Gebiedsplan Cromstrijen

Vanaf 2015 heeft waterschap Hollandse Delta de polders Torenstee en Hoogezand in Cromstrijen aangepakt. Nadat de gemalen in de polders aan vervanging toe waren is besloten het hele watersysteem in het gebied opnieuw in te richten.  Met deze werkzaamheden zorgen we voor voldoende zoet en schoon water in de sloten.

Het project

De renovatie van gemaal Cromstrijen
De renovatie van gemaal Cromstrijen

Bij het opnieuw inrichten van het watersysteem neemt het gemaal Cromstrijen de aan- en afvoer van het water in de polders over. Om dit te realiseren is in fase 1 van het project het watersysteem in de polder Hoogezand aangepast. Hiervoor is onder meer gemaal Hoogezand gesloopt en vervangen door een nieuw pompgebouw. Ook zijn er diverse dammen en duikers gerenoveerd en is de hoofdwatergang met ruim een meter verbreed. Dit vraagt om aanpassing van de sloten. Vervolgens is gedurende de 2e fase van het project gemaal Torenstee gesloopt, heeft gemaal Cromstrijen een renovatie gekregen en zijn er ook in de Torensteepolder diverse aanpassingen geweest aan duikers, dammen en oevers.

Fase 1: Aanpassing watersysteem in de polder Hoogezand 

Fase 1 startte half oktober 2015 en werd in 2018 afgerond. De volgende werkzaamheden werden uitgevoerd: 

Werkzaamheden Torensteepolder in Cromstrijen
  • Verbreding hoofdwatergang langs het oostelijk deel van de Lange Boomweg in Numansdorp met circa 7 tot 8 meter. De bestaande dammen en bijbehorende ‘duikers’ zijn vervangen. Duikers zijn kokervormige constructies in een weg of dam die wateren met elkaar verbinden.
  • Aanleg van een duiker met een geautomatiseerde stuw aan de oostzijde van de Schuringse Haven en een duiker onder de Korte Boomweg in Numansdorp. De stuw houdt de huidige scheiding van het waterpeil in polder Hoogezand en de Schuringse Haven in stand.
  • Sloop gemaal Hoogezand en vervanging door een nieuw pompgebouw. Dit werk is uitgevoerd binnen de dijkversterking Hoeksche Waard Zuid.
  • Aanleg twee natuurvriendelijke oevers langs de Schuringse Haven en het Verloren Diep vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW).

In de Torensteepolder werden voorbereidingen getroffen. Met de vervanging van de inlaat Fortlaan wordt het peil in de nu weer goed beheerst. De nieuwe stuw is geheel geautomatiseerd en kan op afstand worden bediend. GKB Realisatie BV voerde de werkzaamheden uit in opdracht van waterschap Hollandse Delta. 

Fase 2: Opnieuw inrichten watersysteem en renovatie gemaal Cromstrijen

De volgende fase van het project startte in 2019 en is naar verwachting eind 2020 afgerond. Er is gewerkt aan het watersysteem in de Torensteepolder. Zo werd de bestaande watergang langs de Torensteepoldersekade verbreed en gemaal Cromstrijen kreeg een opknapbeurt. 

In dit filmpje vertelt heemraad Johan van Driel over de renovatie van gemaal Cromstrijen en waarom de werkzaamheden in deze polders nodig zijn:

Fase 3: Sloop gemaal Torensteepolder

Eind 2023 is het werk gestart om het oude gemaal Torensteepolder te slopen. Dit gemaal heeft met de herinrichting van het gebied zijn functie verloren. Voor dit werk heeft WSHD samengewerkt met ingenieursbedrijf Fugro. Wat de werkzaamheden extra bijzonder maken is het feit dat deze volledig duurzaam worden uitgevoerd. Zo gebeurt zowel het sonderen als het boren volledig elektrisch.

Fugro treft voorbereidingen voor de werkzaamheden