Schoon hemelwater mag alleen geloosd worden op de bodem of het oppervlaktewater van een sloot. Schoon hemelwater dat afkomstig is van een bodembeschermende voorziening mag wel geloosd worden op de rioleringHet lozen van schoon hemelwater is in de meeste gevallen vrijgesteld. 

Algemene regels

Bijna alle lozingen vallen onder ‘algemene regels’ in drie verschillende besluiten. Deze besluiten zijn verdeeld naar doelgroep:

Vervuild hemelwater

Voor het lozen van vervuild hemelwater moet u een melding doen of een vergunning aanvragen. Vervuild hemelwater komt bijvoorbeeld voor bij grote parkeerplaatsen, bij op- en overslag of door bedrijfsactiviteiten. Het komt ook voor bij daken die gemaakt zijn van materiaal dat oplost in regenwater, zoals zinken dakgoten, koperen daken en loodslabben.