Wilt u uw (net ingezaaide) akkers beregenen? Dan doen onze peilbeheerders hun uiterste best om ervoor te zorgen dat er voldoende water in de sloten staat. Hiervoor moeten zij wel op tijd een seintje van u ontvangen. Doe dit minimaal 24 uur van te voren. Afhankelijk van hoeveel water u gebruikt moet u een melding doen of heeft u een vergunning nodig.

Beregening aanvragen

Vraag beregening minimaal 24 uur van te voren aan. Dat kan telefonisch en via dit formulier:

Online formulier beregening

Onttrekking van minder dan 20 m3/h

Onttrekking van minder dan 20 m3/h (0,33 m3/min): hiervoor is geen meldplicht of vergunning noodzakelijk.

Onttrekking van 20 tot 300 m3/h

Onttrekking van 20 tot 300 m3/h (0,33-5 m3/min): verplicht melden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de onttrekking 

Dit geeft u aan ons door:

  • naam, adres en telefoonnummer van meldingsplichtige, aannemer en/of uitvoerder
  • het adres of de locatie waar de activiteiten plaatsvinden
  • aanvang, einde en duur van de activiteiten
  • omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering
  • een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk is aangegeven: locatie, constructie en afmetingen van de lozings-/onttrekkingsvoorziening, legenda en noordpijl

Onttrekking van meer dan 300 m3/h

Onttrekking van meer dan 300 m3/h (5 m3/min): hiervoor is een vergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket(externe link)

De regels rond beregening

De regels die gelden voor het onttrekken van water staan in de Keur van het waterschap. Wat u wel en niet mag en moet doen, staat in de algemene regel 'WT 13. Lozen en onttrekken via een voorziening'. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid water die per uur wordt onttrokken aan de watergang:

Waarom regels?

Het waterschap streeft ernaar om de waterpeilen in sloten en singels op hoogte te houden. Daarom willen we weten hoeveel water er onttrokken wordt. Hierdoor kunnen tijdig maatregelen getroffen worden om er voor te zorgen dat er voldoende water beschikbaar is. Voor hoofdwatergangen heeft het waterschap een zorgplicht. Voor alle andere watergangen een inspanningsverplichting.

Met name in perioden van droogte kan er spanning ontstaan tussen de hoeveelheid water in sloten en de hoeveelheid water die onttrokken wordt voor het beregenen van gewassen. We streven ernaar zo lang mogelijk water beschikbaar te hebben voor alle partijen die water vragen. Wanneer de beschikbare hoeveelheid water dit niet meer toelaat, kunnen beregeningsverboden worden ingesteld. Als dit het geval is, staat dit op onze website.

Naast voldoende water streven we naar een goede waterkwaliteit. De waterkwaliteit, en dan met name het zoutgehalte in het water, wordt o.a. bepaald door het zoutgehalte van het water in de rivieren van waaruit het water ingelaten wordt in de polders. Daarnaast werken onttrekking van water uit de sloten verzilting in de hand. Dit komt doordat het slootwater dan voornamelijk gevoed wordt met kwelwater. Afhankelijk van het gebied is kwelwater ziltig of zelfs zout.

De hierboven beschreven regels gelden voor de onttrekkingen die incidenteel zijn en plaatsvinden via een leidingwerk; hieronder verstaan we beregeningen. Er is geen sprake van ontwatering, zoals dat gebeurt via drains of een drainagestelsel.