheffing. Met het geld voert Hollandse Delta meerdere taken uit: 

  • Op peil houden van het water in sloten en singels. 
  • Voorkomen wateroverlast of verdroging. 
  • Zorgen voor een goede waterkwaliteit. 
  • Beheer en onderhoud van de 776 km dijken, duinen en kades. 

De watersysteemheffing bestaat uit 4 onderdelen:

  • Watersysteemheffing gebruikers: Een vast tarief per huishouden voor zowel huur- als koopwoningen.
  • Watersysteemheffing gebouwd: Een vast tarief gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning of het bedrijfspand.
  • Watersysteemheffing ongebouwd: Een vast tarief per hectare.
  • Watersysteemheffing natuur: Een vast bedrag per hectare. 

Wegenheffing

Hollandse Delta onderhoudt de wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen. Hiervoor gebruiken we de wegenheffing. De wegen op het Eiland van Dordrecht en de buitendijkse gebieden op de Maasvlakte, in de Europoort en Botlek onderhouden wij niet. Daarom betalen de inwoners in deze gebieden deze heffing niet.
Klik hier voor de tarieven van 2020.

Waterschapsbelasting betalen

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) int de waterschapsbelasting. Het SVHW is het gezamenlijk belastingkantoor van waterschap Hollandse Delta, 20 gemeenten en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard. Door deze samenwerking kunnen we efficiënter en voordeliger belastingen innen.

De waterschapsbelastingen betaalt u met een automatische incasso in minimaal 7 en maximaal 10 maandelijkse termijnen. Onder bepaalde omstandigheden kunt u kwijtschelding aanvragen. 
Uw persoonlijke aanslag bekijkt u bij ‘Mijn SVHW’ (digid.nl/inloggen).

Meer informatie:

SVHW

Download infografic