Vanaf 2015 heeft waterschap Hollandse Delta de polders Torenstee en Hoogezand in Cromstrijen aangepakt. Nadat de gemalen in de polders aan vervanging toe waren is besloten het hele watersysteem in het gebied opnieuw in te richten.  Met deze werkzaamheden zorgen we voor voldoende zoet en schoon water in de sloten.

Het project

De renovatie van gemaal Cromstrijen
De renovatie van gemaal Cromstrijen

Bij het opnieuw inrichten van het watersysteem neemt het gemaal Cromstrijen de aan- en afvoer van het water in de polders over. Om dit te realiseren is in fase 1 van het project het watersysteem in de polder Hoogezand aangepast. Hiervoor is onder meer gemaal Hoogezand gesloopt en vervangen door een nieuw pompgebouw. Ook zijn er diverse dammen en duikers gerenoveerd en is de hoofdwatergang met ruim een meter verbreed. Dit vraagt om aanpassing van de sloten. Vervolgens is gedurende de 2e fase van het project gemaal Torenstee gesloopt, heeft gemaal Cromstrijen een renovatie gekregen en zijn er ook in de Torensteepolder diverse aanpassingen geweest aan duikers, dammen en oevers.

Fase 1: Aanpassing watersysteem in de polder Hoogezand 

Fase 1 startte half oktober 2015 en werd in 2018 afgerond. De volgende werkzaamheden werden uitgevoerd:

  • Verbreding hoofdwatergang langs het oostelijk deel van de Lange Boomweg in Numansdorp met circa 7 tot 8 meter. De bestaande dammen en bijbehorende ‘duikers’ zijn vervangen. Duikers zijn kokervormige constructies in een weg of dam die wateren met elkaar verbinden.
  • Aanleg van een duiker met een geautomatiseerde stuw aan de oostzijde van de Schuringse Haven en een duiker onder de Korte Boomweg in Numansdorp. De stuw houdt de huidige scheiding van het waterpeil in polder Hoogezand en de Schuringse Haven in stand.
  • Sloop gemaal Hoogezand en vervanging door een nieuw pompgebouw. Dit werk is uitgevoerd binnen de dijkversterking Hoeksche Waard Zuid.
  • Aanleg twee natuurvriendelijke oevers langs de Schuringse Haven en het Verloren Diep vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW).

In de Torensteepolder werden voorbereidingen getroffen. Met de vervanging van de inlaat Fortlaan wordt het peil in de nu weer goed beheerst. De nieuwe stuw is geheel geautomatiseerd en kan op afstand worden bediend. GKB Realisatie BV voerde de werkzaamheden uit in opdracht van waterschap Hollandse Delta.  

Fase 2: Opnieuw inrichten watersysteem in de Torensteepolder en renovatie gemaal Cromstrijen

Fase 2 van het project startte in 2019 en is naar verwachting eind 2020 afgerond. Er is gewerkt aan het watersysteem in de Torensteepolder. Zo werd de bestaande watergang langs de Torensteepoldersekade verbreed en gemaal Cromstrijen kreeg een opknapbeurt. 

Werkzaamheden Torensteepolder in Cromstrijen
Werkzaamheden in de Torensteepolder

Eerst is de bestaande watergang verbreed en nu worden grote betonnen vierkante duikers in de watergang geplaatst. Deze vierkante duikers vervangen de gronddammen en duikers die eerst in de watergang zaten. 

Het verbreden van de watergang is onderdeel van het verbeteren van het watersysteem in de Torensteepolder. Het water wordt ingelaten via de nieuw aangelegde inlaat Fortlaan (bij de jachthaven van Numansdorp) en gaat afgevoerd worden door gemaal Cromstrijen. Om de waterhuishouding goed te laten functioneren is het nodig dat de watergang breed genoeg is tussen de inlaat en afvoer.  

Gemaal Cromstrijen is gerenoveerd om deze taak aan te kunnen. Het oude gemaal Torenstee heeft zijn functie verloren en gaat gesloopt worden. Het watersysteem wordt aangepast zodat bij hevige regenval het overtollige water sneller afgevoerd kan worden. Door het scheiden van de aan- en afvoer van water, verbetert de waterkwaliteit.  

Renovatie gemaal Cromstrijen

In dit filmpje vertelt heemraad Johan van Driel over de renovatie van gemaal Cromstrijen en waarom de werkzaamheden in deze polders nodig zijn: