Als u grondwater wilt onttrekken of (grond)water wilt infiltreren bent u verplicht dit te melden. Soms moet u ook een vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als u grondwater oppompt voor een bouwput, een proefbronnering doet of een voorziening om brand te blussen ontwikkelt.  

Melding of vergunning?

Sanering of bronnering

Bij het saneren van de bodem en bij het verlagen van het grondwater (bronnering), wordt er water uit de bodem gepompt. Dit wordt op een andere plek geloosd. Voor het gebruiken en lozen van grondwater voor bodemsanering of bronnering heeft u toestemming nodig van het waterschap. 

Voor het lozen van grondwater geldt een voorkeursvolgorde. Grondwater wordt bij voorkeur teruggebracht in de bodem. Is dit niet mogelijk dan kan het waterschap bepalen dat het grondwater in oppervlaktewater mag worden geloosd. Als dit ook niet mogelijk is, kan het grondwater mogelijk via de de riolering worden geloosd. Het uitgangspunt bij het lozen van grondwater op het oppervlaktewater is, dat door de lozing de kwaliteit van het oppervlaktewater niet mag verslechteren.

Let op: voor het lozen van grondwater heeft u een zuiveringsvoorziening nodig.

Gebruik dit meldingsformulier grondwater als u grondwater wilt gebruiken of lozen voor bodemsanering of bronnering.

Doorgeven start en einde van de onttrekking

U moet aan ons doorgeven wanneer u met het onttrekken van grondwater gaat starten en wanneer u ermee stopt.

 • Heeft u een melding gedaan voor de onttrekking, dan geeft u dat 2 werkdagen vóór aanvang door en 2 werkdagen na de beëindiging.
 • Heeft u een vergunning voor de onttrekking, dan geeft u 2 werkdagen vóór de aanvang door dat u gaat starten. Binnen 6 weken na beëindiging van de onttrekking geeft u door wanneer de onttrekking is beëindigd.

Industriële onttrekkingen

 • Voor industriële onttrekkingen van grondwater kleiner dan 150.000 m3 per jaar is het waterschap het bevoegd gezag.
 • Voor industriële onttrekkingen groter dan 150.000 m3 per jaar en voor openbare drinkwatervoorzieningen en bodemenergiesystemen is de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag.

De meest voorkomende grondwateronttrekkingen kleiner dan 150.000 m3 per jaar zijn:

 • bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
 • brandblusvoorzieningen
 • grondwatersanering
 • beregening, bevloeiing 
 • veedrenking (laten drinken van vee)
 • industriële toepassing
 • openbare drinkwatervoorzieningen
 • onttrekking voor overige doeleinden

Kosten

U betaalt geen kosten (leges) als u minder dan 10.000 m3 water loost.

Meer informatie vindt u in de legesverordening op overheid.nl(externe link).

Beleid en algemene regels

Bijna alle lozingen vallen onder ‘algemene regels’ in drie verschillende besluiten. Deze besluiten zijn verdeeld naar doelgroep:

Overige informatie:

Meer informatie

Neem contact op met het team Vergunningen via 088 974 3000.