In 2023 zijn er door de 21 waterschappen meer muskus- en beverratten gevangen in Nederland, zo vertelde de Unie van Waterschappen(externe link) op 29 januari jl. Hoe zit dit op de Zuid-Hollandse Eilanden, het werkgebied van waterschap Hollandse Delta?

Bestrijding van deze dieren is een wettelijke taak en is nodig omdat zij schade kunnen brengen aan waterkeringen en oevers door holen en gangen in dijken te graven. Hierdoor kunnen verzakkingen in dijken en kades ontstaan of in het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken. Ze kunnen ook planten wegvreten en inheemse diersoorten verdringen, vooral vogels die in het riet leven.

Het voorkomen van graverij door muskus- en beverratten is een belangrijke taak van de waterschappen. Per regio zijn de aantal vangsten verschillend.

Lokale cijfers

Bij waterschap Hollandse Delta zijn er in 2023 ruim 500 muskusratten gevangen. Dit waren er 70 minder dan in 2022. In 2023 zijn er geen beverratten gevangen en in 2022 in totaal 3. In het gebied van waterschap Hollandse Delta komen deze dieren minder voor omdat de waterschappen langs de grens met Duitsland de instroom van deze dieren afvangen. Zo wordt geprobeerd het binnenland uiteindelijk vrij van deze dieren te krijgen.

Bij waterschap Hollandse Delta werken er 15 medewerkers die gespecialiseerd zijn in muskus- en beverratbestrijding.

Dit is een beverrat.

Landelijke cijfers

Het landelijke beeld is dat er in 2023 5% meer muskusratten zijn gevangen ten opzichte van 2022. Het aantal beverratvangsten steeg in 2023 landelijk met 45% tenopzichte van 2022. Het werk van de bijna 400 gespecialiseerde muskus- en beverratbestrijders van de waterschappen blijft van groot belang. Lees hier de landelijke cijfers van de Unie van Waterschappen.(externe link)

Uiteindelijk is het gezamenlijke doel om in 2034 geen (levensvatbare) populatie muskusratten meer te hebben in Nederland. Dat is het geval als er in het binnenland minder dan 500 muskusratten per jaar worden gevangen.

Dit is een muskusrat.

Naast de muskusrat en de beverrat verspreidt de bever zich ook verder door Nederland, ook in ons gebied. Het verschil tussen deze dieren is lastig te zien. Bekijk hier de verschillen tussen deze dieren.

Heb je last van muskus- en beverratten? Doe dan een melding via dit digitale formulier