Door alle regen in de afgelopen maanden is de grondwaterstand flink gestegen. Wat betekent dit? Welke rol is er voor het waterschap?

Grondwater zit tussen de klei- en zandkorrels in de bodem. De grondwaterstand verandert voortdurend. Bij regen stijgt de grondwaterstand. Terwijl bij droogte de grondwaterstand daalt. Bij hoge grondwaterstanden, zoals nu, kan het grondwater tot aan het maaiveld stijgen. Dit leidt bijvoorbeeld tot plassen op de akkers en de velden, in de tuin of de kruipruimte.

Het waterschap voert het overtollige oppervlaktewater in de sloot zo snel mogelijk af. Maar het verlagen van het waterpeil in de sloot heeft maar weinig invloed op de grondwaterstand, vooral niet op grotere afstand van de sloot. Het waterschap heeft dus helaas maar beperkte invloed op de grondwaterstand door het wegpompen van het oppervlaktewater in de sloot.

Grondwaterstand bij regen en bij droogte
Grondwaterstand bij regen (zwarte lijn) en bij droogte (blauwe lijn)

Gemeente

Grondeigenaren binnen de bebouwde komgrens van een dorp of stad zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van regenwater. De gemeente heeft binnen de bebouwde kom de zorgplicht voor grondwater en is het eerste aanspreekpunt voor maatregelen.

Waterschap

Voor percelen buiten de bebouwde kom in de polder is het waterschap het eerste aanspreekpunt. Overleg met het waterschap over de wijze van grondwaterafvoer. Het aansluiten van een pomp op het riool is niet altijd toegestaan. Ook lozen op het oppervlaktewater in de sloot is niet altijd toegestaan.

Grondwater wie is waarvoor verantwoordelijk
Deze afbeelding geeft de verdeling van taken weer