Tien keer per jaar komen de leden van de Verenigde Vergadering voor een vergaderdag bij elkaar. Deze zo genoemde Waterschapsdag volgt de BOB-structuur: eerst een (niet openbaar) Beeldvormend overleg, daarna een (openbare) Oordeelsvormende vergadering en tot slot de (openbare) Besluitvormende vergadering.

De vaste vergaderdag voor de Waterschapsdag is op woensdag. In 2021 zijn de vergaderingen op de volgende data gepland:

Beeldvormend

De Waterschapsdag start met het beeldvormend overleg in de ochtend. Dit overleg is niet openbaar, wat betekent dat bij deze vergadering geen publiek aanwezig kan zijn. Voor elk beeldvormend overleg worden twee onderwerpen gekozen waarover de VV-leden en steunfractieleden uitgebreid informatie krijgen, om zich een zo goed mogelijk beelt te kunnen vormen over een voorstel. In de Beeldvormende vergadering kunnen VV- en steunfractieleden daarvoor onder meer schriftelijke technische vragen stellen, werkbezoeken afleggen, presentaties krijgen en mondeling vragen stellen.

Oordeelsvormend

Na het beeldvormend overleg volgt 's middags de Oordeelsvormende vergadering. Deze vergadering is wél toegankelijk voor publiek. Ook insprekers kunnen zich voor deze vergadering aanmelden. De Oordeelsvormende vergadering heeft een officiële agenda en draait om het voeren van de discussie tussen de diverse fracties en met het college over de voor- en nadelen van een voorstel of onderwerp en het uitwisselen van argumenten. In de oude vergaderstructuur gebeurde dat in de commissievergaderingen. In de oordeelsvormende fase worden geen technische vragen meer gesteld.

Besluitvormend

Het laatste deel van de vergaderdag is de Besluitvormende vergadering in de avond: de vergadering voor de VV-leden om, met de meningen uit de Oordeelsvormende vergadering, de officiële besluiten te nemen over de voorstellen die op de agenda staan. Als een voorgesteld besluit als hamerstuk (met of zonder stemverklaring) is geagendeerd, zal de voorzitter het voorstel direct in stemming brengen en kunnen eventuele stemverklaringen worden gegeven. Als er een motie of amendement wordt ingediend bij een voorstel, wordt in dit deel van de Waterschapsdag alleen nog dat amendement of die motie besproken. 

 

In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht beschreven die een (of meerdere) fractie(s) uitgevoerd wil zien. Een amendement is een voorstel voor het aanpassen van de tekst van een besluit of document.