Op 6 december brachten wethouders Richard Polder, Lennart van der Linden en Henk van Os namens de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk een bezoek aan waterschap Hollandse Delta. Samen met heemraad Piet van der Eijk hebben ze de laatste impulsaanvraag klimaatadaptatie bij het Rijk ondertekend. Deze aanvraag wordt ondersteund door Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland.

Deze samenwerking van de drie gemeenten en het waterschap levert € 894.000 aan subsidies op. Het Rijk helpt om klimaatadaptatiemaatregelen te financieren en de uitvoering te versnellen. Met deze maatregelen bereiden de gemeenten en het waterschap zich samen voor op de toenemende weersextremen. Zo proberen ze de effecten van hitte, droogte, wateroverlast en een eventuele overstroming zoveel mogelijk te beperken.

Albrandswaard

Tijdens hevige regen heeft de wijk De Warnaar veel last van de waterafvoer uit de rest van Poortugaal dat hoger gelegen is. Daarnaast zijn er regelmatig meldingen van natte kruipruimtes door de hoge grondwaterstand. Met de subsidie is er extra ruimte voor waterberging, voor een wadi, minder verharding en diepte infiltratie.

Barendrecht

In het centrum van Barendrecht en de Zeeheldenbuurt is het risico op wateroverlast op straat en bij panden relatief hoog. Onderliggend probleem is verstening en een gemengd riool met beperkte capaciteit. Met de subsidie kan de gemeente ondergrondse wateropvang creëren, waterbergende fundering onder bestrating aanleggen en het oppervlakte groen vergroten. Dit leidt tot extra mogelijkheid van infiltratie via open grond.

Ridderkerk

Het gebied rondom Sportcentrum Drievliet is een locatie waar wateroverlast bij extreme buien optreedt. Met de subsidie pakt de gemeente een groter gebied aan door water te bufferen en vertraagd af te voeren naar oppervlaktewater. Het bufferen van regenwater komt ten goede aan het groen in tijden van droogte.

Waterschap Hollandse Delta

Een deel van het watersysteem in Ridderkerk wordt aangepast. Het waterschap maakt de oevers van een aantal watergangen veel flauwer waardoor ze meer water kunnen bergen in natte periodes. Daarmee wordt het water beter vastgehouden voor droge periodes.

v.l.n.r.: Henk van Os (wethouder Ridderkerk), Lennart van der Linden (wethouder Barendrecht), Richard Polder (wethouder Albrandswaard, Jeannette Baljeu (gedeputeerde Z-H), Piet van der Eik (heemraad Hollandse Delta)
v.l.n.r.: Henk van Os (wethouder Ridderkerk), Lennart van der Linden (wethouder Barendrecht), Richard Polder (wethouder Albrandswaard, Jeannette Baljeu. (gedeputeerde Z-H), Piet van der Eik (heemraad Hollandse Delta)