Lozen en onttrekken van grondwater

Als je grondwater wilt onttrekken of (grond)water wilt infiltreren ben je verplicht dit te melden. Soms moet je ook een vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als je grondwater oppompt voor een bouwput, een proefbronnering doet of een voorziening om brand te blussen ontwikkelt. 

Melding of vergunning?

 • Check of je een melding moet doen of vergunning moet aanvragen. Dit check je via de tabel melding- of vergunningplicht. Het overzicht geeft per categorie aan of je een vergunning aanvraagt of een melding doet.
 • Een vergunning aanvragen of een melding doen, doe je via het Omgevingsloket.

Sanering of bronnering

Bij het saneren van de bodem en bij het verlagen van het grondwater (bronnering), wordt er water uit de bodem gepompt. Dit wordt op een andere plek geloosd. Voor het gebruiken en lozen van grondwater voor bodemsanering of bronnering heb je toestemming nodig van het waterschap. 

Voor het lozen van grondwater geldt een voorkeursvolgorde. Grondwater wordt bij voorkeur teruggebracht in de bodem. Is dit niet mogelijk dan kan het waterschap bepalen dat het grondwater in oppervlaktewater mag worden geloosd. Als dit ook niet mogelijk is, kan het grondwater mogelijk via de de riolering worden geloosd. Het uitgangspunt bij het lozen van grondwater op het oppervlaktewater is, dat door de lozing de kwaliteit van het oppervlaktewater niet mag verslechteren.

Let op: voor het lozen van grondwater heb je een zuiveringsvoorziening nodig.

Gebruik dit meldingsformulier grondwater als je grondwater wilt gebruiken of lozen voor bodemsanering of bronnering.

Doorgeven start en einde van de onttrekking

Je moet aan ons doorgeven wanneer je met het onttrekken van grondwater gaat starten en wanneer je ermee stopt.

 • Heb je een melding gedaan voor de onttrekking, dan geef je dat 2 werkdagen vóór aanvang door en 2 werkdagen na de beëindiging.
 • Heb je een vergunning voor de onttrekking, dan geef je 2 werkdagen vóór de aanvang door dat je gaat starten. Binnen 2 weken na beëindiging van de onttrekking geef je door wanneer de onttrekking is beëindigd.

Industriële onttrekkingen

 • Voor industriële onttrekkingen van grondwater kleiner dan 150.000 m3 per jaar is het waterschap het bevoegd gezag.
 • Voor industriële onttrekkingen groter dan 150.000 m3 per jaar en voor openbare drinkwatervoorzieningen en bodemenergiesystemen is de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag.

De meest voorkomende grondwateronttrekkingen kleiner dan 150.000 m3 per jaar zijn:

 • bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
 • brandblusvoorzieningen
 • grondwatersanering
 • beregening, bevloeiing 
 • veedrenking (laten drinken van vee)
 • industriële toepassing
 • openbare drinkwatervoorzieningen
 • onttrekking voor overige doeleinden

Kosten

Je betaalt geen kosten (leges) als je minder dan 10.000 m3 water loost.

Meer informatie vind je in de legesverordening op overheid.nl.

Beleid en algemene regels 

Bijna alle lozingen vallen onder de Waterschapsverordening of het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

 • het BAL voor de activiteiten in en rondom een inrichting/bedrijf. Zie iplo.nl. voor een toelichting.
 • De waterschapsverordening voor lozingen uit particuliere huishoudens en de overige lozingen (buiten de inrichting)

Overige informatie:

Meer informatie

Neem contact op met het team Vergunningen via telefoonnummer 088 974 3000.