Het college van dijkgraaf en heemraden wil de Springertduinen op de kop van Goeree-Overflakkee ten westen van Ouddorp op een natuurlijke wijze versterken. Op 8 september heeft men ingestemd met het voorstel om te starten met het voorbereiden van een plan hiervoor.

Springertduinen

Het zand waait vanaf het strand door de eerste duinenrij het gebied in. Zo worden de duinen op natuurlijke wijze breder en hoger, en groeien mee met de langzaam stijgende zeespiegel. De huidige veiligheid tegen overstromingen wordt zo ook in de toekomst op peil gehouden. 

De aanvoer van een kleine hoeveelheid vers, kalkrijk zand is ook belangrijk voor het in stand houden en ontwikkelen van de bijzondere duinnatuur. Bramen, duindoornstruiken en brandnetels zullen plaatsmaken voor zogeheten ‘Grijs duin’, met een gevarieerde, lage vegetatie en meer plant- en diersoorten.

Kenmerkende dieren en planten voor dit type landschap zijn de kleine parelmoervlinder, de blauwvleugelsprinkhaan, de grote tijm en het duinviooltje. Waterschap Hollandse Delta werkt in dit project nauw samen met Natuurmonumenten, die het gebied beheert. 


Dit initiatief maakt onderdeel uit van de ontwerpbegroting 2021 die op de agenda van de verenigde vergadering op 25 november staat.

Natuurmonumenten en het waterschap volgen de ontwikkelingen meerdere jaren van nabij om ervaring op te doen met deze voor waterschap Hollandse Delta nieuwe vorm van duinbeheer. Het waterschap werkt zo samen met Natuurmonumenten aan een veilige én natuurlijke leefomgeving. 

Op dinsdag 15 september heeft het college de volgende besluiten genomen: 


Nieuw akkoord voor rioolwater Zwijndrecht 

Dijkgraaf en heemraden stemmen in met een nieuw afvalwaterakkoord voor de gemeente Zwijndrecht. In dit akkoord staan afspraken over de samenwerking in de afvalwaterketen. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid rioolwater, het ammonium en chloridegehalte in het water, olie en vet, sulfaat en sulfiet, stikstof en de zuurtegraad. Als ook burgemeester en wethouders van Zwijndrecht akkoord gaan, kan het akkoord formeel worden ondertekend. 


Pilot met biologisch afbreekbare kunststof uit rioolwater van start 

PHA is een biologisch afbreekbare kunststof die geproduceerd wordt door bacteriën. Deze bacteriën komen ook voor in de rioolwaterzuiveringen van het waterschap. Al eerder werd aangetoond dat PHA uit rioolwater kan worden gemaakt. Meer bewijsmateriaal kan worden verkregen in een demonstratie-installatie. De initiatiefnemers zijn naast waterschap Hollandse Delta, HVC in Alkmaar, Paques Global BV in Balk, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) in Amersfoort, waterschap Brabantse Delta in Breda, De Dommel in Boxtel, Scheldestromen in Middelburg en Wetterskip Fryslân in Leeuwarden. Op 23 september wordt een samenwerkingsovereenkomst door alle partners ondertekend. De pilot kan daarna starten. 


Agenda’s commissies Water, WWV en MBH en VV 

Het dagelijks bestuur heeft een aantal voorstellen besproken om door te geleiden aan de commissies. De Verenigde Vergadering neemt op woensdag 14 oktober een besluit over deze voorstellen. 


De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 29 september 2020.