Als u huishoudelijk afvalwater wilt lozen, dan moet u ervoor zorgen dat het eerst wordt gezuiverd. Voor bedrijven gelden aparte regels.

Huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op het oppervlaktewater moet eerst schoongemaakt worden door een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA). Een septic tank is een voorbeeld van een IBA. U komt in aanmerking voor een septic tank als u buiten de bebouwde kom woont en de afstand tot de riolering meer is dan 40 meter. Het lozen van huishoudelijk afvalwater meldt u bij het waterschap.

Melden van lozing van huishoudelijk afvalwater

Lozen van afvalwater door bedrijven

Wanneer u vanuit een bedrijfsruimte afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een bedrag betalen. Hoeveel dat is hangt af van de hoeveelheid en de soort stoffen die u loost. U moet hiervoor dagelijks metingen en analyses doen.

In sommige gevallen is het genoeg als dat een beperkt aantal dagen per jaar gebeurt. U kunt daarvoor een verzoek bij ons indienen. Voorwaarde is dat u kunt aantonen dat de vervuilingswaarde berekend kan worden met gegevens over een beperkt aantal dagen.

Algemene regels

Bijna alle lozingen vallen onder ‘algemene regels’ in drie verschillende besluiten. Deze besluiten zijn verdeeld naar doelgroep:

Kosten

Aan het lozen van minder dan 10.000 m3 water zijn geen kosten (leges) verbonden.

Wilt u meer lozen, dan zijn daar kosten aan verbonden. Meer informatie vindt u in de legesverordening op overheid.nl.