Traject tussen Oostvoorne en Rockanje aanpakken

Waterschap Hollandse Delta gaat het traject dat loopt van Oostvoorne naar Rockanje aanpakken. Het betreft de Heveringseweg, Verlengde Lodderlandsedijk, Boomweg en Vleerdamsedijk. Het traject wordt Duurzaam Veilig ingericht en op sommige gedeeltes wordt er groot onderhoud uitgevoerd. 

Resultaten bewonersavond 

Op 29 november hebben we een avond over de wegaanpak nabij Oostvoorne en Rockanje voor bewoners en belanghebbenden georganiseerd. Wij kijken terug op een goede avond waar we met de aanwezigen volop in gesprek gingen over het voorlopige ontwerp. 

Afgelopen periode zijn wij aan de slag gegaan met alle vragen en reacties naar aanleiding van de inloopavond om tot een definitief ontwerp te komen (zie verderop). 

Vanwege de hoeveelheid vragen hebben wij ervoor gekozen om de antwoorden te clusteren in thema’s. Het zijn in totaal 63 vragen, verdeeld over 7 thema’s. Klik op het plusje achter de thema's om alle vraag -en antwoorden te bekijken. 

We hebben de gestelde vragen niet letterlijk overgenomen maar gebundeld en algemener gemaakt zodat het voor iedereen herkenbaar is. Het kan dus zijn dat je je vraag niet letterlijk terugleest.
Bij de beantwoording van de vragen hebben we gekeken naar wat de mogelijkheden zijn om iets te doen met de suggesties en/of ideeën. Om een goede afweging te maken zijn we opnieuw op locatie gaan kijken. Ondanks dat we als wegbeheerder rekening moeten houden met bestaande regels en verschillende belangen, hebben we diverse suggesties mee kunnen nemen in het definitieve ontwerp. 

1. Ontwerp weginrichting

1.1 Is het mogelijk om door het toepassen van extra groen langs de weg, de weg visueel te versmallen?  
Antwoord: De weg visueel versmallen doen we niet door groenstroken te plaatsen maar door met rode stroken te werken en de rijbaan te versmallen. Langs dit traject is voldoende groen aanwezig.  

1.2 Kan er meer verlichting komen?
Antwoord: We hebben hier naar gekeken. De verlichtingskwaliteit van de huidige verlichting op de kruisingen worden verbeterd. 

1.3 Waarom worden sommige kruisingen in het traject versmald?
Antwoord: Hierdoor willen wij hoge snelheden van het afslaand verkeer verlagen.

1.4 Waarom worden de kruisingen in het traject veranderd naar gelijkwaardige kruisingen?
Antwoord: Het basisprincipe op erftoegangswegen (ETW) is dat de kruisingen gelijkwaardig zijn (rechts gaat voor). Dit om de snelheid van het doorgaand verkeer eruit te halen door het verkeer van rechts voorrang te geven.

1.5 Waarom wordt de kruising Heveringseweg/Berkenrijsweg/Rietdijk gelijkwaardig aangezien er een stopstreep ligt aan de kant van de Berkenrijsweg?
Antwoord: Deze stopstreep wordt verwijderd omdat het basisprincipe op ETW is dat de kruisingen gelijkwaardig zijn. Wij verwachten dat de weggebruikers zich aan de verkeersregels houden door bij het naderen van de gelijkwaardige kruisingen het verkeer van rechts voorrang te verlenen.

1.6 Waarom staan er haaitanden op het fietspad bij de kruising Vleerdamsedijk-Korteweg?
Antwoord: Automobilisten verwachten bij de aansluiting van een vrijliggend fietspad veelal niet dat fietsers daar ook van rechts komen en dus voorrang zouden moeten krijgen. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten wordt daarom op deze plek de voorrang alsnog geregeld.

1.7 Wat houdt de term "profiel 1 en 2" op de kaart in?
Antwoord: Het geeft de breedte van de weggedeeltes in de nieuwe situatie tenopzichte van de oude situatie aan.  

1.8 Is in het ontwerp rekening gehouden met eventuele komst van een 2de in- en uitrit?
Antwoord: Als er geen in- en uitrit vergunning verleend is, dan is het ook niet verwerkt in onze geografische kaarten. Daarmee is de huidige situatie het uitgangspunt voor ons advies en het ontwerp.

