Sloten en singels moeten jaarlijks worden schoongemaakt. Wij werken samen met een aantal aannemers die de slootkanten maaien.

Een sloot is schoon als:

 • Deze vrij is van drijfvuil of bouwafval
 • Riet en waterplanten de doorstroming niet belemmeren
 • De walkanten in goede staat zijn
 • De oeverbescherming (beschoeiing) goed is onderhouden
 • Duikers, bruggen en keerschotten schoon en in goede staat zijn. Bent u eigenaar, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het kunstwerk. Dit geldt tot 5 meter aan beide kanten. Ook aan de kant van de openbare weg.
 • Bomen en planten die boven het water hangen tenminste 4 meter boven de waterlijn zijn gesnoeid (zie het schema)

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Soort sloot/singel Stedelijk gebied Landelijk gebied
Hoofdwatergang waterschap  waterschap 
Overige watergangen in particulier eigendom waterschap  eigenaar/agrariër 
Overige watergangen in eigendom van andere overheid of organisatie  andere overheid/organisatie andere overheid/organisatie 

Voorzorgsmaatregelen

Als eigenaar of gebruiker doet u het volgende om het onderhoud vlot te laten verlopen:

 • Verwijder overhangende takken (zie het schema met de specifieke eisen voor overhangend hout)
 • Verwijder of verplaats afrasteringen die voor belemmeringen zorgen
 • Werk uitmondingen van drainages of hemelwaterafvoer weg in het talud of maak deze zichtbaar voor de aannemer

Hoe werkt het?

Meestal rijdt een kraan langs de oever die riet en waterplanten uit het water haalt. Soms vaart er een boot door het water met messen aan de onderkant. Deze messen snijden de waterplanten onder water af, net boven de bodem. De plantenresten worden op de kant verzameld. Binnen de bebouwde kom bepaalt de gemeente of ze worden afgevoerd.

Riet en waterplanten

Riet en waterplanten zijn mooi en goed voor de kwaliteit van het water. Uiteindelijk groeien sloten en singels hierdoor dicht. Dat maakt de kans op wateroverlast bij hevige regenval groter. Daarom halen we een deel van de waterplanten en het riet weg. Dat gebeurt elk jaar tussen mei en november.

Doorstroming

Op sommige plekken blijft een deel van het riet en de waterplanten in het water staan. Dat gebeurt heel bewust. Hoe meer verschillende soorten planten en dieren in het water leven, hoe beter dat is voor de kwaliteit van het water. Waar het riet en de waterplanten de doorstroming niet in de weg zit, blijft het daarom staan. Ook op de kant halen we waterplanten en riet niet weg. Dit heeft ermee te maken dat we alleen zorgen voor een goed waterbeheer. Wij maaien dus niet op het droge. 

5-dagenregeling

Met de 5-dagenregeling kunnen boeren een verzoek doen om hun sloot te laten maaien of te laten baggeren. Zie 5-dagenregeling.

Aannemers maaionderhoud

Regio Aannemer Telefoon Uitvoerders
IJsselmonde De Kuiper Cultuur en Groen 06-51217863  
Eiland van Dordrecht Aannemersbedrijf Tijssen 06-54766724 Kaart met contactpersonen
Hoeksche Waard Aannemersbedrijf Tijssen 06-54766724 Kaart met contactpersonen
Voorne-Putten Pennings Groenvoorziening 06-11344465 Kaart met contactpersonen
Goeree-Overflakkee Zandee Kloetinge 06-30382774 Kaart met contactpersonen

 

5-dagenregeling voor agrariërs

Als agrariër kunt u een verzoek bij ons indienen om uw sloot te laten maaien of te laten baggeren. Dit heet de 5-dagenregeling. Na uw verzoek moet het onderhoud binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd. Deze regeling is bedoeld voor agrariërs die hun percelen na de oogst direct weer willen inzaaien.

Aanvragen kan telefonisch bij de desbetreffende aannemer.

Let op: de 5-dagenregeling geldt alleen als u na de aannemer, ook ons direct op de hoogte stelt dat de sloot gemaaid en/of gebaggerd wordt. 

Goed om te weten

 • De 5-dagenregeling is niet bedoeld voor het winterklaar maken van percelen. Het betreft een inspanningsverplichting van het waterschap en de aannemer om het onderhoud in een kort tijdsbestek uit te kunnen voeren.
 • U kunt het waterschap niet aansprakelijk stellen, als een aannemer 'te laat' komt na een melding.
 • Als de 5-dagenregeling wordt misbruikt, hoeft de aannemer de werkzaamheden niet uit te voeren.

Klachten

Klachten en meldingen die een direct gevolg zijn van het handelen van de aannemer meldt u bij de aannemer. Zoals schades als gevolg van de werkzaamheden, de werkplanning van de aannemer en andere inhoudelijke vragen over de uitvoering. De aannemer handelt deze meldingen/klachten zelf af. Wij ontvangen een overzicht van deze klachten en de status daarvan. Als u het niet eens wordt met de aannemer, neem dan contact met ons op.