Hollandse Delta maait de bermen langs wegen die in beheer zijn van het waterschap. Er zijn twee redenen om te maaien: voor de verkeersveiligheid en voor regulier onderhoud.

Onderhoud in Corona-tijd

Zowel het maaien voor de verkeersveiligheid, als het regulier onderhoud van bermen en dijken zal door blijven gaan. Veiligheid staat bovenaan onze prioriteitenlijst. Daarnaast is het van groot belang dat ook de bermen en slootkanten worden onderhouden. Daarmee voorkomen we ongewenste verruiging en belemmering van de slootfunctie.
Wanneer verdergaande maatregelen worden genomen om verspreiding van Carona tegen te gaan, zal een nieuwe afweging worden gemaakt over het tijdstip van maaien.

Verkeersveiligheid

Het maaien voor de verkeersveiligheid gebeurt in de maand mei. We maaien vanaf de wegverharding bijvoorbeeld 1 of 1,50 m afhankelijk van de situatie ter plaatse. Op plekken waar de begroeiing het zicht belemmert, maaien we vaker. Rotondes worden 6x per jaar gemaaid.

Regulier onderhoud

Het maaien van de bermen voor regulier onderhoud gebeurt één of twee keer per jaar.

Maaien van dijken

Het onderhoud van dijken is van groot belang om de veiligheid te waarborgen bij hoog water.
Dijken worden regelmatig onderhouden om er voor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Veel dijken worden daarom regelmatig gemaaid, waarbij het maaisel zo veel mogelijk wordt verwijderd. Daarnaast vindt begrazing plaats. Beide vormen van onderhoud zorgen er voor dat dijken in goede conditie en toegankelijk blijven.
 

Maaiseizoen

De maaiwerkzaamheden vinden plaats tussen 1 mei en 1 december. In het broedseizoen (15 mei tot 15 juli) wordt er alleen gemaaid voor de verkeersveiligheid.

Nesten en broedende vogels

Weet u waar in de berm een nest van een broedende vogel zit?

Geef het aan ons door! Dat kan 24/7, door te bellen met het waterschapsloket, telefoonnummer 0900-2005005

Opruimen en hergebruik maaisel

We streven ernaar om het maaisel binnen 5 dagen op te ruimen. Soms laten we het 7 dagen liggen, zodat de zaden kunnen rijpen. Dit is goed voor een bloemrijke berm en de biodiversiteit.

Na die 5 of 7 dagen heeft de aannemer nog een week om het maaisel af te voeren. Hij brengt het naar een composteerbedrijf of een andere erkende verwerker.

In de Hoeksche Waard starten we in juni met een proef met Bokashi. Daarbij wordt maaisel gerecycled tot een bodemverbeteraar. Zo leveren we een actieve bijdrage aan duurzaam maai- en bermbeheer.

Veelgestelde vragen over maaien van bermen

Heeft u nog vragen over het maaien van bermen? Kijk dan hier, misschien staat het antwoord op uw vraag erbij.