Sloten en singels spelen een belangrijke rol in het aan- en afvoeren van water. Dit moet ongehinderd kunnen. Daarom is vastgelegd hoe breed en diep de sloten moeten zijn. Dit staat in de zogenoemde legger. Een goede breedte en diepte is ook belangrijk voor de waterkwaliteit in de sloten.

maaien

Maaien en baggeren

Onderhoud aan de sloten en singels zorgt ervoor dat deze op breedte en diepte blijven. Het gaat hierbij om het maaien en baggerenvan de bodem en het talud onder water. Maaien moet jaarlijks, baggeren eens in de 8 jaar. 

Schouw

Onderhoud is belangrijk voor de hoeveelheid water en de kwaliteit ervan. Het onderhoud moet altijd voor 1 december zijn uitgevoerd. Het waterschap controleert dit aan het eind van het jaar. Dit heet de schouw

Keur

Waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, overige organisaties (zoals natuurorganisaties) en boeren moeten hun eigen sloten onderhouden. Dit is vastgelegd in de keur. In dit reglement staan onder andere de regels die de dijken, wegen en wateren beschermen. Wie aan een dijk woont, hoeft de dijk niet te onderhouden, maar moet het de onderhoudsplichtige (meestal het waterschap) mogelijk maken het onderhoud uit te voeren. De keur geeft aan wat wel en niet mag.

In onderstaande tabel staat wie verantwoordelijk is voor welke sloot of singel. Dit geldt zowel voor het maaien als baggeren:

Soort sloot/singelStedelijk gebiedLandelijk gebied
Hoofdwatergangwaterschap waterschap 
Overige watergangen in particulier eigendomwaterschap eigenaar/agrariër 
Overige watergangen in eigendom van andere overheid of organisatie andere overheid/organisatieandere overheid/organisatie 

Voorzorgsmaatregelen

Als eigenaar of gebruiker doet u het volgende om het onderhoud vlot te laten verlopen:

  • Verwijder overhangende takken. 
  • Verwijder of verplaats afrasteringen die voor belemmeringen zorgen. 
  • Werk uitmondingen van drainages of hemelwaterafvoer weg in het talud of maak deze zichtbaar voor de aannemer.

Nieuws over baggeren, maaien en de schouw

Hollandse Delta heeft vaak nieuws over baggeren, maaien en de schouw. Volg daarom onze berichtgeving op deze website. Agrarisch nieuws is gebundeld op de agrariërspagina. Ook viatwitter blijft u op de hoogte.