1.9 Kunnen de bewoners een verzoek doen om de huidige in- en uitritten tijdens de wegwerkzaamheden te verplaatsen?
Antwoord: Nee, wij houden ons aan de informatie zoals het bij ons in de geografische kaarten is opgenomen op basis van de verleende omgevingsvergunningen. Inritten moeten aan bepaalde eisen voldoen (Keur). Als iemand een aanpassing wil, kan hiervoor een Keurvergunning worden aangevraagd. Binnen ons project is er geen mogelijkheid om dit aan te passen.

1.10 Wat wordt de breedte van de bermen aan de zijde zonder voetpad?
Antwoord: De breedte van de bermen in de toekomstige situatie aan de zijde zonder voetpad varieert tussen 1,12 meter en 4,26 meter.

1.11 Wordt er gezorgd voor nette aansluiting van de bestaande opritten naar de woningen aan de weg? 
Antwoord: Ja, wij zorgen dat de in- en uitrit wordt aangesloten op de weg.

1.12 Er ontbreken bestaande in- en uitritten op de tekening, komen deze dan te vervallen?
Antwoord: Nee, alle in- en uitritten die er nu zijn blijven. 

1.13 Is de weg en de berm na de aanpassingen nog goed toegankelijk voor paard en wagen?
Antwoord: Ja. Waar het in de oude situatie toegankelijk was, blijft in de nieuwe situatie ook toegankelijk. 

1.14 Kan de berm opgehoogd worden?
Antwoord: Nee, dat is nadelig voor de afwatering en er blijft dan water op de weg staan, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. 

1.15 Kunnen de haaitanden op de parallel weg gehandhaafd blijven?
Antwoord: Ja. Deze blijven gehandhaafd.

1.16 Waarom wordt de bushalte verplaatst?
|Antwoord: Op een erftoegansweg is het gebruikelijk dat bussen halteren op de rijbaan, daarom worden haltehavens verwijder. Daarnaast wordt dit als een extra snelheid remmende maatregel toegepast. Het doorgaand verkeer mag een bus die bij een halte staat niet inhalen en moet achter de bus blijven. 

1.17 Kunnen de rode stroken door middel van materiaal zoals kattenogen of rode platte lampjes van de weg worden gescheiden?
Antwoord: Deze maatregelen, kattenogen en of rode lampjes, zijn met name bedoeld bij duisternis. In dit traject is er voldoende openbare verlichting aanwezig en daarom is dit niet nodig. 

1.18 Waarom zijn er geen aanpassingen gedaan aan de kruising Lodderlandsedijk-Groeneweg?
Antwoord: Bij deze kruising komt een visueel plateau. In verband met de afstand tot de woningen langs deze kruising is het toepassen van een fysiek plateau niet mogelijk. Dit vanwege geluids- en trillingsoverlast. 

1.19 Waarom worden er geen bliksemflits toegepast op het wegdek vanwege de verkeersveiligheid voor de fietsers?
Antwoord: Bliksemflits worden toegepast om een onopvallende oversteekplaats voor voetgangers of (brom)fietsers op een wegvak te benadrukken. In dit traject mogen de fietsers overal oversteken waar een rode strook op de weg ligt.

2. Snelheid

2.1 Waarom worden er niet veel meer fysieke snelheids beperkende maatregelen toegepast in het ontwerp?
Antwoord: In verhouding tot de ruimtelijke mogelijkheden en binnen de geldende normen en eisen voor dit type weg (ETW1) hebben we de maximale mogelijkheden aan snelheid remmende maatregelen toegepast. 

2.2 Waarom komen er drempels? 
Antwoord: Wij plaatsen drempels vanwege de verkeersveiligheid en om de snelheid te verlagen. Bij het plaatsen van drempels houden wij rekening met diverse gebruikers van de weg zoals het openbaar vervoer en landbouwverkeer. Ook houden we rekening met de leefbaarheid van de omliggende woningen. Voor het goed functioneren van een weg leggen we daarom niet te veel (bijvoorbeeld om de 250 meter) drempels aan.

2.3 Is het mogelijk om op de Vleerdamsedijk extra drempels aan te leggen? 
Antwoord: Wij hebben op dit traject een extra plateau aangelegd waar geen woningen langs de weg zijn. 

