In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan maatregelen om de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater te verminderen. Dat geldt voor zowel het erf als de agrarische percelen. Nieuwe bedrijven of wijzigingen in de bedrijfsvoering meldt u aan via de Activiteiten Internet Module van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. U moet de melding doen minimaal 4 weken voor aanvang van de lozing. Op www.activiteitenbesluitagrarisch.nl vindt u meer informatie over wat het activiteitenbesluit voor uw bedrijf betekent.

 

 

Verkleinen teeltvrije zone bij gebruik van driftarme spuitdoppen

Gebruikt u gewasbeschermingsmiddelen binnen 14 meter langs het oppervlaktewater, dan moet u driftarme spuitdoppen gebruiken. Om de teeltvrije (spuitvrije) zone langs het oppervlaktewater van intensief bespoten gewassen te verkleinen, moet u speciale driftarme spuit- en kantdoppen gebruiken. Zie welke driftarme doppen u kunt gebruiken.

Verkleinen teeltvrije zone bij een talud breder dan 2 meter

Als uw perceel grenst aan een oppervlaktewaterlichaam, waarvan het talud breder is dan 2 meter, vraag dan een versmalling van de verplichte teeltvrije zone aan. Zie het formulier versmalling teeltvrije zone aanvragen

Erfafspoeling

Erfafspoeling bij veehouderijbedrijven zorgt voor verontreiniging van oppervlaktewater. Dit komt omdat hemelwater op het (verharde) erf in contact komt met andere stoffen. Bijvoorbeeld: voer(resten), mest(resten), perssappen en percolaat. Vervolgens spoelt dit af richting de sloot. Informatie over maatregelen om dat te voorkomen of te verminderen kunt u vinden op de website van Agriwijzer. Een van de maatregelen om afspoeling van perssappen tegen te gaan is het aanbrengen van een absorberende onderlaag bij de opslag van gras en snijmaïs.

Algemene regels

Voor elke lozing geldt de zorgplicht. Hiermee ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de lozer. Van hem wordt verwacht dat hij alles doet wat in redelijkheid van hem kan worden gevraagd om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen. 

Bijna alle lozingen vallen onder ‘algemene regels’ in drie verschillende besluiten. Deze besluiten zijn verdeeld naar doelgroep: