Hollandse Delta onderhoudt de dijken en maait de bermen langs wegen en fietspaden die in beheer zijn van het waterschap. Er zijn twee redenen om te maaien: voor de verkeersveiligheid en voor regulier onderhoud.

Verkeersveiligheid

Het maaien voor de verkeersveiligheid gebeurt in de maand mei. We maaien vanaf de wegverharding bijvoorbeeld 0,50 of 1,50 meter berm afhankelijk van de situatie ter plaatse. Op plekken waar de begroeiing het zicht belemmert, maaien we vaker. Rotondes worden 6x per jaar gemaaid.

Regulier onderhoud

Het maaien van de bermen voor regulier onderhoud gebeurt één of twee keer per jaar.

Maaien van dijken

Het onderhoud van dijken is van groot belang om de veiligheid te waarborgen bij hoog water. Dijken worden regelmatig onderhouden om er voor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Een stevige grasmat is belangrijk. Veel dijken worden daarom regelmatig gemaaid, waarbij het maaisel zo veel mogelijk wordt verwijderd. Daarnaast vindt begrazing plaats. Beide vormen van onderhoud zorgen ervoor dat dijken in goede conditie en toegankelijk blijven.

Maaiseizoen

De maaiwerkzaamheden vinden plaats tussen 1 mei en 1 december.

Gefaseerd onderhoud van wegbermen

Het waterschap maait op ruim 100 locaties de wegbermen gefaseerd. We maaien een stuk wel en dan een stuk niet. Dit doen we ook in waterbergingen en op dijken. Gefaseerd maaien doen we om drie redenen:

  1. Fauna: schuilplaats en voedsel voor insecten, vlinders en kleine zoogdieren.
  2. Voor de flora: planten krijgen kans om zaad te produceren. Zo ontstaat er meer diversiteit in de vegetatie.
  3. Meer biodiversiteit en betere ecologie.

De wegbermen met gefaseerd onderhoud maaien we twee keer per jaar, in juli en september. Uiteindelijk worden alle bermen één keer per jaar gemaaid. 

Niet zelf maaien

Het waterschap investeert in gefaseerd onderhoud om de biodiversiteit te bevorderen en de ecologie te verbeteren. Als u zelf de wegberm maait, is dat nadelig voor de natuur. Daarom vragen wij u om niet zelf de berm te maaien. Problemen met gefaseerd onderhoud kunt u beter niet zelf oplossen maar melden bij het waterschap per telefoon, e-mail of via deze website.

Opruimen en hergebruik maaisel

We streven ernaar om het maaisel binnen 5 dagen op te ruimen. Soms laten we het 7 dagen liggen, zodat de zaden kunnen rijpen. Dit is goed voor een bloemrijke berm en de biodiversiteit.

Na die 5 of 7 dagen heeft de aannemer nog een week de tijd om het maaisel af te voeren. Hij brengt het naar een lokale agrariër of een composteerbedrijf.

Veelgestelde vragen over maaien van bermen

Heeft u nog vragen over het maaien van bermen? Kijk dan hier, misschien staat het antwoord op uw vraag erbij.

Nesten en broedende vogels

Weet u waar in de berm een nest van een broedende vogel zit?

Geef het aan ons door! Dat kan 24/7, door te bellen met het waterschapsloket, telefoonnummer 0900-2005005