2.4 Hoe is de keuze voor een fysiek of visueel plateau op de kruisingen gemaakt? 
Antwoord: De keuze voor het type plateau op de kruisingen hangt af van de afstand van de woning tot de kruising. Wij leggen geen fysiek plateau op kruisingen waar de afstand van de woningen tot de kruising kleiner is dan 25 meter vanwege trillingshinder. Beide typen plateau's hebben een snelheid remmend effect. Bij een visueel plateau is dat met name bij verkeer wat niet al te bekend is met de route.

2.5 Hoe kunnen gelijkwaardige kruisingen het hardrijden voorkomen? 
Antwoord: Deze voorrangsregeling is conform de richtlijnen voor ETW1 wegen en wordt uniform in NL toegepast. Door de doorgaande weg uit de voorrang te halen dient de automobilist bij het naderen van een kruising zijn snelheid te verminderen omdat er voorrang moet worden gegeven aan het verkeer van rechts. Het verkeer op een doorgaande weg is daarmee aansprakelijk bij nalatigheid.

2.6 Hoe hoog zijn de drempels en plateaus? 
Antwoord: In de landelijke richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek (CROW) staat dat de hoogte van de drempels en plateaus een keuze is tussen 8 of 12 cm hoog. Wij passen standaard 8 cm hoog toe (staat ook in ons Algemeen programma van eisen), om rekening te houden met landbouwverkeer en ook met de lijnbussen. Om diezelfde reden passen we drempels toe met een horizontaal vlak van 7m (geen korte drempels). 

2.7 Waarom is er niet gekozen voor wegversmallingen?
Antwoord: Uit evaluatie van het toepassen van wegversmallingen blijkt dat deze maatregelen juist tot extra verkeersonveilige situaties kunnen leiden. Bij het benaderen van de wegversmalling ontstaat er concurrerend gedrag bij de weggebruiker en het levert verkeersonveilige situaties bij het passeren van de fietsers nabij de wegversmalling. 

2.8 Waarom komt er geen lagere maximale snelheid of adviessnelheid, bijvoorbeeld 30 of 50 km per uur? 
Antwoord: Wegen buiten de bebouwde kom zijn gecategoriseerd als stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen met daarbij behorende maximumsnelheid. Dit weg type is gecategoriseerd als erftoegangsweg en daarbij hoort een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur (stroomwegen 100 km/uur en gebiedsontsluitingsweg 80 km/uur).

2.9 Hoe attendeer je het verkeer op bepaalde kruisingen met beperkt zicht op het verkeer van rechts? 
Antwoord: Wij plaatsen bij de uitvoering verkeersborden op plekken met beperkt zicht om de attentie van de weggebruiker te verhogen. Dit zijn borden met daarop "Geef het door rechts gaat door".

2.10 Is het mogelijk om de borden 'Geef het door, rechts gaat voor', groter te maken? 
Antwoord: Ja, dat is mogelijk en gaan we bij de uitvoering regelen.

2.11 Is het mogelijk om langs de weg snelheidsschermen (smiley's) te plaatsen waarop het verkeer kan zien hoe hard zij rijden? 
Antwoord: Het plaatsen van deze schermen vinden wij een goede suggestie en nemen wij mee in de planning van het plaatsen van deze borden. Het is niet mogelijk om deze permanent neer te zetten in verband met gewenningsgedrag en het effect dat daarmee afneemt in de tijd.

2.12 Welke verkeerstellingen zijn gebruikt voor dit trajectaanpak?
Antwoord: We werken met tellingen uit 2020 waarbij we voor de actuele verkeersintensiteit een bepaald percentage optellen om een goed actueel beeld te krijgen. 

2.13 Is het mogelijk om op het traject Boomweg extra snelheidsremmende maatregelen aan te leggen?
Antwoord: Wij hebben hier opnieuw naar gekeken en het is helaas niet mogelijk vanwege de korte afstand (kleiner dan 25 meter) tussen de woningen en de rijbaan. Dit in verband met geluid en trillingsoverlast voor de woningen langs de weg.

