Waterschap Hollandse Delta beheert 7.300 kilometer aan sloten en slootkanten in de polder. Deze sloten en singels moeten jaarlijks worden schoongemaakt. Wij werken samen met een aantal aannemers die de sloten onderhouden en de slootkant maaien.

Een sloot is schoon als:

 • Deze vrij is van drijfvuil of bouwafval
 • Riet en waterplanten de doorstroming niet belemmeren
 • De walkanten in goede staat zijn
 • De oeverbescherming (beschoeiing) goed is onderhouden
 • Duikers, bruggen en keerschotten schoon en in goede staat zijn. Bent u eigenaar, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. Dit geldt tot 5 meter aan beide kanten. Ook aan de kant van de openbare weg
 • Bomen en planten die boven het water hangen tenminste 4 meter boven de waterlijn zijn gesnoeid (zie het schema)

Gefaseerd onderhoud van sloten

Het waterschap onderhoudt 52 sloten gefaseerd. We maaien 75% van de waterplanten wel en 25% niet. Daar blijft gras en beplanting staan aan één kant. Volgende keer aan de overkant. De goede doorstroming van de sloot blijft hierdoor gegarandeerd. Deze 52 sloten hebben ruime overcapaciteit voor water aan- en afvoer. Naast deze 52 sloten laten we ook in sloten van 6 meter breed 10% van de vegetatie staan.

Waarom gefaseerd onderhoud? Om drie redenen:

 1. Waterplanten zorgen voor betere waterkwaliteit, minder algen en kroos
 2. Voor de fauna: kikkers, vissen, vogels
 3. Voor de flora: waterplanten, riet

Het waterschap controleert of er problemen ontstaan door planten bij gemalen of stuwen. In dat geval wordt er snel ingegrepen. Ook onderzoekt het waterschap hoe vaak we moeten maaien en hoeveel maaisel er uit de sloot komt. De sloten maaien we standaard één keer per jaar en waar nodig vaker.

Het waterschap investeert in gefaseerd onderhoud om de biodiversiteit te bevorderen en de ecologie te verbeteren. Als u zelf de sloot of slootkant maait, is dat nadelig voor de natuur. Daarom vragen wij u om niet zelf te maaien. Problemen met gefaseerd onderhoud kunt u beter niet zelf oplossen maar melden bij het waterschap per telefoon, e-mail of via deze website.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Soort sloot/singel

Stedelijk gebied

Landelijk gebied

Hoofdwatergang

waterschap 

waterschap 

Overige watergangen in particulier eigendom

waterschap 

eigenaar/agrariër 

Overige watergangen in eigendom van andere overheid of organisatie 

andere overheid/organisatie

andere overheid/organisatie 

Voorzorgsmaatregelen

Als eigenaar of gebruiker doet u het volgende om het onderhoud vlot te laten verlopen:

 • Verwijder overhangende takken (zie het schema met de specifieke eisen voor overhangend hout)
 • Verwijder of verplaats afrasteringen die voor belemmeringen zorgen
 • Werk uitmondingen van drainages of hemelwaterafvoer weg in het talud of maak deze zichtbaar voor de aannemer

Hoe werkt het?

Meestal rijdt een kraan langs de oever die riet en waterplanten uit het water haalt. Soms vaart er een boot door het water met messen aan de onderkant. Deze messen snijden de waterplanten onder water af, net boven de bodem. De plantenresten worden op de kant verzameld. Binnen de bebouwde kom bepaalt de gemeente of ze worden afgevoerd.

Riet en waterplanten

Riet en waterplanten zijn mooi en goed voor de kwaliteit van het water. Uiteindelijk groeien sloten en singels hierdoor dicht. Dat maakt de kans op wateroverlast bij hevige regenval groter. Daarom halen we een deel van de waterplanten en het riet weg. Dat gebeurt elk jaar tussen mei en november.

Doorstroming

Op sommige plekken blijft een deel van het riet en de waterplanten in het water staan. Dat gebeurt heel bewust. Hoe meer verschillende soorten planten en dieren in het water leven, hoe beter dat is voor de kwaliteit van het water. Waar het riet en de waterplanten de doorstroming niet in de weg zit, blijft het daarom staan. Ook op de kant halen we waterplanten en riet niet weg. Dit heeft ermee te maken dat we alleen zorgen voor een goed waterbeheer. Wij maaien dus niet op het droge. 

