De gemalen in de polders Torenstee en Hoogezand zijn aan vervanging of renovatie toe. Besloten is het watersysteem helemaal opnieuw in te richten. Tijdens de werkzaamheden zorgt waterschap Hollandse Delta voor voldoende zoet en schoon water in de sloten.

Het project

Bomenrij met gegraven watergang
Werkzaamheden in beeld

Bij het opnieuw inrichten van het watersysteem neemt het gemaal Cromstrijen de aan- en afvoer van het water in de polders over. Dit vraagt om aanpassing van de sloten. Vervolgens worden de gemalen Hoogezand en Torenstee gesloopt. Op dezelfde plaats komen nieuwe pompgebouwen, zogenoemde hevels. Deze werken als waterinlaat.
Het project bestaat uit twee fasen:

Fase 1

Aanpassing watersysteem in de polder Hoogezand 

Fase 1 startte half oktober 2015 en werd in 2018 afgerond. De volgende werkzaamheden werden uitgevoerd:

  • Verbreding hoofdwatergang langs het oostelijk deel van de Lange Boomweg in Numansdorp met circa 7 tot 8 meter. De bestaande dammen en bijbehorende ‘duikers’ zijn vervangen. Duikers zijn kokervormige constructies in een weg of dam die wateren met elkaar verbinden.
  • Aanleg van een duiker met een geautomatiseerde stuw aan de oostzijde van de Schuringse Haven en een duiker onder de Korte Boomweg in Numansdorp. De stuw houdt de huidige scheiding van het waterpeil in polder Hoogezand en de Schuringse Haven in stand.
  • Sloop gemaal Hoogezand en vervanging door een nieuw pompgebouw. Dit werk is uitgevoerd binnen de dijkversterking Hoeksche Waard Zuid.
  • Aanleg twee natuurvriendelijke oevers langs de Schuringse Haven en het Verloren Diep vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW).

In de Torensteepolder werden voorbereidingen getroffen. Met de vervanging van de inlaat Fortlaan wordt het peil in de nu weer goed beheerst. De nieuwe stuw is geheel geautomatiseerd en kan op afstand worden bediend. GKB Realisatie BV voerde de werkzaamheden uit in opdracht van waterschap Hollandse Delta.  

Fase 2

Opnieuw inrichten watersysteem in de Torensteepolder en aanpassingen het gemaal Cromstrijen

In fase 2 gaat het om de volgende werkzaamheden:

  • Verbreding watergang langs de Torensteepoldersekade om de capaciteit van de watergang te vergroten.
  • Renovatie van het gemaal Cromstrijen. Hierbij wordt ook de capaciteit van het gemaal vergroot.
  • Sloopt gemaal Torenstee.
  • Vervanging en vergroting bestaande duikers en vervanging dammen.
  • Aanleg geautomatiseerde stuw bij de Schuringse Havenkade Westzijde/Torensteepoldersekade.
  • Aanleg extra duiker onder de weg bij de Torensteepoldersekade 2 om de afvoer van het water te kunnen garanderen.