Het waterbeheerprogramma (WBP) bevat het meerjarige beleid en de doelen van waterschap Hollandse Delta. We maken momenteel de plannen en doelen voor de periode 2022-2027. Daarvoor hebben we begin februari een online bijeenkomst gehouden.

Veel interactie

Tijdens deze sessies werd volop meegedacht en zijn veel vragen gesteld. De meeste daarvan konden we direct beantwoorden. Maar niet allemaal. De antwoorden op de vragen die nog open stonden, vindt u hieronder. 

Vervolg

We nemen zoveel mogelijk van de inbreng van alle deelnemers mee bij het schrijven van het Waterbeheerprogramma 2022-2027. Het resultaat daarvan wordt naar verwachting in mei vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ontwerp-Waterbeheerprogramma zes weken ter inzage gelegd voor de inspraak (juni/ juli). Iedereen kan dan een zienswijze bij ons indienen. In het najaar wordt het programma definitief vastgesteld.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het nieuwe Waterbeheerprogramma? U kunt ons bereiken door een email te sturen naar Waterbeheerprogramma@wshd.nl.

Heeft het waterschap in het waterbeheerplan ook aandacht voor de maatschappelijke functie van water, waaronder ook de functie van recreatie op of in door hen beheerd water?

Ja, in het WBP hebben we zeker aandacht voor de maatschappelijke functie van water. Dit is één van de speerpunten bij het thema Voldoende en Schoon Water.

Zoeken jullie als waterschap de samenwerking met de gehele waterketen? Dus niet alleen met de gemeentes, maar ook met drinkwaterbedrijven?

Jazeker, we werken graag samen met partners.

Hoe ver kijkt het waterbeheerplan vooruit? In een gebied waar ik bezig ben wordt gesteld dat het waterschap géén opgave heeft, terwijl het gebied de ruimte biedt om water te bergen om bijvoorbeeld clusterbuien in de toekomst op te vangen?

Het WBP heeft betrekking op de periode 2022-2027. Maar de speerpunten en acties zijn wel afgeleid van onze ambities en doelen voor de lange termijn (2050).

Wordt er niet teveel water weggepompt bij huizen met houten palen met betonopzetter?

In het WBP doen we over deze vraag geen uitspraak. Aan het (grond)waterpeil wordt aandacht besteed in de diverse peilbesluiten die we nemen.

Het valt mij op dat er veel gesproken wordt over een brede taakopvatting van het waterschap. Ik hoop echter dat het waterschap haar kerntaken, zorgen voor droge voeten, niet uit het oog verliest.

Onze (kern)taken staan niet ter discussie. Wel zullen we bij de uitvoering van deze taken meer dan ooit rekening moeten houden met bijvoorbeeld klimaatverandering.

Ik hoor ambitie en een robuust systeem voor de toekomst. Hoe staan wij er op dit moment voor?

In de rapportage Waterwerken is te zien hoe ver invulling van onze wateropgaven op dit moment gevorderd is.

Beide presentatoren hebben het over 2050. Is het voor iedereen helder waarom 2050 staat? Het plan beslaat een periode van 2022 -2027.

In het WBP is voor het beschrijven van de ambities en doelen voor de lange termijn gekozen voor het jaar 2050 als “stip op de horizon”. Reden om voor dat jaar te kiezen is dat bijvoorbeeld de lange-termijnstrategieën in het Deltaprogramma zich ook richten op dat jaar.

Hoeveel doelen zijn er in het vorige plan gehaald?

Dat is te zien in onze rapportage Waterwerken.

De KRW is een Europese richtlijn, gebaseerd op bijvoorbeeld beken in Zwitserland en rivieren op steenrijke bodems, terwijl wij over klei- en veengrond het water op een goed niveau moet houden. Dat pleit voor differentiatie.

Bij het bepalen welke type een KRW-waterlichaam is en de bijbehorende doelen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten wateren. Daarbij wordt rekening gehouden met hydromorfologische eigenschappen, type bodem en zout, brak of zoet water. Voor het afleiden van de doelen is daarom gekeken naar een referentiewater met gelijke eigenschappen. Vervolgens wordt er ook rekening gehouden met plaatselijk factoren die niet beïnvloedbaar zijn, zoals nutriëntrijke kwel.

Hoe verloopt het vervolgproces van de participatie tot de afronding van het stuk?

Het WBP 2022-2027 wordt eerst in ontwerp vastgesteld door het algemeen bestuur. Dat zal naar verwachting in mei plaatsvinden. Daarna wordt het ontwerp-WBP zes weken ter inzage gelegd voor de inspraak (juni/juli). Iedereen kan dan een zienswijze indienen. In het najaar wordt het WBP 2022-2027 definitief vastgesteld.