Kwaliteitsimpuls Oudeland van Strijen

Een integrale aanpak van maatregelen van beide partijen zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de leefomstandigheden voor broedende weidevogels en het grootbrengen van jongen in dit gebied.

Oude land van Strijen vanuit de lucht

Waarom doen we het?

Het natuurgebied Oudeland van Strijen, 500 hectare groot, is een geliefd terrein voor vele wintergasten zoals de dwerggans en weidevogels zoals de grutto en kievit. De ruilverkaveling en verdroging door bemaling hadden een negatief effect op omliggende percelen en op het Oudeland van Strijen. Op dit moment legt met name de lage waterstand in de sloten in de winter en lente beperkingen op aan het succesvol grootbrengen van weidevogels.

Met diverse waterhuishoudkundige en infrastructurele werkzaamheden zal de (waterhuishoudkundige) inrichting van natuurgebied door Staatsbosbeheer en het waterschap komende jaren worden aangepast zodat de omstandigheden voor weidevogels aanzienlijk worden verbeterd.

Wat houdt het project in?

Ín het Oudeland van Strijen wordt de inlaatcapaciteit vergroot en stuwen, duikers, kades en watergangen aangelegd en geoptimaliseerd om het gewenste waterpeilbeheer mogelijk te maken. Door deze waterhuishoudkundige en infrastructurele werkzaamheden wordt het natuurgebied de komende jaren verbeterd. De werkzaamheden worden de komende jaren (2022 – 2025) in de periode van half augustus tot en met oktober uitgevoerd. Tijdens het broedseizoen en in de winter zijn er geen werkzaamheden.

Mozaïekbeheer

Naast het verbeteren van de waterhuishouding worden ook wijzigingen in het beheer doorgevoerd. Om de natuurlijke leefomgeving van de weidevogels te verbeteren, past Staatsbosbeheer mozaïekbeheer toe. Dit betekent dat er sprake is van verschillende vegetatiehoogten op de aanwezige percelen. Om het mozaïekbeheer nog beter te kunnen toepassen, worden de komende jaren ook kleinschalige infrastructurele aanpassingen in het Oudeland van Strijen gerealiseerd.

Planning

Voor het project Kwaliteitsimpuls Oudeland van Strijen zijn momenteel vier fasen bekend. Deze zijn nu alleen nog op hoofdlijnen bekend.

 1. Momenteel bezig: Onderzoek, advies & ontwerp

  In 2022 worden onderzoeken uitgevoerd, volgt de aanbesteding aan adviesbureaus en wordt het ontwerp opgesteld.

 2. Nog te doen: Vergunningen & bestek

  In 2023 worden de vergunningen aangevraagd en het bestek opgesteld.

 3. Nog te doen: Aanbesteding & start uitvoering

  In 2024 vindt de aanbesteding aannemer plaats en start de uitvoering.

 4. Nog te doen: Vervolg & afronding

  In 2025 gaat de uitvoering verder en wordt het project afgerond.

Ontstaan en landschap

De Sint Elisabethvloed van 1421 veegde de meeste polders volledig van de kaart. Het Oudeland van Strijen werd als eerste in 1437 weer drooggelegd; daarna volgden de overige polders. Pas toen sprak men van de Hoekse Waard. In de tegenwoordig merendeels uit akkerland bestaande Hoeksche Waard is het Oudeland van Strijen een bijzondere enclave van veenweidelandschap. Dit landschap is ontstaan doordat er zich 10-15 meter onder het maaiveld pleistoceen zand bevindt. Dat wordt afgedekt door een kleilaag, waarop een veenpakket van twee tot zeven meter dikte ligt. Daaroverheen ligt weer een kleilaag. In het oostelijk deel van het Oudeland is die laag slechts 30 cm dik. In het Oudeland bevinden zich dan ook de polders met het hoogste micro reliëf. Die ontstonden door vele met oud veen gevulde kreken.  Dat inklinkingsproces gaat nog steeds door. Het Oudeland ligt ook wat dieper dan de omringende akkerbouw percelen. Het functioneert zodoende ook als kwelgebied. Typerende bijkomstigheid is het ‘hobbelige’ karakter van het polderland.

Achtergrond

In de vorige eeuw zijn om diverse redenen veel graslandpolders omgezet naar akkerbouwpolders. Er verdween areaal voor typische weidevogels en overwinterende ganzen en smienten. De ruilverkaveling en verdroging door bemaling hadden een negatief effect op omliggende percelen en op het Oudeland van Strijen. Met name verdroging en verruiging en de bijkomend hoge aantallen overzomerende ganzen hebben een negatief gehad effect op weidevogels, bloemen, kruiden en insecten. Het Oudeland van Strijen heeft een enorm potentieel om één van de belangrijkste weidevogelgebieden te blijven in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast biedt het een uitgelezen kans om mensen warm te maken voor extensief natuurlijk gebruik van het veenweidelandschap en de landschappelijk en natuurlijke kwaliteiten die dat heeft.

Het actuele nieuws over het Oudeland van Strijen

Samenwerking

Dit project is een samenwerkingsverband tussen waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap van de provincie Zuid-Holland.

Grutto in beeld