2.14 Is het mogelijk om ter hoogte van de kruising Kooizichtlaan/Heveringseweg een visueel plateau ivm hoogte verschil die er al ligt te plaatsen?
Antwoord: Een fysiek plateau is een snelheidsremmende maatregel. In het kader van Duurzaam Veilig inrichten van het traject wordt een visueel plateau alleen toegepast wanneer dit tot geluids- en trillingsoverlast zal leiden voor de woning. Dat is hier niet het geval.

3. Geluidsoverlast

3.1 Hoe wordt geluidsoverlast voor de woningen als gevolg van drempels voorkomen?  
Antwoord: We plaatsen vanwege de leefbaarheid en omliggende woningen geen drempels/plateaus wanneer de afstand tussen de kruising en de woning kleiner is dan 25 meter.

3.2 Is het mogelijk om langs de weg gebruik te maken van een schanskorf als geluidsabsorberende maatregel?  
Antwoord: Een schanskorf is een metalen mand die gevuld wordt met stenen. Geluidstechnisch is dit een soort van geluidswand. Er is geen opgave met betrekking tot geluidsreductie, er worden dan ook geen schanskorven geplaatst als geluidswerende maatregel.

3.3 Is het mogelijk om geluidsreducerend asfalt toe te passen?  
Antwoord: Uit overleg met DCMR (milieudienst Rijnmond) en de gemeente is gebleken dat er geen opgave ligt met betrekking geluid. Het waterschap past doorgaans geen geluidsreducerend asfalt op wegen buiten de bebouwde kom toe.

3.4 Is het mogelijk om voor de belijningen sprayplast toe te passen vanwege geluidsoverlast?  
Antwoord: Wij passen standaard twee-componenten wegenverf toe volgens het programma van eisen van het waterschap. Doordat twee-componenten wegenverf een zeer beperkte dikte heeft, geeft het nauwelijks geluid. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een thermoplast met een grotere dikte. 

4. Vracht- en landbouwverkeer

4.1 Is er bij het versmallen van de kruising Verlengde Lodderlandsedijk - Lodderlandsedijk rekening gehouden met de draaihoek van vracht -en landbouwverkeer? 
Antwoord: Ja, wij hebben bij alle kruisingen in het ontwerp getoetst op de draaicirkel voor alle motorvoertuigen. 

4.2 Kan er een verbod komen voor vrachtwagens met uitzondering van bestemmingsverkeer?
Antwoord: Het traject ontsluit een groot gebied, waar ook geregeld vrachtverkeer moet komen. Vrachtverkeer heeft vaak al een bestemming in het gebied. Handhaven op bestemmingsverkeer is zeer lastig.

5. Fietsers en voetgangers

5.1 Is er rekening gehouden met het fietsroutenetwerk (knooppunt 5 en 8) en het grote aantal fietsers die hier komen? 
Antwoord: Ja, we hebben in het nieuwe ontwerp de fietser meer ruimte gegeven door de rode fietsstroken breder aan te leggen. Daarmee wordt de weg visueel versmald wat veelal leidt tot een lagere snelheid van de automobilist. Het verduidelijkt de aanwezigheid van de fietsers waardoor het inhalen van fietsers ook veiliger wordt. 

5.2 In hoeverre is de Fietsersbond betrokken bij het ontwerp? 
Antwoord: Vanwege de beperkte aanpassingen hebben wij geen aanleiding gezien om de Fietsersbond te betrekken. Wij houden ons aan de landelijke normen en eisen voor het ontwerpen van onze wegen en fietspaden.

5.3 Waarom worden er geen voetpaden en zebrapaden aangelegd?
Antwoord: In de landelijke richtlijnen wordt geadviseerd om op wegen buiten de bebouwde kom geen voetpaden en zebrapaden aan te leggen. In de wegenverkeerswet staat dat bij het ontbreken van een voetpad het fietspad dient te worden gebruikt. Bij het ontbreken van een fietspad dient men de berm of de uiterste zijde van de rijbaan te gebruiken. De voetpaden die er zijn, blijven. Op de kruisingen waar de fietspaden vervallen worden deze omgevormd tot voetpad.

5.4 Is het mogelijk om de bestaande voetpaden te verbreden?
Antwoord: De bestaande voetpaden blijven op dezelfde manier gehandhaafd. Voetpaden worden volgens de landelijke richtlijnen niet toegepast op wegen buiten de bebouwde kom. 