5-dagenregeling

Met de 5-dagenregeling kunnen boeren een verzoek doen om hun sloot te laten maaien of te laten baggeren. Zie 5-dagenregeling.

Aannemers maaionderhoud

Regio

Aannemer

Telefoon

Uitvoerders

IJsselmonde

De Kuiper Cultuur en Groen

06-51217863

Eiland van Dordrecht

Aannemersbedrijf Tijssen

06-54766724

Kaart met contactpersonen

Hoeksche Waard

Aannemersbedrijf Tijssen

06-54766724

Kaart met contactpersonen

Voorne-Putten

Pennings Groenvoorziening

06-11344465

Kaart met contactpersonen

Goeree-Overflakkee

Noordwest Goeree-Overflakkee Zandee Kloetinge BV, 
Huibert van der Maas
Willem Zandee

Zuidoost Goeree-Overflakkee
Wim van Antwerpen BV


06-11850329
06-30382774


06-51191256

Kaart met contactpersonen

5-dagenregeling voor agrariërs

Als agrariër kunt u een verzoek bij ons indienen om uw sloot te laten maaien of te laten baggeren. Dit heet de 5-dagenregeling. Na uw verzoek moet het onderhoud binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd. Deze regeling is bedoeld voor agrariërs die hun percelen na de oogst direct weer willen inzaaien.

Aanvragen kan telefonisch bij de desbetreffende aannemer.

Let op: de 5-dagenregeling geldt alleen als u na de aannemer, ook ons direct op de hoogte stelt dat de sloot gemaaid en/of gebaggerd wordt. 

Goed om te weten

 • De 5-dagenregeling is niet bedoeld voor het winterklaar maken van percelen. Het betreft een inspanningsverplichting van het waterschap en de aannemer om het onderhoud in een kort tijdsbestek uit te kunnen voeren.
 • U kunt het waterschap niet aansprakelijk stellen, als een aannemer 'te laat' komt na een melding.
 • Als de 5-dagenregeling wordt misbruikt, hoeft de aannemer de werkzaamheden niet uit te voeren.

Veelgestelde vragen

Het waterschap heeft een deel van de sloot niet gemaaid, waarom?

Er loopt een proef waarbij 52 sloten voor 75% worden gemaaid. De overige 25% blijft staan. Het ene jaar aan de ene zijde en het volgende jaar aan de overkant. Meer waterplanten in de sloot dragen bij aan een betere waterkwaliteit. Daarnaast is het goed voor alles wat er leeft in de sloot.

Kan dan toch tenminste het riet worden verwijderd?

Ook riet is belangrijk voor de waterkwaliteit en zorgt voor schuilplaats/paaiplaats voor vissen, amfibieën, insecten, vogels en dergelijke.

Kan bij veel neerslag het water nog wel goed worden afgevoerd? En bij droogte aangevoerd?

Ja de 52 sloten in deze proef zijn doorgerekend en hebben voldoende overcapaciteit voor de aan- en afvoer van water.

In de vegetatie blijft veel troep hangen, plastic enz. Wie ruimt dat op?

Het afval wordt niet opgeruimd maar alle vegetatie wordt eens per jaar gemaaid.

Zorgt dat ongemaaide stuk voor extra stank?

Nee, de vegetatie die blijft staan, zorgt niet voor stank. Sterker nog, het zorgt voor betere waterkwaliteit en daarmee minder stank.

Trekt het ongedierte aan zoals muizen en ratten?

Nee, het betreft planten die met hun voeten in het water staan. Dat is geen leefomgeving of habitat voor muizen en ratten.

Ik vind het er erg slordig uitzien, hoe kan ik bewaar maken?

U kunt een melding maken via het Waterschapsloket per telefoon of e-mail of een melding doen via de website.

Heeft u klachten?

Klachten en meldingen die een direct gevolg zijn van het handelen van de aannemer meldt u bij de aannemer. Zoals schades als gevolg van de werkzaamheden, de werkplanning van de aannemer en andere inhoudelijke vragen over de uitvoering. De aannemer handelt deze meldingen/klachten zelf af. Wij ontvangen een overzicht van deze klachten en de status daarvan. Als u het niet eens wordt met de aannemer, neem dan contact met ons op.