Om in 2035 een klimaatneutraal waterschap te zijn, brengen we onze uitstoot van broeikasgassen (bij voorkeur) naar nul terug. Zo werken we aan de afspraken om klimaatverandering tegen te gaan en de opwarming van de Aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celcius. Onvermijdbare uitstoot kan worden gecompenseerd bijvoorbeeld door langdurige opslag van CO2 in bijvoorbeeld bos of door biogas op te werken naar groengas (negatieve emissies). 

Domeinen waarin WSHD werkt aan verkleinen CO2 voetafdruk

In de afbeelding hieronder staan de drie domeinen waarin WSHD aan de klimaatopgave werkt:

  • De eigen organisatie
  • De keten van het waterbeheer
  • In gebiedsprocessen in onze omgeving

Scopes en ketenpartners

Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid zetten we ons, samen met anderen, in voor het terugdringen van de directe emissies uit onze eigen organisatie (scope 1 en 2). Samen met onze ketenpartners (die diensten of goederen aan ons leveren) werken we aan de verduurzaming van ons waterbeheer in brede zin (scope 3). Dat geldt ook voor gebiedsprocessen waarbij WSHD invloed heeft op de uitstoot van broeikasgassen. Bijvoorbeeld door ingrepen in de inrichting van het gebied of het waterbeheer. In dit domein heeft ons waterschap verschillende rollen, van agenderend en faciliterend tot een uitvoerende rol. In de gebiedsprocessen werken overheden en inwoners samen om landelijke doelen te realiseren, denk aan het beschermen van natuurgebieden tegen de effecten van stikstof.

De omvang van de CO2-voetafdruk van ons waterschap wordt in 2021  geschat op 53,8 Kton CO₂ . In 2021 werd voor alle waterschappen voor het eerst met een modelberekening ook de (directe) uitstoot van methaan en lachgas uit het zuiveringsbeheer meegerekend. Deze broeikasgassen bepalen het grootste deel van onze voetafdruk. In de toekomst zullen ook de scope 3 emissies meetellen. Ook dit zal leiden tot vergroting van onze CO2-voetafdruk.