5.5 Is het mogelijk om voor afslaande fietsers ter hoogte van de kruisingen meer zicht te creëren door de heg weg te halen? 
Antwoord: Op de plekken waar hagen staan in beheer van het waterschap zijn deze dusdanig laag dat je er als fietser overheen kan kijken. 

5.6 Kunnen de fietsers op een verplicht fietspad worden gewaarschuwd op in -en uitrit van de landbouwpercelen?
Antwoord: Voor de in -en uitritten langs het verplicht fietspad hebben wij het ontwerp aangepast door het verkeersbord G12 (verplicht fietspad) te voorzien van een onderbord "voor 80 meter tractoren toegestaan".

5.7 De kruising Korteweg wordt gebruikt door fietsers en voetgangers richting de voetbalvelden, kunnen er bij deze kruising extra snelheid remmende maatregelen komen?
Antwoord: De Korteweg is geen onderdeel van dit project. Er kan gebruik worden gemaakt van het vrijliggende fietspad langs de Vleerdamsedijk.

6. Uitvoering

6.1 Wordt de gehele route in een keer uitgevoerd?
Antwoord: De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd door de aannemer. Exacte fasering is nu nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend is word je hierover geïnformeerd. 

6.2 Waarom worden de Lodderlandsedijk en de Molendijk (Rockanje) niet meegenomen in dit trajectaanpak?
Antwoord: Omdat deze wegen qua onderhoudsstaat momenteel voldoen.

6.3 Hoe verloopt de communicatie over de planning en over hoe omleidingsroutes gaan lopen?
Antwoord: Via bewonersbrieven houden we iedereen op de hoogte over de uitvoering. Dit verloopt veelal via contact met de aannemer en op locatie via bebording.  

6.4 Blijft mijn adres toegankelijk tijdens de werkzaamheden? En zo niet, hoe worden we geïnformeerd? 
Antwoord: De aannemer doet zijn uiterste best om elk adres gedurende de werkzaamheden bereikbaar te houden. Wanneer het adres tijdelijk onbereikbaar zal zijn dan is dit niet langer dan 1 dag. Bij deze situatie zal de aannemer op tijd contact opnemen met de eigenaar van het betreffende adres voor een goede afstemming. 

6.5 Kan waar geen zicht is een spiegel geplaatst worden.
Antwoord: We plaatsen alleen noodzakelijke verkeersborden in de openbare ruimte en daar valt een spiegel niet onder. Bij slecht zicht op de weg wordt gekeken hoe het zicht verbeter kan worden zodat een spiegel niet nodig is. 

6.6 Waarom ontbreken de uitritstrepen voor landbouwpercelen op de tekening aan de Boomweg en de Vleerdamsedijk ?
Antwoord: Deze uitritten hebben we alsnog toegevoegd aan de tekening. 

7. Overige

7.1 Kan er in samenwerking met het college van B&W van de gemeente Voorne aan Zee de komgrens van Oostvoorne worden verlegd?
Antwoord: Dit gaat altijd in gezamenlijk overleg. In de contacten die wij met de gemeente hebben is hier niet eerder over gesproken. Vanuit onze verkeerskundige blik zien we zelf daar geen aanleiding voor omdat het gaat om een buitengebied. 

7.2 Hoe verhoudt dit plan van het waterschap zich tot de nog op te stellen Mobiliteitsvisie van de gemeente?
Antwoord: De gemeente is op de hoogte van onze plannen voor het herinrichten van dit traject. Aangezien het wegtype niet wijzigt heeft dit geen effect op de mobiliteitsvisie van de gemeente. 

7.3 In hoeverre is er gekeken naar het sluipverkeer in combinatie met omliggende routes?
Antwoord: De verkeerstellingen laten niet zien dat deze route als structurele sluiproute wordt gebruikt. We blijven de hoeveelheid van het verkeer monitoren. Als er later blijkt dat na de herinrichting elders de verkeerssituatie tot problemen leidt wordt op dat moment bekeken in hoeverre passende maatregelen mogelijk zijn. De verwachting is dat de herinrichting van het traject geen aanleiding is voor het kiezen van een andere route.

7.4 Kunnen de wensen van de bewoners worden uitgewerkt in het ontwerp?
Antwoord: Niet alle wensen van de bewoners die zijn aangegeven worden meegenomen in het ontwerp. Dat kan helaas ook niet omdat er voor dit type weg al veel bepaald is door het programma van eisen van ons waterschap, de Duurzaam Veilig Principes en de landelijke CROW-richtlijnen. We houden bij het ontwerp zoveel als mogelijk rekening met de wensen van de bewoners, maar wegen dit af ten opzichte van de richtlijnen. 

7.5 In hoeverre houdt het waterschap rekening met wijken die in de omgeving worden gebouwd? Het verkeer van en naar deze nieuwe wijken moeten ook ergens langs. 
Antwoord: We volgen de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten en treffen waar nodig maatregelen.

7.6 Is het mogelijk om witte borden met blauwe letters met de naam Helhoek te plaatsen?
Antwoord: Het plaatsen van 'buurtschap borden' valt buiten ons beleid. Op plekken waar deze borden nog voorkomen in ons wegennetwerk heeft eerder een historische reden dan een verkeerstechnische aanleiding. 

7.7 Wat is het beleid voor het onderhouden van groen langs de weg?
Antwoord: Het waterschap houdt bij het maaien rekening met de biodiversiteit. Dat doen we door het maaisel af te ruimen en bermen gefaseerd te maaien. Gefaseerd maaien betekent dat er per maaibeurt een deel van de berm niet gemaaid wordt. Per weg wordt bekeken hoe breed de strook gemaaid moet worden. Voor bomen en heggen is de frequentie van het onderhoud 1  keer per jaar tenzij er zich een zichtbelemmerende situatie door wildgroei voordoet, dan gebeurt dat eerder.

7.8 Blijven de bomen aan weerszijden van de Boomweg en Vleerdamsedijk intact? 
Antwoord: Ja.

7.9 Kan de politie meer controleren?
Antwoord: Als alle fysieke en gedragsmaatregelen niet voldoende effect hebben en de verkeersveiligheid in het geding komt, dan kan er bij de politie een oproep worden gedaan.  

7.10 Is het mogelijk om een inhaalverbod voor automobilisten en of fietsers in te stellen?
Antwoord: Een inhaalverbod plaatsen we alleen bij situaties waarbij inhalen zeer gevaarlijk is door slecht zicht op het tegemoetkomende verkeer. 

7.11 In hoeverre kan er op zichtbaarheid bij kruisingen worden gehandhaafd?|
Antwoord: Volgens het programma van eisen van het waterschap wordt er gehandhaafd op zichtbelemmerende objecten binnen een afstand van 5,00 meter in de hoek van de in- en uitrit en de kruisingen.

Waar is het ontwerp op aangepast?

  1. We plaatsen regelmatig tijdelijke snelheidsschermen (smiley’s). Dit doen we na de uitvoering.
  2. Bij de Vleerdamsedijk gaan we een extra plateau/drempel aanleggen om de snelheid van het verkeer te verminderen. Dit ligt op het stuk waar geen huizen staan en is verwerkt in het definitieve ontwerp, zie pagina 5.
  3. De huidige verlichting op de kruisingen wordt verbeterd.
  4. We plaatsen op verzoek een extra verkeersbord (voor 80 meter tractoren toegestaan) om fietsers (op een verplicht fietspad) die een in- en uitrit van een landbouwperceel naderen hierop te attenderen. Zie voor de locatie hiervan pagina 5 van de definitieve tekening. 
  5. En we maken op verzoek de borden: ‘geef het door rechts gaat voor’, groter.
  6. De haaientanden op de parallelweg aan de Heveringseweg worden vervangen door een doorgetrokken streep om duidelijk te maken dat het niet om een gelijkwaardig kruispunt gaat (rechts geen voorrang).

Wanneer starten de werkzaamheden?

Het is helaas nog steeds onduidelijk wanneer wij kunnen starten met de werkzaamheden. Dit komt doordat Stedin werkzaamheden gaat doen aan kabels in de weg. Die moeten eerst zijn afgerond voordat het waterschap aan de nieuwe weginrichting kan gaan beginnen. Ook moet de uitvoering worden afgestemd op eventuele werkzaamheden op omliggende wegen. Zodra we hier meer over weten word je geïnformeerd.

Heb je vragen? Neem dan contact op met het waterschapsloket via info@wshd.nl